Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Građevinsko-zanatski radovi na demontaži i izgradnji nove perimetarske ograde

Datum objave: 16.03.2023. 12:46 / Izvor: Akta.ba, 07.03.2023.

J.Р. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.

U P R A V A        

Datum: 07.03.2023. god.

 

Na osnovu člana 45. Statuta J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, te člana 47. stav (1) Pravilnika o nabavci roba, usluga i radova u J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, u vezi sa Izvještajem i preporukom Komisije za provođenje postupka nabavke radova: Gradevinsko-zanatski radovi na demontaži i izgradnji nove perimetarske ograde, broj: 05-3-25-1-676-14/23 od 27.02.2023. god., Uprava J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, na 119. sjednici održanoj dana 07.03.2023. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

I             

Kao najpovoljnija ponuda za nabavku radova: Gradevinsko-zanatski radovi na demontaži i izgradnji nove perimetarske ograde ocjenjuje se ponuda ponuđača MIBRAL d.o.o. Sarajevo, broj: 08-1.6.2-02/23, zavedena na protoko! Naručioca pod brojem: 06-2-25-1-676-6/23 dana 24.02.2023. godine, koji je ponudio najnižu cijenu za navedenu nabavku u iznosu od 539.942,50 KM (petstotridesetdevethiljadadevetsto četrdesetdvije i 50/100 KM), bez PDV-a.

II            

Po proteku rokova za reviziju Naručilac će pozvati izabranog ponuđača radi zaključivanja ugovora o nabavci robe iz tačke I ove Odluke, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Obrazloženje

Postupajuči u skiadu sa članom 8. stav (1) Pravilnika o nabavci roba, usluga i radova u J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, a u cilju izbora najpovoljnije ponude za nabavku radova: Građevinsko-zanatski radovi na demontaži i izgradnji nove perimetarske ograde. direktor J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo donio je Odluku o pokretanju postupka nabavke, broj: 05-1-25-1-676-3/23 od 03.02.2023. god., a Rješenjem o imenovanju Komisije, broj: 05-1-25-1-676-4/23 od 10.02.2023. god., imenovao Komisiju za provođenje postupka nabavke.

U skladu sa članom 21. Pravilnika o nabavci roba, usluga i radova u J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo Naručilac je objavio tendersku dokumentaciju u ovom postupku na svojoj web stranici i utvrdio rokza predaju ponuda. Do ostavljenog roka za predaju ponuda. 24 02.2023 god., do 12,00 sati. na adresu Naručioca ponudu su dostavili ponudači: MIBRAL d.o.o. Sarajevo i TERMO-BETON d.o.o. Breza.

Na javnom otvaranju ponuda, koje je održano isti dan u 12,30 sati, bez prisustva predstavnika ponudača, pročitani su nazivi ponuđača i ponuđene cijene. Nakon javnog otvaranja ponuda, Komisija se sastala radi njihove detaljne analize, te je konstatovala da su obje ponude tehnički, računski i formalno- pravno ispravne. te prihvatljive za Naručioca.

Komisija je potom pristupila utvrđivanju rang liste. shodno utvrđenom kriteriju - najniža cijena, kojom prilikom je utvrdila Rang listu kako slijedi:

1.            MIBRAL d.o.o. Sarajevo: 539.942,50 KM:

2.            TERMO-BETON d 0.0. Breza: 569 407.00 KM

O navedenom je Komisija sačinila Izvještaj o kvalifikaciji ponuđača i provođenju postupka nabavke sa ocjenom ponude u dijelu provjere kvalifikacija prema uslovima učešća u tenderskoj dokumentaciji i rangiranju prema kriterijima za dodjelu ugovora, te je predložila da se za predmetnu nabavku prihvati ponuda prvorangiranog ponuđača. MIBRAL d o.o. Sarajevo, sa ponuđenom cijenom nabavke u iznosu od: 539.942,50 KM. bez PDV-a.

Uprava J.P Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo je, na svojoj 119. sjednici, održanoj dana 07.03.2023. godine, razmotrila dostavljeni izvještaj i preporuku Komisije. a nakon uvida u cjelokupno provedeni postupak istu i prihvatila, te je na osnovu člana 45. Statuta J P Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo i člana 47. stav (1) Pravilnika o nabavci roba. usluga i radova u

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Upravi J.P Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo. i to u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke.

Žalba se podnosi u pismenoj formi. na memorandumu podnosioca, sa svim elementima prigovora, potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom podnosioca Žalba se dostavlja skenirana na email adresu J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo koja je navedena u TD iii direktno na Protokol J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o o. Sarajevo ili putem preporučene poštanske pošiljke

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: