Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu privrednom društvu RM-LH d.o.o. Zenica

Datum objave: 30.03.2023. 13:10 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 22, 29.03.2023.

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i tačke 10. stav (6) podtačka 4) Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/22), na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 355. sjednici, održanoj 23.03.2023. godine, donosi

 

ODLUKU

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG RJEŠENJA O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2022. GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU RM-LH D.O.O. ZENICA U IZNOSU OD 900.000,00 KM


 

I.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu Privrednom društvu RM-LH d.o.o. Zenica , u iznosu od 900.000,00 KM.

Dodjela sredstava iz stava (1) ove tačke, u skladu sa odredbama Ugovora o komisionim poslovima zaključenog dana 15.04.2014. godine, Aneksa 1. Ugovora o komisionim poslovima zaključenog dana 22.12.2014. godine, Aneksa 2. Ugovora o komisionim poslovima zaključenog dana 14.08.2017. godine, Aneksa 3. Ugovora o komisionim poslovima zaključenog dana 08.06.2018. godine, Aneksa 4. Ugovora o komisionim poslovima zaključenog dana 14.09.2020. godine i Aneksa 5. Ugovora o komisionim poslovima zaključenog dana 16.06.2022. godine između Union banke d.d. Sarajevo kao komisionara i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kao komitenta, izvršit će se putem Union banke d.d. Sarajevo.

 

II.

Union banka d.d. Sarajevo će na osnovu donesene i objavljene Odluke i Rješenja vršiti ugovaranje sa korisnikom sredstava po svim bitnim elementima za zaključenje ugovora o kreditu (naziv, adresa i JIB korisnika sredstava, iznos kredita, rok otplate, kamatna stopa, namjena kredita, instrumenti obezbjeđenja kredita sa pratećom dokumentacijom), u skladu sa bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 60 dana od dana objave rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH", izuzev ukoliko od strane korisnika sredstava ne budu ispunjeni svi uslovi za potpisivanje ugovora.
 

III.
 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Union banka d.d. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.
 

IV.
 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

V. broj 381/2023
23. marta 2023. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: