Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge redovnog održavanja postojećih UPS uređaja i nabavka UPS uređaja

Datum objave: 23.05.2023. 15:11 / Izvor: Akta.ba, 19.05.2023.

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

 

Broj: 06/1,01/0205-404.2-22/23

BanjaLuka, 19.05.2023. godine

 

Na osnOvu odredbi člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), a u skladu sa odrsdbama člana 193. stav 1. Zakona o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH", broj: 29/02, 12/04, 88/07, 93/07, 41/13 i 53/16), rješavajući u upravnoj stvari - javna nabavka UPS uređaja - LOT 1, direktor Poreske ulrave Republike Srpske donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

1.         Ponuđač Grupa poiuđača: „GRAFO-KOMERC" d.o.o. Banja Luka i „SICON SAS" d.o.o. Tuzla, čija ukupna cijena ponude iznosi 23.271,30 KM sa uračunatim PDV-om i sa pOnuđenim rokom plaćanja koji iznosi 60 dana, bira se za najpovolјnijeg ponuđača u postupku nabavke UPS uređaja- LOT 1.

 

2.         Izabrani ponuđač je dužan da, u rOku od sedam (7) dana od prijema ove odluke o izboru, dostavi dokumentaciju koja će odnosi na ličnu sposobnost ponuđača iz odredbi uimkc 4.4. Tenderske dokumsptacijs (u dalјem tokstu: TD) ), koja ne smnje biti starija od tri (3) mjeseca od daia podnošenja ponude.

 

3.         llo nastupalјu konačnosti ove Odluke u upravnom postupku, Ugovorni organ će sa izabranim ponuđačem zaklјučiti Ugovor o kupoprodaji UPS uređaja.

 

Ob razloženje

 

Dana 07.04.2023. godins ugovorni organ Poreska uprava Republike Srnsks donijsla je Odluku o pokretanju postupka broj: 06/1.01/0205-404.2-22/23. na osnovu koje je dana 11.04.2023. godine na portalu javnih nabavki objavila TD broj: 06/1.01/0205-404.2-22/23 od 10.04.2023. godine, odnosno Obavještenje o nabavci broj: 221-1-2-16-3-54/23. Vrsta postupka javne nabavke je otvoreni postupak.

 

Krmisija za nabavku UPS uređaja i usluga redovnog održavanja iostojećih UPS ursđaja (u dalјem tekstu: Komisija) imenovana je Rješenjem dirsktora Poreske uprave broj: 06/1.01/0205-404.2-22/23 od 25.04.2023. godine. Komisija je utvrdila da je, u skladu sa odredbama TD broj: 06/1.01/0205-404.2-22/23 od 10.04.2023. godine, izvršeno javno otvaranje ponuda u predmetnom postupku, što je konstatovano Zapisnikom o otvaranju ponuda od 04.05.2023. godine za LOT 1. Dostavlјanje zapisnika sa otvaranja ponuda izvršeno je prema učesnicima postupka nabavke u zakonskom roku.

 

Shodlo zalisniku sa otvaranja ponuda, Ko.misija js konstatovala da cv u postupku nabavke UPS uređaja (LOT 1) primlјene ponude dva ponuđača i to:

 

1.         Ponuda ponuđača „ENERGOINVEST SUE" d.d. Sarajevo, prnml.sna dapa 04.05.2023. godine u 09:50 časova, a čija ukupna cijena iznosi 20.638,80 KM sa uračunatim PDV-om (17.640,00 KM bez PDV-a) i ća ponuđenim rokom plaćanja koji iznosi 60 dana i

 

2.         Ponuda Grupe ponuđača: „GRAFO-KOMERC" d.o.o. Banja Luka i „SICON SAS" d.o.o. Tuzla, primlјena dana 04.05.2023. godine u 09:57 časova, a čija ukupna cijena iznosi 23.271,30 KM sa uračunatim PDV-om (19.890,00 KM bez PDV-a) i sa ponuđenim rokom plaćanja koji iznosi 60 dana.

 

Prije meritornog razmatranja kriterijuma za dodjelu ugovora (ekonomski najpovolјnija nonuda), Komisija se, u smislu odredbi člana 44. Zakona o javnim nabavkama, prethodno upustila u ocjenu kvalifikacija ponuđača radi utvrđivanja prihvatlјivosti ponuda i utvrđivanje ispunjenosti uslova pravilnosti ponuda u predmetnom postupku nabavke.

 

Analizom ponude koju je dostavio ponuđač „ENERGOINVEST SUE" d.d. Sarajevo, Komisija je utvrdila da je imenovani ponuđač ispuiio kvalifikacione uslove odnosno uslove prihvatlјivosti ponude, ali la nije ispunio dva uslova pravilnosti ponude koji su definisani u TD.

 

1. Odredbom tačke 6.1.3. TD propisano je da ćy ponuđači dužni uz ponudu podnijeti Katalog (brošuru) IJPS-a. uputstvo za rukovanje i proračui autonomije za oba tražena slučaja (autonOmiju od minimalno 20 minuta pri tsretu 20kW i autonomiju i minimalno 12 minuta pri teretu 20kW). Takođe, ponuđači su dužni u ponudi podnijeti i KaTa^or/,,datasheet" baterije koja se ugrađuje u UPS. Navedeni dokumenti ne moraju biti dostavlјeni u okviru ponude. već mogu biti dostavlјeni kao zasebni dokumengi pored ponude. Ukoliko su sačinjeni na sgrapom jsziku, navedeni dokumenti moraju biti prevedeni na jedan od zvaničnih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog tumača* te ne moraju biti numerisani.

 

Imenovani pOnuđač nije dostavir traženo uputstvo za rukovanje, već je na strani 78. svoje Ponude dostaiio izjavu u kojoj je navedeno da će uputstvo za upotrebu. održavanje i rad uređaja, na engleskom jeziku i jednom od službenih jez;ika u BiH, isporučiti sa uređajem. Imajući u vidu da je odredbom člana 57. Zagšna o javnim pabavkama jasno propisana obaveza da ponude moraju u cijelosti biti sačinjene u skladu sa zahtjevima i uslovima iz TD, Komisija js utvrdila da je ponuda nepotpuna te da, u eklalu sa odredbom tačke 7.3. podtačka 20) TD i člana 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama, mora biti odbačena kao nepravilna.

 

2. Odredbom tačke 9,2. TD propisano je da ponuđač mora u ponudi dostaviti izjavu kojo.m se obavezuje da he, ukoliko bude izabran kao najpovolјniji lonuđač, drstaviti bezuslovnu bankarsku garanciju u iznosu od 10% vrijednosti ugovora.

 

Imenovani ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio traženu izjavu, što nije u skladu sa odredbama tačke 9.2. TD. Imajući u vidu da je odredbom člana 57. Zakona o javnim nabavkama jasno propisana obaveza da ponude moraju u pijelosti biti sačinjene u skladu sa zahtjevima i uslovima iz TD, Komisija je utvrdila da je ponuda nepotpuna te da, u skladu sa odredbom tačke 7.3. podtačka 23) TD i člana 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama, mora biti odbačena kao nepravilna.

 

Analizom poiude koju je dostavila Grupa ponuđača: ,,GRAFO-KOMERC" d.o.o. Banja Luka i „SICON SAS" d.o.o. Tuzla, Komisija je utvrdila da je imenovani ponuđač kvalifikovan za predmetni postupak nabavke te da ponuda ispunjava uslove prihvatlјivosti i pravilnosti ponude koji su definisani u TD.

 

Komisija je konstatovala da je u tački 8. TD određenr da je kriterijum za dodjelu ugovora ekonomski najiovolјnija ponuda, u okviru kojeg su definisani osnovni potkriterijum - najniža cijena ća pripadajućih 80 bodova i dodatni potkriterijum - rok plaćanja ća pripadajućih 20 bodova. S obzirom da potkriterijum - rok plaćanja nije definisan u sistemu e-Nabavke, Komisija je konstatovala da u kopkrstnom postupku nije predviđena e-Aukcija, budući da je odredbama člana 2. stav 2. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16) propisano da se u slučaju primjene kriterijuma ekonomski najpovolјnnje ponude, oiuena ponuda vrnš samo po potkriterijumima definisanim u sistemu e- Nabavke.

S obzirrm na gore navedeno, Ugovorni organ je pristupio rangiranju kvalifikovanih ponuđača u predmešom postupku nabavke te rang lista kvalifikovanih ponuđača glasi:

 

Redni broj

Naziv ponuđača

Broj osvojenih bodova

1.

Grupa ponuđača: „GRAFO- KOMERC" d.o.o. Banja Luka i „SICON SAS" d.o.o. Tuzla

100

 

Saglasno cjelini saopštenog, Krmisija je utvrdila da je ponuda ponuđača Grupa ponuđača: „GRAFO-KOMERC" d.o.o. Banja Luka i „SICON SAS'1 d.o.o. Tuzla ekonomski najpovolјnija ponuda sa aspekta ponuđene cijene i roka pLaćanja te Komisija jednoglasno daje preporuku direktoru da, u skladu sa članom 70. Zakona o javnim nabavkama, u predmetnom postupku donese Odluku kojom će kao najpovolјniji ponuđač biti izabrana Grupa ponuđača: „GRAFO-KOMERC" d.o.o. Banja Luka i „SICON SAS" d.o.o. Tuzla, čija ukupna cijena iznosi 23.271,30 KM sa uračunatim PDV-om (19:890,00 KM bez PDV-a) i sa ponuđenim rokrm plaćanja koji iznrsi 60 dana. Ugovor o kupoprodaji UPS uređaja zaklјučiće se na iznos od 23.271,30 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Imajući u vidu da je izloženo činjeničio stanje pravilno i potpuno utvrđeno, te da pravila materijalnog prava pružaju pouzdan osnov za odlučivanje. direktor Poreske uprave je prihvatio preporuku Komisije i donio odluku kao u dispozitivu.

 

UPUTSTVO 0 PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovog upravnog akta stranke koje imaju pravni interes u postupku mogu izjaviti žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavlјuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, a predaje se ugovornom organu u pisanoj formi i u tri (3) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: