Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Materijal za održavanje postrojenja za pripremu i sagorjevanje uglja bloka 6

Datum objave: 25.05.2023. 09:08 / Izvor: Akta.ba, 18.05.2023.

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

 

d.d. – Sarajevo

 

Sarajevo, 18.05.2023.

Broj: 02-17596-1/23

 

Na osnovu člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH'' broj 39/14, 59/22), člana 99. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo (broj: NO-2190/21-41./2. od 25.01.2021. godine, broj: SD-20745/21-70./6. od 30.07.2021. godine) i člana 5. stav (5). Odluke o utvrdivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj U-01-19881-l/22-198./27.b) od 21.07.2022. godine, Izvršni Direktor za proizvodnju, donosi:

 

ODLUKU

 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u Otvorenom postupku javne nabavke broj 2000037563 (broj sa portala javnih nabavki: 1405-1-1-55-3-167/23)-Nabavka materijala za održavanje postrojenja za priprcmu i sagorjevanjc uglja

 

bloka 6

 

Član 1.

 

Najpovoljniji ponudač za nabavku materijala za održavanje postrojenja za pripremu i sagorjevanje uglja bloka 6, izabran na osnovu provedenog otvorenog postupka broj 2000037563 pokrenutog po Obavještenju o nabavci broj 1405-1-1-55-3-167/23 objavljenog na „Portalu javnih nabavki" dana 19.04.2023. godine je:

 

FERHEM" d.o.o. Lukavac

 

Član 2.

 

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da u roku od 3 (tri) dana. a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima koji su sudjelovali u predmetnom postupku nabavke, te Odluku objavi na internetskoj stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (vww.elektroprivreda.ba).

 

Clan 3.

 

Obavezuje se ponudač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostavi original ili ovjerene kopije dokumenta iz člana 45. stav 2) pod a), b), c) i d) Zakona o javnim nabavkama Bill.

 

Obrazložcnjc

 

U predmetnom otvorenom postupku javne nabavke. objavljenom na portalu javnih nabavki dana 19.04.2023. godine, ponuduje blagovremeno dostavio sljedeći ponuđač:

 

1 „ FERHEM" d.o.o. Lukavac      sacijenomod 394.584,70 KM bez PDV-a

 

Zapisnik sa otvaranja ponuda po Otvorenom postupku broj 2000037563 od 11.05.2023. godine je dostavljen učesniku predmetnog postupka u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH". broj 39/14. 59/22) i podzakonskim aktima.

 

Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom direktora broj 02-55-2-3836-1/2023 od 07.04.2023. godine, izvršila je otvaranje, pregled i evaluaciju pristigle ponude i utvrdila da ponudač „FERHEM" d.o.o. Lukavac zadovoljava eliminatorne kriterije zahtijevane tenderskom dokumentac ijom.

 

Na osnovu kriterija ,,najniža cijena", ponuda ponudača „FERHEM" d.o.o. Lukavac je povoljna, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 394.584,70 KM (bez PDV-a), te je, nakon izvršene ukupne ocjene ponuda, osvojila prvu (1) poziciju po predmetnom javnom nadmetanju.

 

Obzirom na prednje izneseno, donesena je odluka kao u dispozitivu. Pravna pouka:

 

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda Bil I d.d. - Sarajevo, Podružnica Termoelektrana „Tuzla'*. Tuzla) u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: