Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Manganski limovi

Datum objave: 30.05.2023. 12:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1276-1-1-59-5-360/23


Broj obavještenja o nabavci 1276-1-1-59-3-192/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" - ZAVISNO
PREDUZEĆE "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRUŠTVO
UGLJEVIK
IDB/JIB 4400449490005
Kontakt osoba Dragana Trakilovic
Adresa Ugljevik bb
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Općina/Grad Ugljevik
Telefon (055) 774-328
Faks (055) 774-165
Elektronska pošta javnenabavke@riteugljevik.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka


Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Više ponuđača

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

340000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

T 22/23 Nabavka manganskih limova i čeličnih profila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - Nabavka manganskih limova

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14622000-7 Čelik

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljnije u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

300000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

11.05.2023. - 10.05.2024.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište RJ Termoelektrana

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Više ponuđača

IV 1.a. Broj ponuđača

4

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FERHEM DOO LUKAVAC 4209051310005 Lukavac Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EURO-METALI DOO 4218466780006 Doboj Jug Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MARKANT D.O.O. 100068065 Valjevo Serbia
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TREASURE D.O.O. 4218068540003 Zenica Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

300000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.05.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - Nabavka čeličnih profila

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14622000-7 Čelik

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljnije u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

11.05.2023. - 10.05.2024.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište RJ Termoelektrana

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Više ponuđača

IV 1.a. Broj ponuđača

3

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FERHEM DOO LUKAVAC 4209051310005 Lukavac Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EURO-METALI DOO 4218466780006 Doboj Jug Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TREASURE D.O.O. 4218068540003 Zenica Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.05.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: