Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Radovi rekonstrukcije raskrsnice u kružni tok, cesta M17, skretanje Hadžići

Datum objave: 05.06.2023. 09:56 / Izvor: Akta.ba, 29.05.2023.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

 

Broj:     01-02.2-2007-7/23

 

Datum: 29.5.2023.godine

 

Na osriovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14, 59/22) i Pravilnika o javnim nabavkama JP Cesta Federacije BiH d.o.o.Sarajevo, i u skladu sa preporukom Komisije za nabavke Uprava d o n o s i

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora za nabavku radova: Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M17, skretanje Hadžići, ponuđaču STRABAG d.o.o. Sarajevo

 

I

 

Na osnovu odluke o pokretanju postupka javne nabavke predmetnih radova proveden je otvoreni postupak. Obavještenje o nabavci je objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 20.3.2023. godine. Izvršeno je prikupljanje, otvaranje, analiza i ocjena ponuda.,

 

Do utvrđenog roka dostavljene su 3 (tri) ponude, i to:

1.         DEMUS d.o.o. Sarajevo 768.862,29 KM bez PDV-a 899.568,88 KM sa PDV-om

 

 

2.         BOSMAN d.o.o. Sarajevo 769.213,73 KMbez PDV-a 899.980,06 KM sa PDV-om

 

 

3.         STRABAG d.o.o. Sarajevo 768.411,56 KM bez PDV-a 899.041,53 KM sa PDV-om

 

 

Analizom dostavljenih ponuda konstatovano je da su dostavljene ponude kompletne i prihvatljive. Izvršena je računska kontrola i utvrđeno da nema računskih greški. Dana 24.5.2023.godine održana je e-aukcija, tokom koje nije bilo podnošenja ponuda. Nakon održane e aukcije formirana je rang lista:

 

1.         STRABAG d.o.o. Sarajevo           768.411,56 KM bez PDV-a

 

899.041,53 KMsa PDV-om

 

2.         DEMUS d.o.o. Sarajevo   768.862,29 KM bez PDV-a

 

899.568,88 KM sa PDV-om

 

3.         BOSMAN d.o.o. Sarajevo            769.213,73 KM bez PDV-a

 

899.980,06 KM sa PDV-om

 

Analizom primljenih ponuda, Komisija je u svom Izvještaju br. 01-02.2-2007-5/23 od 29.5.2023. godine utvrdila da je navedeni ponuđač dostavio najpovoljniju ponudu, za dodjelu ugovora za predmetnu nabavku, prema kriteriju najniža cijena prihvatljive ponude, utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, te je u skladu s tim dala preporuku Upravi da ugovor za nabavku radova: Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M17, skretanje Hadžići dodjeli ponudaču STRABAG d.o.o. Sarajevo.

 

Ponuđač STRABAG d.o.o. Sarajevo je dužan u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenta iz člana 45.stav (2) Zakona o javnim nabavkama za sve članove grupe ponuđača. Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciji u određenom roku, ugovor za javnu nabavku dodjeliće se drugorangiranom ponudaču u skladu sa članom 72. stav 3. Zakona ojavnim nabavkama.

 

Cijeneći navedeno. Uprava donosi odluku kao u dispozitivu.

 

II

 

Po okončanju roka za žalbu. ugovorni organ ćc pozvati odabranog ponudača na zaključenje ugovora kojim će se regulisati medusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno nacrtu ugovora datom u tenderskoj dokumentaciji.

 

Pravna pouka:

 

Proti ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Mercegovine. putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa. Zalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: