Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(dodjela ugovora drugorangiranom ponuđaču​) Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje novih skijaških staza - Kolijevka 2

Datum objave: 06.06.2023. 08:34 / Izvor: Akta.ba, 05.06.2023.

ZOI 84 Olimpijski centar

 

Broj:2809/23

Datum: 5.6.2023.

Na osnovu člana 6. a u vezi sa članovima 64. stav (1). tačka b), 6b., 70. i 72. stav (3) tačka a) Zakona
o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14,59/22) i na osnovu
preporuke Komisije za nabavke broj: 2782/23 od 02.06.2023. godine - Preporuka komisije o izboru
drugorangiranog ponuđača, a u skladu sa zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj: 2701/23 od
30.05.2023. godine, direktor donosi:

 

ODLUKU

O DODJELI UGOVORA DRUGORANGIRANOM PONUĐAČU

 

Član 1.

Poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 2766/23 od 01.06.2023. godine, kojom se ugovor za javnu nabavku usluga za „IZRADA IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE NOVIH SKIJAŠKIH STAZA - KOLIJEVKA 2", dodjeljuje ponuđaču CPK d.o.o Banja Luka.

 

Član 2.

Prihvata se preporuka Komisije broj: 2782/23 od 02.06.2023. godine za javnu nabavku usluga „ IZRADA IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE NOVIH SKIJAŠKIH STAZA - KOLIJEVKA 2" i ugovor o javnoj nabavci se dodjeljuje drugorangiranom ponuđaču PPG d.o.o. Sarajevo, broj ponude: 823/23 od 22.05.2023. godine, po cijeni ponude u iznosu od 35.000,00 KM bez PDV a.

 

Član 3.

Drugorangirant ponuđač PPG d.o.o. Sarajevo kojem se dodjeljuje ugovor, nije dužan dostaviti dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH, obzirom da je isti dostavio dokumente uz ponudu broj: 823/23 od 22.05.2023. godine.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici https://www.zoi84.ba/javne-nabavke-i-pozivi/, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je putem Otvorenog postupka. Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu AJN, broj obavještenja: 707-1-2-148-3-73/23 objavljenom dana 08.05.2023. godine., Blagovremeno je primljeno 5 (pet) ponuda od ponuđača: DESIGN&QC d.o.o. Sarajevo, CPK d.o.o Banja Luka, INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" d.o.o. Banja Luka, PPG d.o.o. Sarajevo i grupa ponuđača GEO KONZALTING d.o.o. Sarajevo & Routing d.o.o. Banja Luka. Komisija za nabavke, imenovana Rješenjem direktora o imenovanju Komisije za javne nabavke broj: 2093/23 od 27.04.2023. godine, izvršila je pregled i ocjenu predmetnih ponuda, Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 2701/23 od 30.05.2023. godine, uputila preporuku direktoru KJP ZOI'84 OCS d.o.o. za izbor najpovoljnijeg ponuđača, ponuđač CPK d.o.o Banja Luka.

Izabrani ponuđač CPK d.o.o Banja Luka je propustio dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana. 45. Zakona o javnim nabavkama, ne starije od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude, u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja odluke o izboru. Budući da je izabrani ponuđač CPK d.o.o Banja Luka obavijestio Ugovornog organa putem maila, dopis broj: 541- 6 od 01.06.2023. godine, da nije mogućnosti realizovati predmetne usluge, te da isti odustaje od predmetnih usluga, na Preporuku Komisije donesena je Odluka kao u dispozitivu, te će se Ugovor nakon pravosnažnosti ove Odluke dostaviti drugorangiranom ponuđaču na potpis, u skladu sa članom 72. stav. (3) tačka a).

Pouka o pravnom lijeku

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama i /ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu u roku od 10 (deset) dana po prijemu odluke o izboru, shodno članu 99. i članu 101. Zakona o javnim nabavkama, radnim danima u radno vrijeme.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: