Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.09.2023. 14:34

Konačna rang lista dodijeljenih sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu na području Tuzlanskog kantona

Izvor: Akta.ba, 12.09.2023.

Na osnovu člana 74. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 22/22, 3/23 i 10/23), i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2023. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice objavljuje listu dodijeljenih sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu na području Tuzlanskog kantona:

RED. BR.

NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU

NAZIV PROJEKTA

PRIJEDLOG SREDSTAVA (KM)

1.

RIF POST d.o.o. Živinice

Nabavka kontejnera od 1.100 litara - metalni kontejneri za

smeće

27.265

2.

VEGA - MIX d.o.o. Živinice

Kreiranje koncepta Smart Hotel kroz ugradnju fotonaponske elektrane za vlastite potrebe

30.000

3.

Lovac d.o.o. Srebrenik

Izgradnja fotonaponske solarne elektrane za vlastite potrebe snage 30 kW

30.000

4.

Prosperitet d.o.o. Srebrenik

Projekat zaštite okolice

29.841

5.

Great d.o.o. Srebrenik

Izgradnja fotonaponske solarne elektrane za vlastite potrebe snage 100 kWp

30.000

6.

Baupartner d.o.o. Lukavac

Zamjena industrijskih ulaznih vrata na proizvodnim halama

29.900

7.

Vodolija d.o.o. Srebrenik

Toplifikacija objekta poslovne zgrade Vodolija d.o.o. Srebrenik

30.000

 

 

8.

Akva Invest d.o.o. Živinice

Izgradnja sortirnice korisnog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta - Faza: Nabavka prese za papir, karton

30.000

9.

Emos - Trade d.o.o. Doboj Istok

Izgradnja solarne/fotonaponske elektrane za vlastite potrebe EMOS - TRADE d.o.o. instalisane snage 2 x 23 kW u cilju zaštite okolice

30.000

10.

Kopex - Sarajlić d.o.o. Srebrenik

Zamjena kotla na čvrsto gorivo (ugalj) sa toplotnom pumpom adekvatne snage

17.598

11.

Proing Građevinar d.o.o. Tuzla

Fotonaponska elektrana PROING

30.000

12.

Pogon male privrede d.o.o. Čelić

Nabavka i ugradnja toplotnih pumpi na poslovnom objektu namijenjenom za proizvodnju drvene stolarije

30.000

13.

Dženex d.o.o. Tuzla

Unapređenje niskoemisionog poslovanja Hotela Grand Tuzla kroz ugradnju sistema solarnog kolektora

30.000

14.

Durak transport d.o.o. Gračanica

Reciklažom do čistog okoliša

23.446,50

 

 

Privredna društva u privatnom vlasništvu naknadno će biti obaviještena o terminu potpisivanja ugovora.

 

 

Na osnovu člana 74. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 22/22, 3 /23 i 10/23), i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2023. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja I zaštite okolice objavljuje listu privrednih društava u privatnom vlasništvu koja ne ispunjavaju uslove javnog konkursa:

 

RED. BR.

NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU

RAZLOG NEISPUNJAVANJA USLOVA JAVNOG KONKURSA

1.

KEMEKO - BH d.o.o. Lukavac

Prijava neblagovremena (posljedni dan za predaju prijave bio je 21.08.2023. godine, a prijava je zaprimljena 22.08.2023. godine na Pisarnicu Vlade TK).

2.

NIPEX d.o.o. Tuzla

Javnim konkursom je određeno da, između ostalog pravo učešća na javnom konkursu imaju privredna društva u privatnom vlasništvu koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona i imaju najmanje pet zaposlenih na neodređeno vrijeme, osim privrednih društava koja su dobila sredstva po ovom osnovu u prethodnim godinama. S obzirom da je Ministarstvo odobrilo sredstva privrednom društvu NIPEX d.o.o. Tuzla u iznosu od 15.220,15 KM za projekat „Ugradnja toplotne pumpe" u 2022. godini, prijava je isključena iz dalje procedure.

3.

Tehnograd - company d.o.o. Tuzla

Iz uvjerenja od nadležnog općinskog suda u Tuzli utvrđeno je da je privredno društvo pravosnažno kažnjeno za prekršaj iz Zakona o porezu na dodanu vrijednost FBiH, prijava je isključena iz daljnje procedure i nije uzeta u razmatranje.

4.

Papilon d.o.o. Čelić

Iz uvjerenja od nadležnog općinskog suda u Tuzli utvrđeno je da je privredno društvo pravosnažno kažnjeno za prekršaj iz Zakona o vodama TK-a, Zakona o porezu na dodanu vrijednost FbiH i Zakonu o zaštiti na radu FBiH, prijava je isključena iz daljnje procedure i nije uzeta u razmatranje.

 

 

5.

MULTI LAB d.o.o. Tuzla

Iz uvjerenja od nadležnog općinskog suda u Tuzli utvrđeno je da je privredno društvo pravosnažno kažnjeno za prekršaj iz Zakona o veterinarstvu u BiH, prijava je isključena iz daljnje procedure i nije uzeta u razmatranje.

6.

EURO KARTON d.o.o. Gračanica

Nije priložen dokaz za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u razdoblju od pet godina od nadležnog suda (Općinski sud u Tuzli ili Sud BiH), prijava je isključena iz daljnje procedure i nije uzeta u razmatranje.

7.

BOSFOR STIL d.o.o. Živinice

Nije priložen dokaz kako je traženo Javnim konkursom (umjesto traženog dokaza da pravno lice nije osuđeno u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u razdoblju od pet godina priloženo je uvjerenje od Općinskog suda u Tuzli sa drugačijom formulacijom od tražene), prijava je isključena iz daljnje procedure i nije uzeta u razmatranje.

8.

KLAS d.o.o. Srebrenik

Nije priložen dokaz kako je traženo Javnim konkursom (umjesto traženog dokaza da pravno lice nije osuđeno u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u razdoblju od pet godina priloženo je uvjerenje od Općinskog suda u Tuzli sa drugačijom formulacijom od tražene), prijava je isključena iz daljnje procedure i nije uzeta u razmatranje.

9.

Deling d.o.o. Tuzla

Nisu priložene sljedeće izjave:

izjava podnosioca prijave da ukoliko projekat bude odobren od strane Ministarstva, da sredstva Ministarstva se neće trošiti na kompenzacije ili cesije i da se neće trošiti za transakcije roba, usluga ili radova fizičkim osobama i

izjava podnosioca prijave da su podaci tačni i da su isti saglasni da Komisija može u svakom momentu provjeriti tačnost podataka

kako je traženo Javnim konkursom (dostavljene Izjave nisu ovjerene pečatom privrednog društva), prijava je isključena iz daljnje procedure i nije uzeta u razmatranje.

10.

Tempoplast d.o.o. Srebrenik

Nije priložen dokaz o uplanjenju objekta na privredno društvo, priložen je dokaz o uplanjenju objekta od nadležne Službe za geodetske i imovinsko - pravne poslove grada Srebrenika, ali na fizičko lice Yavuz Nurettina Mustafa, prijava je isključena iz daljnje procedure i nije uzeta u razmatranje.

 

 

Privrednim društvima u privatnom vlasništvu dostavit će se i pisana obavijest o razlozima neispunjavanja uslova Javnog poziva.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: