Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.09.2023. 10:05

Sanitetska vozila

Izvor: Akta.ba, 15.09.2023.

JAVNA USTANOVA BOLNICA TRAVNIK

Direktor

 

Broj: 10-7055

Datum: 13.09.2023.godine

 

Na osnovu člana 64.stav 1 tačka a) i člana 70. St. 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH(„Sl.glasnik BiH", broj 39/14), a na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj 7054 od 13.09.2023.godine, u postupku javne nabavke roba Sanitetsko vozilo za potrebe JU Bolnice Travnik Grupa 1.-Novo sanitetsko motorno vozilo i Grupa 2.-Rabljeno sanitetsko motorno cozilo, direktor JU Bolnice Travnik je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Sanitetsko vozilo za potrebe JU Bolnice Travnik Grupa 1.-Novo sanitetsko motorno vozilo Grupa 2.-Rabljeno sanitetsko motorno vozilo

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 7054 od 13.09.2023. godine i ugovor za javnu nabavku roba Sanitetsko vozilo za potrebe JU Bolnice Travnik Grupa 1.-Novo sanitetsko motorno vozilo i Grupa 2.-Rabljeno sanitetsko motorno vozilo se dodjeljuje ponuđaču „AUTO LIJANOVIĆI" d.o.o. Mostar, na osnovu ponude broj AL-0221-0842/23 i broj AL-0221-0829 od 04.09.2023.godine za ponuđenu cijenu za Grupu 1.-Novo sanitetsko motorno vozilo u iznosu od 239.500,00 KM bez PDV-a, tj., 280.215,00 KM sa PDV-om i za Grupu 2.-Rabljeno sanitetsko motorno vozilo za ponuđenu cijenu u iznosu od 159.600,00 KM bez PDV-a, tj.,186.732,00 KM sa PDV-om

Odabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze iz tačke 4.2.Tenderske dokumentacije na adresu ugovornog organa u roku 5 dana po prijemu ove odluke. Ukoliko je ponuđač dostavio dokaze u prvoj fazi nije obavezan dostavljati iste.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka iz člana l.stav 2 ove Odluke, u skladu sa članom 98. stav 2 tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuju se referent za javne nabavke u svom domenu.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.bolnicatravnik.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke zajedno sa Zapisnikom o ocjeni ponuda, shodno članu 71.stav 2 Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 10-5685 od 24.07.2023.godine u skladu sa Planom javnih nabavki za 2023.godinu. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procjenjena vrijednost javne nabavke je 400.000,00 KM bez PDV-a Grupa 1.-240.000,00, Grupa 2.¬160.000,00 za robu Sanitetsko vozilo za potrebe JU Bolnice Travnik .

Obavijest o nabavci broj 503-1-1-143-3-98/23 poslata je na objavu dana 24.07.2023.godine na Portalu Agencije za javne nabavke i Tenderska dokumentacija objavljena na Portal Agencije za javne nabavke,a sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl.glasniku BiH", broj 52 od 28.07.2023.godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj 10-5686 od 24.07.2023. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je direktoru dana 13.09.2023.godine Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7054 od 13.09.2023. godine zajedno sa Zapisnikom o ocjeni ponuda u

postupku javne nabavke roba Sanitetsko vozilo za potrebe JU Bolnice Travnik Grupa 1.-Novo sanitetsko motorno vozilo i Grupa 2.-Rabljeno sanitetsko motorno broj 7053, /2 od 13.09.2023.godine.

Komisija za javnu nabavku blagovremeno je i pravilno izvršila otvaranje ponuda na osnovu Izvještaja o preuzimanju tenderske dokumetancije sa Portala javnih nabavki, te ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

- da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda

-da je aktivno legitimisana jedna ponuda iz Izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije -da je jedna ponuda uredna u pogledu ispunjavanja traženih uslova iz TD -da se do zakazivanja e-aukcije javio jedan ponuđač, te se nisu stvorili uslovi za zakazivanje i ocjenu ponude po e-aukciji, te je ugovorni organ donio odluku.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka,direktor nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocjenjen zbog najniže cijene, kako slijedi:

 

Naziv / ime ponuđača

Ukupan broj bodova

1.

„AUTO LIJANOVICI" d.o.o. Mostar

100 bodova

 

Izabrani ponuđač kako je i navedeno, izabran primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude za ponuđenu cijenu za Grupu 1.-Novo sanitetsko motorno vozilo u iznosu od 239.500,00 KM bez PDV-a, tj., 280.215,00 KM sa PDV-om i za Grupu 2.-Rabljeno sanitetsko motorno vozilo za ponuđenu cijenu u iznosu od 159.600,00 KM bez PDV-a, tj.,186.732,00 KM sa PDV-om

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64.stav 1 tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

DIREKTOR

Dr.Adnan Šatrović,s.r.

 

PRAVNA POUKA :

Protiv ove odluke nezadovoljna strana ima pravo ulaganja žalbe u rokovima predviđenim članom 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: