Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.09.2023. 09:22

Radovi izgradnje južne obilaznice Mostara i pristupne ceste Varda - Rodoč

Izvor: Akta.ba, 18.09.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD MOSTAR

 

Na osnovu članka 64. stavak (1) točka b), članak 70. stavci (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, br.39/14 i 59/22) (Zakon) i članka 43. Statuta Grada Mostara («Gradski službeni glasnik Grada Mostara» broj 4/04, „Službeni glasnik Grada Mostara”, br. 8/09 i 15/10), na Preporuku Povjerenstva za javne nabave, Gradonačelnik Grada Mostara donosi:

 

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

Članak 1.

Predmet javne nabave Naziv pod kojim će se evidentirati javna nabava (u daljnjem tekstu: nabava):

Izgradnja južne obilaznice Mostara i pristupne ceste Varda-Rodoč Opis predmeta nabave:

Radovi na sanaciji i izgradnji pristupne ceste Varda-Rodoč, u dužini od oko 2.700 m, prema projektnoj dokumentaciji GEO-DATA doo Mostar, iz 2023. godine.

Jedinstveni rječnik javne nabave: JRJN 45233120-6 - Građevinski radovi na cesti

Članak 2.

Nositelj aktivnosti nabave Nositelj aktivnosti nabave: Služba za građenje infrastrukturnih objekata;

Zaduženja službe iz prethodnog stavka: blagovremeno pripremiti dokumente neophodne za provođenje postupka javne nabave u skladu sa Zakonom;

Članak 3.

Proračun nabave Procijenjena vrijednost nabave: 3.400.000,00 KM;

Vrijednosni razred nabave: domaći;

Izvor-i financiranja nabave: Sredstva iz Proračuna Grada Mostara za 2023. god. (Službeni glasnik Grada Mostara br. 7/2023) - grant sredstva sa viših nivoa vlasti (Vlada FBiH i JP Ceste F BiH).

Članak 4.

Postupak nabave Kod provođenja postupka nabave, koristit će se postupak: Otvoreni,

Podjela na lotove: Ne,

Planirano zaključivanje okvirnog sporazuma: Ne,

Planirano provođenje e-aukcije: Da

Članak 5.

Kriterij za dodjelu ugovora

Kriterij-e za dodjelu ugovora: najniža ponuđena cijena dobavljača koji ispunjava uvjete iz TD;

Članak 6.

Podaci o javnom oglašavanju Broj Obavijesti o nabavi sa Portala javnih nabava: 1059-1-3-48-3-75/23, od 14.07.2023. godine.

Članak 7.

Dostavljene ponude Ukupno dostavljene ponude: 4 (četiri);

Prihvatljive ponude: 4 (četiri):

1.       „HP INVESTING d.o.o. Mostar

2.       „КТМ BRINA doo Posušje

3.       „PUTOVI doo Grude

4.       „HERING dd Široki Brijeg

1.1. Cijene dostavljenih prihvatljivih ponuda, rangirane prema kriteriju najniže cijene, nakon provedene analize i provedene e-aukcije:

 

Naziv/ime

ponuditelja

Ukupno ponuđena cijena bez PDV-a (KM)

PDV od 17% (KM)

Ukupno ponuđena cijena sa PDV-om (KM)

1.

PUTOVI doo Grude

2.120.000,00

360.400,00

2.480.400,00

2.

HERING dd Široki Brijeg

2.130.000,00

362.100,00

2.492.100,00

3.

HP INVESTING doo Mostar

2.967.000,00

504.390,00

3.471.390,00

4.

KTM BRINA doo Posušje

2.984.119,09

507.300,25

3.491.419,34

 

Članak 8.

Odabrani dobavljač

Odabrani dobavljač prema kriteriju najniže cijene u postupku javne nabave radova „Izgradnja južne obilaznice Mostara i pristupne ceste Varda-Rodoč“, je:

,,PUTOVI“ d.o.o. Grude.

Članak 9.

Uvjeti nabave

Ponuđena ukupna vrijednost nabave iznosi: 2.120.000,00 KM (bez PDV-a od 17%);

Rok izvođenja radova: 1 (jedna) godina dana, od uvođenja izvođača u posao;

Garantni rok: dvije godine, od primopredaje radova

Uvjeti plaćanja: Predviđeno plaćanje prema ispostavljenim i ovjerenim mjesečnim situacijama u roku od 30 dana i prema ispostavljenoj i ovjerenoj okončanoj situaciji u roku od 30 dana, a nakon primopredaje radova.

Članak 10.

Obavijesti i izvješća

Obavijest o odabranom ponuđaču: dostaviti svim ponuđačima koji su blagovremeno dostavili svoje ponude u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, u skladu sa člankom 71. (1) Zakona. U skladu sa člankom 71. (2) Zakona uz obavijest o rezultatima dostaviti ovu Odluku i Zapisnik o ocjeni ponuda. Istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabave ova Odluka će se objaviti na web stranici Grada Mostar www.mostar.ba. u skladu sa člankom 70. (6) Zakona.

Obavijest o dodjeli ugovora: u skladu sa člankom 74. Zakona.

Izvješće o postupku javne nabave: u skladu sa člankom 75. Zakona.

Članak 11.

Arhiviranje

Po zaključenju ugovora o nabavi ili donošenju odluke o prekidu postupka nabave, izvršiti arhiviranje kompletne dokumentacije iz postupka javne nabave. Arhiviranje izvršiti u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi („Službene novine HNK“, br. 7/04) i Poglavljem 11 Naputka o uredskom poslovanju u Gradskoj upravi Grada Mostara br. 02-02-1831/07 od 24.01.2007.god.

Članak 12.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se pokrenuti žalbeni postupak na način utvrđen u Zakonu i to: „DIO TREĆI- PRAVNA ZAŠTITA POGLAVLJE I. POSTUPAK PRAVNE ZAŠTITE Odjeljak B. - Način ulaganja žalbe (čl. 99. - 101.)”.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazlože nj e

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o javnoj nabavi br.: 02-11-10724/23-1 od

14.07.2023. godine.

Javna nabava je provedena otvorenim postupkom.

Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a je: 3.400.000,00 KM.

Broj Obavijesti o nabavi sa Portala javnih nabava:      1059-1-3-48-3-75/23,       od 14.07.2023. godine.

Povjerenstvo za javnu nabavu dostavilo je dana 08.09.2023. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova: „Izgradnja južne obilaznice Mostara i pristupne ceste Varda-Rodoč“.

U postupku po izvješću o raduje utvrđeno daje Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje ponuda i ocjenu zaprimljenih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

1.       daje ukupan broj pristiglih ponuda: 4 (četiri);

2.       daje blagovremeno zaprimljeno: 4 (četiri) ponuda;

3.       da su dostavljene 4 (četiri) prihvatljive ponude.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice daje Povjerenstvo, pravilno i potpuno, izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja, te ocjenu prispjelih ponuda, kao i provođenje postupka e-aukcije, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije, te nema osnove za ne prihvaćanje preporuke Povjerenstva za javne nabave.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu u svemu pravilno postupilo, te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, odabrani ponuditelj je dostavio prihvatljivu ponudu u okviru procijenjene vrijednosti:

 

Naziv/ime Ponuditelj a

Ukupno ponuđena cijena sa popustom bez PDV-a od 17 % (KM)

,,PUTOVI“ d.o.o. Grude

2.120.000,00

 

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u članku 8. ove Odluke.

 

Broj: 02-11-10724/23-4

Mostar, 11 .09. 2023.god.

 

Dostaviti:

1.       Služba za proračun i financije; v jv

2.       Služba za građenje infrastrukturnih objekata;

3.       Tajništvo Gradonačelnika - Milena Koralen;

a/a.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: