Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.09.2023. 11:18

Osiguranje poslovne zgrade

Izvor: Akta.ba, 15.09.2023.

ЈР CESTE FEDERACIJE BIH

 

Broj:     01 -03.2-6708- 16/23-DZ

Datum: 15.9.2023.godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22) i Pravilnika o javnim nabavkama JP Cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, i u skladu sa preporukom Komisije za nabavke Uprava d o n o s i

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora za nabavku usluga osiguranja imovine i lica:

Lot 1:Osiguranje poslovne zgrade , ponuđaču ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo

 

I

 

Na osnovu odluke o pokretanju postupka javne nabavke predmetnih usluga proveden je konkurentski postupak nabavke. Obavještenje o nabavci je objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 3.8.2023. godine. Izvršeno je prikupljanje, otvaranje, analiza i ocjena ponuda.

 

Do utvrđenog roka dostavljene su 3 (tri) ponude ZA Lot 1, koje je Komisija na otvorenom sastanku otvorila dana 11,8.2023.godine u 12.15 sati:

1.         ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo 2.505,84 KM bez PDV-a

2.         SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo 2.325,20 KM bez PDV-a

3.         ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo 2.378,50 KM bez PDV-a

 

Analizom primljenih ponuda, Komisija je u svom Izvještaju br. 01-03.2-6708-14/23-DZ od 15.9.2023. godine utvrdila da su dostavljene ponude kompletne i da zadovoljavaju kvalifikacione kriterije.U ponudi nisu uočene računske greške.

 

Dana 4.9.2023. godine održana je e-aukcija, nakon koje je formirana konačna rang lista ponuđača:

1.         ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo     1.800,00 KM bez PDV-a

2.         SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo     1.897,00 KM bez PDV-a

3.         ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo 2.505,84 KM bez PDV-a

 

Ponuđač ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo je dostavio najpovoljniju ponudu, za dodjelu ugovora za nabavku usluga osiguranja imovine i lica: Lot l:Osiguranje poslovne zgrade, utvrđenom u tenderskoj dokumentaciji. Ponuđač ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo je dužan u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. (stav 2) Zakona o javnim nabavkama. Cijeneći navedeno, Uprava donosi odluku kao u dispozitivu.

 

II

 

Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ će pozvati odabranog ponuđača na zaključenje ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno nacrtu ugovora datom u tenderskoj dokumentaciji.

 

Pravna pouka:

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba. najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine. putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: