Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2023. 09:36

Izgradnja prometnice S3 u naselju Bijeli Brijeg

Izvor: Akta.ba, 28.08.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD MOSTAR

Na osnovu članka 64. stavak (1) točka b), članak 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik ВШ", br.39/14, 59/22) (Zakon) i članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04, „Službeni glasnik Grada Mostara14, br. 8/09 i 15/10), na Preporuku Povjerenstva za javne nabave, postupku javne nabave radova Izgradnja prometnice S3 u naselju Bijeli Brijeg, Gradonačelnik Grada Mostara donosi:

ODLUKU

Članak 1.

Predmet javne nabave Naziv pod kojim će se evidentirati javna nabava (u daljnjem tekstu: nabava):

Izgradnja prometnice S3 u naselju Bijeli Brijeg.

Opis predmeta nabave: Izvođenje radova na asfaltiranju ceste i odvodnja oborinske vode; prema projektnoj dokumentaciji poduzeća „GEO-DANA" d.o.o. Mostar, iz travnja 2023.god. Jedinstveni rječnik javne nabave: JRJN:4523 3222-1

Članak 2.

Nositelj aktivnosti nabave

Nositelj aktivnosti nabave: Služba za građenje infrastrukturnih objekata;

Članak 3.

Proračun nabave Procijenjena vrijednost nabave: 470.000,00 KM;

Izvor-i financiranja nabave: Sredstva iz Proračuna Grada Mostara za 2023. god.;

Članak 4.

Postupak nabave Kod provođenja postupka nabave, koristio se postupak: Otvoreni;

Namjera zaključivanja okvirnog sporazuma (da/ne)'. da (jedna godina dana);

Članak 5.

Kriterij za dodjelu ugovora Kriterij za dodjelu ugovora: najniža cijena;

Članak 6.

Podaci o javnom oglašavanju

Broj Obavijesti o nabavi sa Portala javnih nabava: 1059-1-3-27-3-55/23, od

09.06.2023. godine;

Članak 7.

Dostavljene ponude Ukupno dostavljene ponude: 2 (dvije);

Prihvatljiva ponuda: 1 (jedna) 

Naziv ponuđača

Kvalificirane prihvatljive ponude ponuđača DA/NE

„HP INVESTING« d.o.o. Mostar

NE

„KTM-BRINA« d.o.o. Posušje

DA

Cijena prihvatljive ponude: 

Naziv ponuđača

Ukupno ponuđena cijena sa popustom bez PDV-a od 17 % (KM)

,,KTM-BRINA" d.o.o. Posušje

370.295,95

 

Članak 8. Odabrani dobavljač

Odabrani dobavljač prema kriteriju najniže cijene u postupku javne nabave radova: Izgradnja prometnice S3 u naselju Bijeli Brijeg je:"KTM-BRINA" d.o.o. Posušje.

Članak 9.

Uvjeti nabave

Ponuđena ukupna vrijednost nabave iznosi: 433.246,26 KM (sa PDV-om od 17%);

Rok trajanja okvirnog sporazuma: 1 (jedna) godina dana ili dok se ne utroše odobrena financijska sredstva, ovisno koja činjenica nastupi prije;

Plaćanje izvedenih radova će se definirati u pojedinačnim ugovorima.

Članak 10.

Obavijesti i izvješća

Obavijest o odabranom ponuđaču: dostaviti svim ponuđačima koji su pravodobno dostavili svoje ponude u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, sukladno članku 71. (1) Zakona. Sukladno članku 71. (2) Zakona uz obavijest o rezultatima dostaviti ovu Odluku i Zapisnik o ocjeni ponuda. Istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, ova Odluka će se objaviti na web stranici Grada Mostar www.mostar.ba. sukladno članku 70. (6) Zakona.

Obavijest o dodjeli ugovora: sukladno članku 74. Zakona.

Izvješće o postupku javne nabave: skladno članku 75. Zakona.

Članak 11.

Arhiviranje

Po zaključenju ugovora o nabavi ili donošenju odluke o prekidu postupka nabave, obaviti arhiviranje kompletne dokumentacije iz postupka javne nabave. Arhiviranje izvršiti sukladno Zakonu o arhivskoj građi („Službene novine HNK", br. 7/04) i Poglavljem 11 Naputka o uredskom poslovanju u Gradskoj upravi Grada Mostara br. 02-02-1831/07 od 24.01.2007.god.

Članak 12.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se pokrenuti žalbeni postupak na način utvrđen u Zakonu i to: „ DIO TREĆI- PRAVNA ZAŠTITA POGLAVLJE I. POSTUPAK PRAVNE ZAŠTITE Odjeljak B. - Izjavljivanje žalbe (članci 99. - 101.)". Žalbeni postupak se pokreće ulaganjem žalbe ovom tijelu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u pisanom obliku direktno, elektroničkim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u najmanje tri primjerka.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazlože nj e

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o javnoj nabavi radova br.: 02-11-10099/23 od 05.06.2023. godine.

Javna nabava je provedena otvorenim postupkom.

Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a je: 470.000,00 KM.

Broj Obavijesti o nabavi sa Portala javnih nabava: 1059-1-3-27-3-55/23, od 09.06.2023.  godine.

Povjerenstvo za javnu nabavu dostavilo je dana 16.08.2023. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave radova „Izgradnja prometnice S3 u naselju Bijeli Brijeg".

U postupku po izvješću o radu je utvrđeno daje Povjerenstvo za javnu nabavu pravodobno i pravilno izvršilo otvaranje ponuda i ocjenu zaprimljenih ponuda, o čemu je sastavilo odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

1.         da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije);

2.         da su pravodobno zaprimljene 2 (dvije) ponude;

3.         daje 1 (jedna) ponuda prihvatljiva.

Ponuda br. 579/23 od 03.07.2023.god., ponuđača HP INVESTING, nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom, jer nedostaju Aneksi 10b i 10c, te je na temelju Članka 2. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" broj:39/14 i 59/22) nepravilna odnosno nije u skladu sa točkom 7.1.2. TD: "Sastavni dio Nacrta ugovora je dokument „Osnovni elementi ugovora". Ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti Izjavu o prihvaćanju Osnovnih elemenata ugovora (forma ove izjave dana je u privitku tenderske dokumentacije kao Aneks br.lOb). U privitku ove izjave potrebno je dostaviti osnovne elemente ugovora, koji će biti uvezani i parafirani. Podnošenjem ponude ponuditelj potvrđuje svoju spremnost da zaključi ugovor sukladno Osnovnim elementima ugovora i ovom tenderskom dokumentacijom." Ponuda se odbacuje kao nepravilna, pa se dalje ne analizira u ovom postupku javne nabave.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice daje Povjerenstvo, pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, sukladno kriterijima iz tenderske dokumentacije, te nema osnove za ne prihvaćanje preporuke Povjerenstva za javne nabave.

U postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu u svemu pravilno postupilo, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju odabrani ponuđač je dostavio prihvatljivu ponudu u okviru procijenjene vrijednosti:

Naziv/ime

Ponuđača

Ukupno ponuđena cijena sa popustom i PDV-omod 17% (KM)

"KTM-BRINA" d.o.o. Posušje

433.246,26

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u članku 8. ove Odluke.

Broj: 02-11-10099/23-4

Mostar, 28.08.2023. god. !

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: