Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge za učesnike 27. edukativnog seminara za korisnike budžeta na temu Novosti u propisima budžetskog računovodstva

Datum objave: 01.06.2016. 09:49 / Izvor: Akta.ba, 20.05.2016.

Broj: 21.06/404-6-12/16

Datum: 20.05.2016. godine

 

Na osnovu člana 86. st. 2. i st. 3. Zakona o republičkoj upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 ,121/12 i 15/16), a u vezi sa članom 8. stav (1) i članom 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14; u daljem tekstu: Zakon), direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, d o n o s i

ODLUKU

Prihvata se Ponuda ponuđača ZTC „Banja Vrućica" a.d. Teslić za učesnike 27. edukativnog seminara za korisnike budžeta na temu „Novosti u propisima budžetskog računovodstva" koji će se održati u Banji Vrućici 24. i 25. maja 2016. godine po jediničnim cijenama iskazanim u istoj, dostavljena po Pozivu za dostavljanje ponuda br. 21.06/404-6/16 od 23.02.2016. godine, u okviru postupka javne nabavke usluga smještaja u zemlji i inostranstvu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koji se provodi u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona ("Službeni glasnik BiH, br. 104/14).

Predmetne usluge će se pružiti jednokratno, za vrijeme trajanja 27. edukativnog seminara za korisnike budžeta na temu „Novosti u propisima budžetskog računovodstva". Ugovorni organ će se ponuđaču ZTC „Banja Vrućica" a.d. Teslić obratiti pisanim putem, na način da će istom dotaviti narudžbenicu. Priložena faktura će se smatrati zaključenim ugovorom.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i, shodno članovima 70. stav (6) i 71. Zakona, biće proslijeđena ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke uz istovremeno objavljivanje na šeb stranici Ugovornog organa ww.rgurs.org

 

Obrazloženje

Na osnovu Poziva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga smještaja u zemlji i inostranstvu potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, broj 21.06/404-6/16 23.02.2016. godine, objavljenog na web stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove ww.rgurs.org, ponuda ponuđača ZTC „Banja Vrućica" a.d. Teslić je uz zahtjev za obezbjeđenje smještaja za radnike Republičke uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove koji će prisustvovati 27. edukativnom seminaru za korisnike budžeta na temu „Novosti u propisima budžetskog računovodstva" na Protokolu Ugovornog organa zaprimljena 12.05.2016 pod brojem 21.06/404-6/16.

Uzimajući u obzir činjenicu da dostavljena Ponuda zadovoljava postavljene uslove, te da se ne zahtijeva dostava dodatne dokumentacije, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ili podzakonskih akata donesenih na osnovu njega ima pravo izjaviti žalbu protiv ove odluke Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: