Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Pranje i vulkaniziranje vozila-lokacija Grude

Datum objave: 01.06.2016. 10:13 / Izvor: Akta.ba, 26.04.2016.

Bosna i Hercegovina

Ministarstvo sigurnosti

Granična policija

 

Broj: 17-06-1-02-3-60/16

Datum, 26.04.2016. godine

 

Na osnovu člana 15. Zakona o Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 50/04, 27/07 i 59/09 ) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), direktor Granične policije Bosne i Hercegovine, donosi

 

ODLUKU

 

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, da se nakon sprovedenog konkurentskog postupka za nabavku usluga pranja i vulkaniziranja motornih vozila za potrebe Granične policije BiH razvrstanog po LOT-ovima zaključe okvirni sporazumi sa niže navedenim ponuđačima, čije su ponude bile prihvatljive i ekonomski najpovoljnije, kako slijedi:

 

za LOT 1 - Lokacija Foča (pranje vozila) sa ponuđačem AUTO MOTO KLUB "AMD" Foča čija ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 3.150,00 KM.

 

za LOT 2 - Lokacija Foča (vulkaniziranje vozila) sa ponuđačem AUTO MOTO KLUB "AMD" Foča čija ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 129,50 KM.

 

za LOT 3 - Lokacija Bijeljina (pranje vozila) sa ponuđačem Z.R. Autopraonica «MIKS» Bijeljina čija ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 5.950,00 KM.

 

za LOT 4 - Lokacija Bijeljina (vulkaniziranje vozila) sa ponuđačem ZAR «ĐUKANOVIĆ» Bijeljina čija ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 975,00 KM.

 

za LOT 9 - Lokacija Novi Grad (pranje vozila) sa ponuđačem Autopraona «VODOLIJA» Novi Grad čija ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 740,00 KM.

 

za LOT 10 - Lokacija Novi Grad (vulkaniziranje vozila) sa ponuđačem SP Vulkanizer "ŽELJO" VI. Tubikanac  Željko, Novi Grad čija ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 410,00 KM.

 

za LOT 13 - Lokacija Grude (pranje vozila) sa ponuđačem S.O. «BRZI SERVIS MARIĆ» Grude čija ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 3.275,00 KM.

 

za LOT 14 - Lokacija Grude (vulkaniziranje vozila) sa ponuđačem S.O. «BRZI SERVIS MARIĆ» Grude čija ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 555,00 KM.

 

za LOT 17 - Lokacija Trebinje (pranje vozila) sa ponuđačem «AUTOUNION» d.o.o. Trebinje čija ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 7.755,00 KM.

 

za LOT 18 - Lokacija Trebinje (vulkaniziranje vozila) sa ponuđačem «AUTOUNION» d.o.o. Trebinje čija ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 195,00 KM.

 

za LOT 21 - Lokacija Trebinje-Bileća (vulkaniziranje vozila) sa ponuđačem «AUTOUNION» d.o.o. Trebinje čija ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 80,00 KM.

 

za LOT 24 - Lokacija Gradiška (pranje vozila) sa ponuđačem «AUTO CENTAR ALFA» d.o.o. Gradiška čija ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 3.062,30 KM.

 

za LOT 25 - Lokacija Gradiška (vulkaniziranje vozila) sa ponuđačem «MINI-MAX COMERC» d.o.o. Gradiška čija ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 759,00 KM.

 

za LOT 26 - Lokacija Bosansko Grahovo - Drvar (pranje vozila) sa ponuđačem «AUTOAS» d.o.o. Drvar čija ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 5.498,80 KM.

 

za LOT 27 - Lokacija Bosansko Grahovo - Drvar (vulkaniziranje vozila) sa ponuđačem «AUTOAS» d.o.o. Drvar čija ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 1.010,00 KM.

 

II

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke da se postupak po LOT-u 5 (lokacija Orašje-pranje vozila), LOT-u 6 (lokacija Orašje-vulkaniziranje vozila), LOT-u 7 (lokacija Brod-pranje vozila), LOT-u 8 (lokacija Brod-vulkaniziranje vozila), LOT-u 11 (lokacija Tomislavgrad - pranje vozila),LOT-u 12 (lokacija Tomislavgrad-vulkaniziranje vozila), LOT-u 15 (lokacija Neum - pranje vozila), LOT-u 16 (lokacija Neum - vulkaniziranje vozila), LOT-u 19 (lokacija Trebinje-Gacko, pranje vozila), LOT-u 20 (lokacija Trebinje - Gacko, vulkaniziranje vozila), LOT-u 22 (lokacija Banja Luka-pranje vozila), LOT-u 23 (lokacija Banja Luka-vulkaniziranje vozila) poništi i ponovi iz razloga što za ove lokacije nije zaprimljena nijedna ponuda.

 

III

Izabrani ponuđači dužni su da dostave dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke 9 tenderske dokumentacije u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke.

 

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazlože nj e

Granična policija BiH Odlukom broj: 17-06-4-16-2-29/16 od 22.03.2016. godine pokrenula je postupak javne nabavke usluga pranja i vulkaniziranja motornih vozila za potrebe Granične policije BiH putem konkurentskog zahtjeva. Na javnom otvaranju ponuda održanom 11.04.2016. godine konstatirano je da je za svih dvadesetsedam LOT-ova ukupno pristiglo deset blagovremenih ponuda. Pregledom ponuda utvrđeno je da su sve prihvatljive.

 

Prema utvrđenom kriteriju za dodjelu ugovora, a to je "ekonomski najpovoljnija ponuda" po podkriterijima koji se boduju: cijena 90% i operativna pogodnost 10% izvršen je izbor najpovoljnijih ponuđača, te je odlučeno kao u dispozitivu Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi u roku od 5 ( pet ) dana od dana prijema Odluke. Žalba se predaje putem Granične policije Bosne i Hercegovine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: