Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge za učesnike seminara Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Datum objave: 01.06.2016. 11:48 / Izvor: Akta.ba, 11.05.2016.

Broj: 21.06/404-6-9/16

 Datum: 10.05.2016. godine

 

Na osnovu člana 86. st. 2. i st. 3. Zakona o republičkoj upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 ,121/12 i 15/16), a u vezi sa članom 8. stav (1) i članom 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14; u daljem tekstu: Zakon), direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, d o n o s i

ODLUKU

1

Prihvata se Ponuda ponuđača „Lavina" d.o.o. Pale, hotel „Lavina" Jahorina za učesnike seminara „Kancelarijsko i arhivsko poslovanje" koji će se održati u hotelu Lavina na Jahorini u periodu od 18 do 20. maja 2016. godine u organizaciji Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske i Arhiva Republike Srpske, po jediničnim cijenama iskazanim u istoj, dostavljena po Pozivu za dostavljanje ponuda br. 21.06/404-6/16 od 23.02.2016. godine, u okviru postupka javne nabavke usluga smještaja u zemlji i inostranstvu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koji se provodi u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona ("Službeni glasnik BiH, br. 104/14).

II            

Predmetne usluge će se pružiti jednokratno, za vrijeme trajanja seminara „Kancelarijsko i arhivsko poslovanje". Ugovorni organće se ponuđaču „Lavina" d.o.o. Pale, hotel „Lavina" Jahorina obratiti pisanim putem, na način da će istom dotaviti narudžbenicu. Priložena faktura će se smatrati zaključenim ugovorom.

III           

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i, shodno članovima 70. stav (6) i 71. Zakona, biće proslijeđena ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke uz istovremeno objavljivanje na \l/ev stranici Ugovornog organa www.rgurs.org

 

Obrazloženje

Na osnovu Poziva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga smještaja u zemlji i inostranstvu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, broj 21.06/404-6/16 od 23.02.2016. godine, objavljenog na web stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove www.rgurs.org , ponuda ponuđača „Lavina" d.o.o. Pale, hotel „Lavina" Jahorina je uz zahtjev za obezbjeđenje smještaja za radnike Republičke uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove koji će prisustvovati seminaru „Kancelarijsko i arhivsko poslovanje", na Protokolu Ugovornog organa zaprimljena 06.05.2016. pod brojem 21.06/404-6/16.

Uzimajući u obzir činjenicu da dostavljena Ponuda zadovoljava postavljene uslove, te da se ne zahtijeva dostava dodatne dokumentacije, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku.

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ili podzakonskih akata donesenih na osnovu njega ima pravo izjaviti žalbu protiv ove odluke Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: