Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge stručnog usavršavanja za učešće na seminaru Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Datum objave: 01.06.2016. 12:04 / Izvor: Akta.ba, 06.05.2016.

Broj: 21.06/152-3-10/16

Datum: 06.05.2016. godine

 

Na osnovu člana 86. st. 2. i st. 3. Zakona o republičkoj upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 i 15/16), a u vezi sa članom 8. stav (1) i članom 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14), direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, d o n o s i

ODLUKU

I             

Nakon okončanog postupka javne nabavke usluga stručnog usavršavanja za učešće na seminaru „Kancelarijsko i arhivsko poslovanje", koji će se održati od 18. do 20. maja 2016. godine na Jahorini, a na koje se primjenjuje poseban režim shodno odredbama člana 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 104/14), prihvata se poziv ponuđača „Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske" iz Banjaluke, sa kotizacijom za prvog učesnika u iznosu od 150,00 KM, a za drugog 120,00 KM - što ukupno za dva učesnika iznosi 270,00 KM (sa uračunatim PDV-om).

II            

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i, shodno članovima 70. stav (6) i 71. Zakona, biće proslijeđena ponuđaču koji je učestovao u postupku javne nabavke uz istovremeno objavljivanje na web stranici Ugovornog organa www.rgurs.org

 

Obrazloženje

Na osnovu Poziva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga stručnog usavršavanja za učešće na stručnim obukama i naučnim skupovima u periodu do 31.12.2016. godine, broj 21.06/152-3/16 od 19.02.2016. godine, objavljenog na web stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove www.rgurs.org ponuđač Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske je poštom dostavilo poziv za učešće na seminaru „Kancelarijsko i arhivsko poslovanje". Poziv je na Protokolu Ugovornog organa zaprimljen 03.05.2016. godine pod brojem 21.06/152-3/16. U cilju profesionalne edukacije radnika, na osnovu pomenutog poziva, Odjeljenju za javne nabavke upućen je Prijedlogučesnika za ovaj seminar, ito za: Snežana Despot-Vuletić i Dragana Ubović. Po prijemu odobrenog Prijedloga, a uzimajući u obzir i činjenicu da se dostavljeni poziv smatra ponudom, te da se ne zahtijeva dostava dodatne dokumentacije, odlučeno je kao i dispozitivu ove odluke. 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ili podzakonskih akata donesenih na osnovu njega ima pravo izjaviti žalbu protiv ove odluke Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: