Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge stalnog pristupa internetu

Datum objave: 01.06.2016. 14:08 / Izvor: Akta.ba, 01.06.2016.

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi (Službeni glasnik BiH broj 32/02), člana 19. Zakona o Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 56/08) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj 39/14), direktor Agencije donosi slijedeću:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke usluga stalnog pristupa internetu u Regionalnom centru Sarajevo objavljenom na web portalu Agencije za javne nabavke BiH, broj obavještenja: 1110-1-2-23-3-23/16 od 11.04.2016. godine, koji je proveden u skladu sa procedurom otvorenog postupka je Logosoft d.o.o. Sarajevo.

 

II

Ova odluka će se dostaviti ponuđačima u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu provedenog postupka nabavke, Komisija za nabavke, imenovana Rješenjem broj: 15-03-16-5-672/16 od 13.04.2016. godine, konstatovala je da je rok za dostavu ponuda 13.05.2016. godine do 10:00 sati, te da su do navedenog roka na protokol Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) pristigle 2 ponude i to ponuđača: BH Telecom d.d. Sarajevo i Logosoft d.o.o. Sarajevo. Neblagovremenih ponuda nije bilo.

Komisija je prema specifikaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, provedenom postupku analize i ocjene ponuda izradila Zapisnik o ocjeni ponuda, u kojem su detaljno obrazloženi razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača. 

Analizom ponuda primjenom kriterija najniža cijena Komisija je utvrdila slijedeće:

Najpovoljnija je ponuda ponuđača Logosoft d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom od 4350,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 5.089,50 KM sa uračunatim PDV-om. Obzirom da ista u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa data je preporuka da se donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Na osnovu prijedloga Komisije, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke pravo žalbe ima svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke. Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalilac izjavljuje žalbu Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: