Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

FMUX uređaj sa pripadajućom opremom za TS Vareš, TS Kiseljak i TS Donji Vakuf

Datum objave: 03.06.2016. 09:53 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

2604-1-1-4-5-30/16Broj obavještenja o nabavci 2604-1-1-4-3-5/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka - Operativno područj
e Sarajevo
IDB/JIB 4402369530033
Kontakt osoba Enisa Ražanica
Adresa Vilsonovo šetalište br. 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 728-100
Faks (033) 728-109
Elektronska pošta j.viteskic@opsa.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JN-OP-183/15 nabavka FMUX uređaja sa pripadajućom opremom

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

JN-OP-183/15 nabavka FMUX uređaja sa pripadajućom opremom za TS Vareš, TS Kiseljak i TS Donji Vakuf

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32522000-8 Oprema za telekomunikacije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIS Telekomunikacije d.d. Mostar 4227000220000 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

49550,73

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

31.5.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

49550,73

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

49550,73

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: