Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluga remontnih održavanja mašinskog cijevnog sistema

Datum objave: 06.06.2016. 08:57 / Izvor: Akta.ba, 01.06.2016.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske"

Matično preduzeće Trebinje

Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik

 

Broj : 8300/16.

Dana,31.05.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14.), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj 103/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 8092/2016 od 26.05.2016. godine u postupku javne nabavke usluga za potrebe remonta TE Ugljevik u 2016. godini - otvoreni postupak - interni broj: 44/16, Uprava Preduzeća donijela je:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga za potrebe remonta TE Ugljevik u 2016. godini - otvoreni postupak - interni broj: 44/16

LOT 2 - Nabavka usluga remontnih održavanja maš. cijevnog sistema

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 8092/2016 od 26.05.2016. godine i okvirni sporazum za javnu nabavku usluga za potrebe remonta TE Ugljevik u 2016. godini, Lot 2 - Nabavka usluga remontnih održavanja maš. cijevnog sistema dodijeljuje ponuđaču D.O.O. „TERMOELEKTRO" Brčko, na iznos do 40.000,00 KM bez uračunatog PDV-a i na period do 9 mjeseci.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovolznije ponude.

 

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Pravna i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na veb stranici Ugovornog organa: \l/\l/\l/.p1:ei§1jeu|k.sot, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Odluke Uprave ZP "R i TE Ugljevik" AD Ugljevik broj: 4239/16. od 23.03.2016. godine o pokretanju postupka javne nabavke usluga za potrebe remonta TE Ugljevik u 2016. godini i Odluke Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Trebinje, Matično preduzeće Trebinje o davanju saglasnosti za pokretanje postupka nabavke usluga za potrebe remonta TE Ugljevik u 2016. godini broj 1.1/03/1-679-2/15 od 06.04.2016. godine.

 

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Planirana vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 330.000,00 KM (Lot 1 - 40.000,00 KM; Lot 2 - 40.000,00 KM; Lot 3 - 50.000,00 KM; Lot 4 - 50.000,00 KM; Lot 5 - 100.000,00 KM; Lot 6 - 50.000,00 KM)

Obavještenje o nabavci broj: 1276-1-2-291-3-115/16 poslato je na objavu dana 21.04.2016, godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 21.04.2016. godine.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 7676/2016. od 23.05.2016. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 26.05.2016. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 8091/16 od 26.05.2016. godine, Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj 8092/16 od 26.05.2016. godine u postupku javne usluga za potrebe remonta TE Uglzevik u 2016. godini.

U postupku po Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku konstatovala sljedeće:

 

• Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 23.05.2016. godine do 1200 časova) na Protokol Preduzeća je zaprimljene jedna ponuda:

1. Ponuda ponuđača d.o.o. „TERMOELEKTRO" Brčko, sa ponuđenom cijenom od 93.808,00 KM, koja je predata lično na protokol ugovornog organa dana 23.05.2016. godine u 1039 časova.

• Nakon otvaranja i pregleda ponuda zaprimljenih ponuda Komisija je zaključila sledeće:

• Ponuda ponuđača „TERMOELEKTRO" d.o.o. Brčko zadovoljava minimum kvalifikacionih uslova zahtijevanih predmetnom tenderskom dokumentacijom, te se može pristupiti tehničkoj i ekonomskoj ocjeni ponude.

• Tehnički član komisije sačinio je tehničku ocjenu ponuda na osnovu koje je komisija zaključila da ponuda imenovanog ponuđača zadovoljava sve kriterijume o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti zahtjevane u tenderskoj dokumentaciji.

• Ekonomski član komisije sačinio je ekonomsku ocjenu ponude na osnovu koje je Komisija konstatovala da je ponuda ponuđača „TERMOELEKTRO" d.o.o. Brčko, sa ukupno ponuđenom cijenom od 93.808,00 KM, prihvatljiva za ovaj ugovorni organ te daje preporuku Upravi Preduzeća da sa imenovim ponuđačem zaključi okvirni sporazum o  javnoj nabavci na iznos do 40.000,00 KM bez uračunatog PDV-a i na period do 9 mjeseci.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je Preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača data u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka a) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa na adresu ul. Ugljevik bb, 76330 Ugljevik, putem pošte, lično ili elektronskim putem, u roku od 10 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se dostavlja u najmanje 3 primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: