Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Remont mlinskog postrojenja

Datum objave: 06.06.2016. 10:47 / Izvor: Akta.ba, 01.06.2016.

Broj:8286 /16.

Dana,31.052016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14.), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 7613/16 od 20.05.2016. godine u postupku javne nabavke mašinskih usluga u remontu TE u 2016 godini, Uprava preduzeća donijela je:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mašinskih usluga u

remontu TE u 2016 godini LOT 2 - Nabavka usluga na remontu mlinskog postrojenja

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 7613/16 od 20.05.2016. godine, te će se okvirni sporazum do 200.000,00 KM bez uračunatog PDV-a i period od 9 mjeseci zaključiti sa ponuđačem DOO „BOSNA MONTAŽA" Prijedor, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Pravna i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na UUEB stranici Ugovornog organa: mllllriteugLjevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj: 2336/16 od 22.02.2016. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a na koji se zaključuje okvirni sporazum: 200.000,00 KM.

Obavijest o nabavci broj: 1276-1-2-199-3-68/16 poslata je na objavu dana 23.03.2016. godine. Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 6106/16 od 25.04..2016. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 20.05.2016. godine Izvještaj o radu broj: 7612/16 od 20.05.2016. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke broj: 7613/16 od 20.05.2016. godine, u postupku javne nabavke mašinskih usluga u remontu TE u 2016 godini. 

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

 

Do zakazanog roka za prijem inicijalnih ponuda (do 25.04.2016. godine do 12 časova) zaprimljene su ponude sledećih ponuđača:

- DOO „TERMOELEKTRO" Brčko, čija ponuđena cijena iznosi 346.000,00 KM, bez uračunatog PDV-a,

- DOO „BOSNA MONTAŽA" Prijedor, čija ponuđena cijena iznosi 239.700,00 KM, bez uračunatog PDV-a.

ANALIZOM DOKUMENTACIJE PRISTIGLIH PONUDA UTVRĐENO JE SLIJEDEĆE:

1. Ponuda ponuđača DOO „TERMOELEKTRO" Brčko zadovoljava minimum kvalifikacionih uslova, kao i sve tehničke i formalno pravne zahtjeve ugovornog organa.

2. Ponuda ponuđača DOO „BOSNA MONTAŽA" Prijedor zadovoljava minimum kvalifikacionih uslova, kao i sve tehničke i formalno pravne zahtjeve ugovornog organa

 

Nadalje, u postupku ocjene provedenog postupka, Uprava preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je Preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača data u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: