Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Hotelski smještaj u Zenici

Datum objave: 06.06.2016. 15:04 / Izvor: Akta.ba, 29.03.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Broj: 05-314-4/16

Sarajevo, 29. 03. 2016. Godine

 

Na temelju člana 64. stava (1) tačke b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, u nastavku: Zakon), člana 70. stava (1), (3) i (6) Zakona, odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona („Službene novine Federacije BiH broj: 104/14, u nastavku: Pravilnik), preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke usluga hotelskog smještaja za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije BiH, navedene u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 05-314-3/16 od 22. 02. 2016. godine i člana 22. Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 42/04), direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja

 

I.

Prihvata se preporuka Komisije za provođenje postupka nabavke usluga hotelskog smještaja za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije BiH i ugovori za javnu nabavku predmetnih usluga dodjeljuju se ponudačima:

„Džananović" d.o.o. Zenica, za ponuđenu cijenu u iznosu od 63,72 KM, bez PDV-a, što u konačnici s uračunatim PDV-om iznosi 74,13 KM - za pružanje usluga hotelskog smještaja u Zenici i „Bosnia hoteli i restorani" d.o.o. Sarajevo, za ponuđenu cijenu u iznosu od 105,49 KM, bez PDV- a, što u konačnici s uračunatim PDV-om iznosi 123,00 KM - za pružanje usluga hotelskog smještaja u Sarajevu.

 

II.

U skladu s članom 70. stav (6) Zakona, Agencija za bankarstvo Federacije BiH objavit će ovu Odluku na svojoj internetskoj stranici www.fba.ba. istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u ovom postupku.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke usluga hotelskog smještaja za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije BiH pokrenut je u skladu s Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga, broj: 05-314/16 od 25. 01. 2016. godine. S obzirom da se radi o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona, postupak je proveden u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika. Saglasno članu 6., stavu (2) Pravilnika, obavještenje o nabavci predmetnih usluga objavljeno je na internetskoj stranici Agencije 25. 01. 2016. godine. Kao kriterij za dodjelu ugovora odabrana je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

U skladu s članom 8. Pravilnika, nakon prijema ponuda, direktor Agencije donio je Odluku o imenovanju komisije za provodenje ovog postupka, kojom su definisane njene nadležnosti, koje uključuje poslove pregleda i ocjene ponuda, te davanje preporuke za odabir najpovoljnije ponude. Na osnovu uvida u raspoloživu dokumentaciji, komisija je konstatovala da su u predviđenom roku ponude po ovom predmetu nabavke podnijeli slijedeći ponuđači:

1) „Džananović" d.o.o. Zenica i

2) „Bosnia hoteli i restorani" d.o.o. Sarajevo.

Nakon završenog postupka otvaranja prispjelih ponuda komisija je pristupila analizi i ocjeni istih te u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj i datum iz uvodnog dijela ove odluke, ocijenila da ponude navedenih privrednih subjekata ispunjavaju tražene uslove nadmetanja te dala preporuku da se istim, kao jedinim ponudačima po ovom postupku, dodijele ugovori za nabavku predmetnih usluga.

Uvažavajući navedeno, primjenom člana 64., stava (1), tačke b) Zakona, odlučenoje kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Postupak pravne zaštite provodi se u skladu s odredbama Trećeg dijela Zakona - Pravna zaštita. Protiv ove Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača može se izjaviti žalba saglasno članu 99. i 101. Zakona.

Žalba se podnosi u pisanom obliku, u 3 (tri) primjerka, u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: