Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Oprema za protuprovalni sistem za dislociranu arhivu i glavnu zgradu općine, vatrodojavni sistem za dislociranu arhivu i glavnu zgradu općine i videonadzorni sistem za glavnu zgradu općine Lukavac

Datum objave: 06.06.2016. 15:08 / Izvor: Akta.ba, 06.06.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OPĆINA LUKAVAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj:02-05-507/16

Lukavac, 18.05.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1). tačka b), člana 88., člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona c javnim nabavkama („SI. glasnik BiH", broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka (d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj 103/14) i člana 6. tačka (10) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke broj: 02-02-2-386/15 od 13.03.2015. godine, na Preporuku Komisije za provođenje postupka javne nabavke broj:02-05-507/16 od 17.05.2016. godine u postupku javne nabavke roba za nabavku i ugradnu opreme za protuprovalni sistem za arhivu i glavnu zgradu općine, vatrodojavni sistem za glavnu zgradu i arni\:u općine i videonadzorni sistem za glavnu zgradu općine Lukavac Općinski načelnik d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za provođenje postupka javne nabavke broj: 02-05-507/16 od 17.05.2016. godine i Ugovor za javnu nabavku roba za nabavku i ugradnju opreme za protuprovalni sistem za arhivu i glavnu zgradu općine, vatrodojavni sistem za glavnu zgradu i arhivu općine i videonadzorni sistem za glavn. zgradu općine Lukavac dodjeljuje se ponuđaču UNILAB d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: HŠ-244/16 o« 13.04.2016. godine, za ponuđenu cijenu u vrijednosti od 16.448,20 KM bez PDV a, kao najpovoljnije ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 dana od dana zaprimanja Odluke o izboru dostaviti Potvrde nadležne/h institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektih poreza koje n? smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponuda. Dokazi koji se zahtijevaju moraju titi original ili ovjerene kopije. Takođe, izabrani ponuđač je dužan prije potpisivanja ugovora,tj.u zakonskom roku predviđenom za potpisivanje ugovora , dostaviti dokaze da je ovlašten za ugradnju uređaja i opreme, programiranja podešavanja(parametriranje) i i spitivanje sistema tehničke zaštite , te se njegovo puštanje u rad i izdradu upute za rukovanje i dokaze da osobe koje obavljaju poslove ugradnje uređaja i opreme, programiranja, podešavanja (parametriranja) i ispitivanja sistema tehničke zaštite , njegovo puštanje u rad i izradu uputa za rukovanje imaju certifikat za tehničku zaštitu ili certifikat za odgovornu osobu, kako je to propisano članom 40 Uredbe o poslovima tehničke zaštite koji se odnose na korištenje alarmnih sistema, v deonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme, te poslove intervencije u slučaju aktiviranja alarmnog sistema („Službene novine FBiH" broj: 72/15). Dokazi se dostavljaju kao ovjerene kopije.

Ukoliko ne osigura navedene dokaze ,smatraće se da je odustao od potpisivanja ugovora i ugovor se dodjeljuje sljedećem kvalificiranom ponuđaču sa rang liste koji posjeduje traženo ov aštenje u skladu sa članom 72. stav (3) Zakona o javnim nabavkama i tačkom 26.stav 3. tenderske dokumentacije.

 

Član 3.

ijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka od 10 (deset) na, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na internet stranici ugovornog organa (www.lukavac.ba) istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70.stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e  nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-02-1-506/16 od 31.03.2016. godine. Javna nabavka je sprovedena postupkom konkurentskog zahtjeva ?a dostavu ponuda Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 18.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 719-7-1-24-3-16/16 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 31.03.2016. godine.

Komisija za provođenje postupka nabavke imenovana Rješenjima broj: 02-05-517/16 od 01.04.2016.godine i 02-05-517/16-1 od 11.04.2016.godine dostavila je ugovornom organu-općinskom načelniku Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj:02-05-507/16 od 17.05.2016. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:02- 05-507/16 od 17.05.2016. godine i Izvještaj o radu broj:02-05-507/16 od 17.05.2016. godine.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za provođenje postupka nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

da je u predmetnom postupku primljeno pet ponuda; da je blagovremeno primljeno pet ponuda; da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda;

da su ponude ponuđača UNILAB d.o.o. Sarajevo i SWORD SECURITV d.o.o. Sarajevo kvalifikovane i prihvatljive, naime dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

Na osnovu uslova i zahtjeva iz tenderske dokumentacije vezanih za oblik, sadržaj i potpunost ponuda odbacuje se ponuda ponuđača „SOKO BH" d.o.o. Tuzla. Isti je u Obrascu za cijenu ponude pod II- PROTUPROVALNI SISTEM GLAVNA ZGRADA OPĆINE NA TRGU SLOBODE BROJ 1 pod rednim brojem 13. Daljinska bežična komanda sa minimalno 2 tastera za minimalno 2 kanala na strani 6. ponude korektorom izvršio ispravku iznosa cijene u koloni „ JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A". Navedeni ispravljeni podatak nije potvrđen potpisom ponuđača i nije unešen datum izvršene ispravke, što je protivno članu 18. stav l.tačka m) Upustva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH", broj 90/14 i 20/15) i tački 12. stav 11. tenderske dokumentacije. Zbog naprijed navedenog Komisija je ponudu u skladu sa članom 68. stav 4. tačka j) Zakona o javnim nabavkama odbacila.

Na osnovu uslova i zahtjeva iz tenderske dokumentacije vezanih za oblik, sadržaj i potpunost ponuda odbacuje se ponuda ponuđača „AGENCIJA SECURITAS" d.o.o. Sarajevo. Isti je u Obrascu za cijenu ponude pod II- PROTUPROVALNI SISTEM GLAVNA ZGRADA OPĆINE NA TRGU SLOBODE BROJ 1 aod rednim brojem 10. Kombinirani quad PIR+ mikrovalni detektor neosjetljiv na kućne ljubimce težine do 25 kg, anti-masking funkcija, domet minimalno 15 m, pokrivanje 90°, podesiva osjetljivost, NC kontakti , tamper na strani 19. ponude korektorom izvršio ispravku iznosa cijene u koloni JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A".Takođe,ponuđač je pod „UKUPNO V bez PDV-a" na strani 29. ponude korektorom izvršio ispravku navedenog zbira. Navedeni ispravljeni podaci nisu potvrđeni potpisom ponuđača i nisu unešeni datumi izvršene ispravke, što je protivno članu 18. stav l.tačka m) Upustva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH", broj 90/14 i 20/15) i tački 12. stav 11. tenderske dokumentacije. Zbog naprijed navedenog Komisija je ponudu u skladu sa članom 68. stav 4. tačka j) Zakona o javnim nabavkama odbacila.

- Na osnovu uslova i zahtjeva iz tenderske dokumentacije vezanih za oblik, sadržaj i potpunost ponuda odbacuje se ponuda ponuđača „GAMA AA" d.o.o. Sarajevo. Isti je u Obrascu ze cijenu ponude pod III- VATRODOJAVNI SISTEM GLAVNA ZGRADA OPĆINE LUKAVAC NA TRGU SLOBODE BROJ 1 pod „UKUPNO III bez PDV-a" na strani 15.ponude korektorom izvršio ispravku navedenog iznosa. Navedeii ispravljen podatak nije potvrđen potpisom ponuđača i nije unešen datum izvršene ispravke, što je protivno članu 18. stav l.tačka m) Upustva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik B H", broj 90/14 i 20/15) i tački 12. stav 11. tenderske dokumentacije. . Daljim pregledom iste ponude utvrđeno je da pod II- PROTUPROVALNI SISTEM GLAVNA ZGRADA OPĆINE NA TRGU SLOBODE BROJ 1 pod rednim brojem 11. „Nosač detektora pokreta prema tipu senzora" na strani 13. ponude nisu popunjene kolone „JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A „ i „UKUPNA CIJENA PO STAVKI BEZ PDV-A", što je protivno tački 16. stav 2. tenderske dokumentacije . Zbog naprijed navedenog Komisija je ponudu u skladu sa članom 68. stav 4. tačka j) Zakona o javnim nabavkama odbacila.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, nisu nađene nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za provođenje postupka javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu tendersku dokumentaciju utvrđeno je da procijenjena vrijednost nabavke bez uključenog PDV-a iznosi 18.000,00 KM i da je kriterij za dodijelu ugovora najniža cijena.

Ponuđač UNILAB d.o.o. Sarajevo dostavio je prihvatljivu ponudu sa cijenom u iznosu od 16.448,20 KM bez PDV- a, koja je u odnosu na kriterij za dodjelu ugovora ocijenjena kao najpovoljnija.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama , člana 89., člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH", broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka (d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj 103/14) i člana 6. tačka (10) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke broj: 02-02 2-386/15 od 13.03.2015. godine riješeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine-Filijala Mostar, putem ugovornog orgar^ u pisanoj formi direktno ili preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu Općina Lukavac, Trg Slobode 1, 753 )0 Lukavac. Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

 

Dostaviti:

1. SOKO BH d.o.o. Tuzla

2. UNILAB d.o.o. Sarajevo

3. SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo

4. AGENCIJA SECURITAS d.o.o. Sarajevo

5.  GAMA AA d.o.o. Sarajevo

6. Evidenciji i

7. Arhivi.-

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: