Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Rekonstrukcija lokalnih puteva

Datum objave: 07.06.2016. 08:45 / Izvor: Akta.ba, 01.06.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA DERVENTA

NAČELNIK OPŠTINE       

 

Broj: 02-404-20.2/16

Datum, 01. 06. 2016. Godine

 

Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, u daljem tekstu: Zakon) i člana 73. Statuta opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa", broj 7/14) Načelnik opštine Derventa, donio je

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke radova u predmetu „Rekonstrukcijaulica i lokalnih puteva - 1. faza realizacije" - LOT 2 - Rekonstrukcija lokalnih puteva - dio prvi, pokrenute je na osnovu Odluke o pokretanju javne nabavke, broj 02-404-20/16 od 28. 04. 2016. godine, postavljanjem obavještenja o nabavci na Portal javnih nabavki, broj 140-1-3-92- 3-24/16 od 28. 04. 2016. godine (u 13:48 časova) i sažetku obavještenja o nabavci u „Službenom glasniku BiH" broj 33/16.

2. Nabavka iz tačke 1. ove Odluke je sprovedena je na osnovu otvorenog postupka, domaći vrijednosni razred, bez zaključivanja okvirnog sporazuma, sa kriterijumom za dodjelu ugovora: najniža cijena.

3. U toku postupka javne nabavke zaprimljene su dvije ponude, od kojih su obe prihvatljive.

4. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču „MG Mind" d.o.o. Mrkonjić Grad, kao najpovoljniji ponuđači po prihvaćenoj ponudi u iznosu od 135.052,30 bez PDV-a (158.011,19 KM sa PDV-om).

 

Obrazloženje

Načelnik opštine Derventa je na osnovu Odluke o pokretanju javne nabavke, broj 02-404-20/16 od 28. 04. 2016. godine, pokrenu otvoreni postupak javne nabavke radova u predmetu „Rekonstrukcija ulica i lokalnih puteva - 1. faza rekonstrukcije - LOT 2 - Rekonstrukcija lokalnih puteva - dio prvi, slanjem obavještenje na Portal javnih nabavki broj 140-1-3-92-3- 24/16 od 28. 04. 2016. godine (u 13:48 časova) i sažetku obavještenja o nabavci u „Službenom glasniku BiH" broj 33/16, imenovao Komisiju za javne nabavke broj: 02-404-20/16 od 16. 05. 2016. godine sa zadatkom da otvori pristigle ponude, izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, sa preporukom i razlozima za izdavanje takve preporuke.

U toku rada Komisije utvrđeno je sledeće:

1 - Ponude su dostavili sljedeći ponuđači bez davanja popusta:

ponuđači

Ukupna cijena bez PDV-a

„MG Mind" doo Mrkonjić Grad

135.052,30

„Geokop" doo Derventa

149.983,95

 

 

 

 

 

 

2 - Ponude su prihvatljive, odnosno zadovoljavaju postavljene uslove, te nije bilo računskih grešaka u ponudama. 

3- Komisija je jednoglasno dala preporuku Načelniku opštine o izboru najpovoljnije ponude i da se ugovor predmetu „Rekonstrukcija ulica i lokalnih puteva - 1. faza rekonstrukcije" LOT 2 - Rekonstrukcija lokalnih puteva - dio prvi dodjeli ponuđaču „MG Mind" d.o.o. Mrkonjić Grad kao najpovoljnijem ponuđaču.

4- Načelnik opštine je prihvatio preporuku komisije i donio odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu „Rekonstrukcija ulica i lokalnih puteva - 1. faza rekonstrukcije" LOT 2 - Rekonstrukcija lokalnih puteva - dio prvi.

5- Ova Odluka objaviće se na internet stranici opštine Derventa www.derventa.ba   

 

PRAVNA POUKA:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. navedenog Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: