Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Održavanje bankina, sistema odvodnje i uklanjanje vegetacije uz putni pojas

Datum objave: 08.06.2016. 12:15 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1241-1-3-34-5-27/16Broj obavještenja o nabavci 1241-1-3-34-3-19/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA NOVI GRAD
IDB/JIB 4400764840006
Kontakt osoba Branislavka Vejnović
Adresa Petra Kočića br. 2
Poštanski broj 79220 Novi Grad (sp bl)
Opština/Grad Novi Grad
Telefon (052) 751-540
Faks
Elektronska pošta javne.nabavke@opstina-novigrad.com
Internet adresa www.opstina-novigrad.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Novi Grad

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Redovno održavanje puteva i ulica na području opštine Novi Grad


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Redovno održavanje puteva i ulica na području opštine Novi Grad koje obuhvata:
- održavanje bankina, sistema odvodnje i uklanjanje vegetacije uz putni pojas,
- nabavku, prevoz i ugradnju posipnog materijala,
- popravku asfaltnog kolovoza (udarnih rupa).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Održavanje bankina, sistema odvodnje i uklanjanje vegetacije uz putni pojas

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Mašinsko uklanjanje nadvišenih dijelova bankina, mašinski iskop, produbljivanje i profilisanje putnih jaraka,
ručno sječenje grmlja i šiblja, mašinsko košenje trave i šiblja, popravka - zamjena oštećenih betonskih propusta
na tucaničkom kolovozu.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju puteva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

32799,07

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Putevi i ulice na području Opštine Novi Grad.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KP KOMUS A.D. NOVI GRAD 4400753560001 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

32133,40

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.5.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

32133,40

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

33690,53

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka, prevoz i ugradnja posipnog materijala

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka, prevoz i ugradnja tucaničkog materijala za popravku oštećenih dijelova kolovoza.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju puteva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

52307,70

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Putevi na području opštine Novi Grad

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KP KOMUS A.D. NOVI GRAD 4400753560001 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


52173,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.5.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

52173,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

58140,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Popravka asfaltnog kolovoza (udarnih rupa)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječenje rubova oštećenih dijelova asfalta, prevoz šuta na deponiju, Pripremanje terena za asfaltiranje,
nanošenje bitumenske mase, ugradnja vruće asfaltne mase.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233142-6 Radovi na popravku puteva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33743,58

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Putevi u ulice na području opštine Novi Grad

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KOZARAPUTEVI 4400804900007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

30456,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.6.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30456,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

45120,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: