Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge štampe i dostave udžbenika za 6, 7, 8. i 9. razred osnovne škole

Datum objave: 09.06.2016. 09:14 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1349-1-2-37-5-22/16Broj obavještenja o nabavci 1349-1-2-37-3-10/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D.
IDB/JIB 4400540060005
Kontakt osoba Sanja Topalović
Adresa Nikole Tesle 58
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 340-084
Faks (057) 340-056
Elektronska pošta mzuins@teol.net
Internet adresa www.zunsrs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge štampe udžbenika


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge štampe udžbenika za osnovnu školu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79000000-4 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i bezbjednost
Dodatni predmet(i) 79800000-2 Štampanja i s tim povezane usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Nabavka usluge štampe i dostave udžbenika za 2, 3, 4. i 5. razred osnovne škole

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge štampe i dostave udžbenika za 2, 3, 4. i 5. razred osnovne škole, prema tehničkim karakteristikama
i tiražima navedenim u tenderskoj dokumentaciji

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79000000-4 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje,
zapošljavanje, štampanje i bezbjednost
Dodatni predmet(i) 79800000-2 Štampanja i s tim povezane usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

101000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladišta Ugovornog organa, sukcesivno pema dispoziciji

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE 4400848860002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

101871,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

101871,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.6.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

101871,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

116783,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Da

IV 4.a-1. Vrijednost ili dio ugovora koji će se vjerovatno podugovarati trećoj strani

Vrijednost (bez PDV-a)
Učešće (%)
Kratak opis
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Usluge štampe i dostave udžbenika za 6, 7, 8. i 9. razred osnovne škole

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge štampe i dostava u skladišta Ugovornog organa, udžbenika za 6, 7, 8. i 9. razred osnovne škole,
prema tehničkim karakteristikama i tiražima navedenim u tenderskoj dokumentaciji

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79000000-4 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje,
zapošljavanje, štampanje i bezbjednost
Dodatni predmet(i) 79800000-2 Štampanja i s tim povezane usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

119000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladišta Ugovornog organa, sukcesivno prema dispoziciji

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EUROGRAFIKA D.O.O. ZVORNIK 4400260450002 Zvornik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

129924,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

129,92

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.6.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

129924,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

149662,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Da

IV 4.a-1. Vrijednost ili dio ugovora koji će se vjerovatno podugovarati trećoj strani

Vrijednost (bez PDV-a)
Učešće (%)
Kratak opis
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: