Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Tehnički pregled službenih vozila

Datum objave: 09.06.2016. 12:57 / Izvor: Akta.ba, 12.05.2016.

Broj: 01-14 /16

Sarajevo, 12.05.2016.

 

Na osnovu člana 70. stav (1) i stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14,) v.d. direktor-a Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH d o n o s i

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA

SLUŽBENIH AUTOMOBILA JU CEST F BIH

 

I

Na osnovu rezultata provedenog postupka dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama i Poziva za dostavu ponuda, objavljenog na web stranici Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH, dodjeljuje se ugovor za pružanje usluga tehničkog pregleda službenih vozila najpovoljnijem ponuđaču: "OSING" osiguranje i inžinjering d.o.o. Sarajevo.

II

Usluge će se koristiti sukcesivno, prema potrebi Naručitelja.

Plaćanje će se izvršiti u visini dostavljene fakture za svaku pruženu pojedinačnu uslugu, a do ukupnog iznosa svih faktura od 156,00 KM, bez uračunatog PDV-a.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internet stranici Centra.

 

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Planom nabavki za 2016. godinu, na osnovu Odluke broj: 01-14-224-01-2.5/16 od 11.04.2016. godine, Komisija za javne nabavke Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH, imenovana Odlukom broj: 01-14-49-01/16 od 29.01.2016.godine, provela je postupak dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama za nabavku usluga tehničkog pregleda službenih vozila Centra.

Na Poziv za dostavljanje ponuda (broj: Sl-14-224-02-2.5/16), objavljen na internet stranici Centra 11.04.2016.godine, svoju ponudu dostavio je jedan ponuđač, i to: "OSING" osiguranje i inžinjering d.o.o. Sarajevo.

Komisija je konstatovala da je ponuda blagovremena.

Komisija je utvrdila da je ponuđač"OSING" osiguranje i inžinjering d.o.o. Sarajevo dokazao da njegova ponuda u potpunosti zadovoljava zahtjeve vezane za predmet nabavke. Cijena ponude dostavljenaje propisanom obrascu.

Komisija je zauzela stav da je predmetna ponuda prihvatljiva i predložila direktoru Centra donošenje odluke o izboru ponude "OSING" osiguranje i inžinjering d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijeg ponuđača za zaključenje ugovora o nabavci usluga tehničkog pregleda službenih vozila Centra.

Slijedom navedenog odlučeno je kao dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku

Na ovu Odluku dozvoljena je žalba u skladu sa članom 97. ZJN. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka koji ne može biti manji od tri na adresu ugovornog organa: JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH, ul. Halida Nazečića br.4, 71000 Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: