Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Stručno usavršavanje

Datum objave: 09.06.2016. 13:05 / Izvor: Akta.ba, 23.05.2016.

Broj: 13/2/404- ZD /16

Datum: 23.05.2016.godine

 

Na osnovu člana 8. stav 1, člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 39/14,), direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja d o no s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Prihvata se ponuda Saveza računovođa i revizora Republike Srpske iz Banja Luke, za usluge stručnog usavršavanja na dan 24. i 25. maj 2016 godine za jednu osobu, a na osnovu dostavljenog poziva, u iznosu od 130,00 KM bez PDV-a.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavit će se ponuđaču koji je učestvovao u postupkujavne nabavke.

Ova odluka objavit će se na veb stranici: http://www.absrs.org istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. Stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Odlukom broj: 13/2/404-529/16 od 23.05.2016. godine odobrena je nabavka usluga stručnog usavršavanja radnika Branke Kontić na seminaru iz oblasti finansija, računovodstva i interne revizije u gradu Banja Vrućica - Teslić , Republika Srpska koji će se održati 24. i 25. maja 2016.

godine, u skladu sa Aneksom II dio B. 

Na osnovu Poziva za dostavljanje ponuda za nabavku usluge stručnog usavršavanja radnika na seminarima i stručnim obukama u periodu do 31.12.2016. godine, broj 13/2/404-113/16 od 15.02.2016. godine, objavljenog na web stranici Agencije za bezbjednost saobraćaja http://www.absrs.org , ponuđač Saveza računovođa i revizora Republike Srpske iz Banja Luke je dostavio poziv za učešće na seminaru „Novosti u propisima budžetskog računovodtstva", te evaluacijom pristigle ponude konstatovano je da je pristigla ponuda kvalifikovana i prihvatljiva.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU: Svaki ponuđač koji ima legitimni interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH ili podzakonskih akata donesenih na osnovu njega ima pravo izjaviti žalbu na postupak. Žalba se izjavljuje u pisanoj formi Ugovornom organu u najmanje 3 (tri) primjerka u rokovima definisanim članom 99. I 101. Zakona o javnim nabavkama

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: