Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge izrade projekta klimatizacije strojare za potrebe pogona HE Salakovac

Datum objave: 09.06.2016. 13:47 / Izvor: Akta.ba, 09.06.2016.

Javno preduzeće                                           

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE                                        

d.d. - Sarajevo

Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica

 

Jablanica, 07.06. 2016. god.

Broj: 02-2-83-3593/16

 

Na osnovu č!ana 70., 71. i 88. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 99. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevoi, broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine , člana 25., 73. i 74. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo broj: NO-5155/15-52/5.1. od 26.02.2015. godine, člana 4., stav (6) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: U-01- 25162/15-234/15 od 25.08.2015.godine i Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj U-01- 33994/15-15/9 od 17.11.2015.godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj U-01-6558/16-2./7. od 09.03.2016. godine na preporuku Komisije za javne nabavke, donosim:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade projekta klimatizacije strojare

za potrebe pogona HE Salakovac Podružnice »Hidroelektrane rsa Neretvi« Jablanica

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za nabavku usluga izrade projekta klimatizacije strojare za potrebe pogona HE Saiakovac Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica, izabran na osnovu provedenog postupka po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda broj: 10202-041/16 je:

„Electra" d.o.o. Sarajevo

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi svim učesnicima i time ih ujedno obavijesti o rezultatima analize pristiglih ponuda u ovom postupku nabavke.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje:

U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, pokrenutog na osnovu Obavještenja o nabavci br. 1409-7-2-48-3-31/16 objavljenog na „Portalu javnih nabavki" dana 13.04.2016. godine, za nabavku usluga izrade projekta klimatizacije strojare za potrebe pogona HE Salakovac Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica, ponude su dostavili slijedeći ponuđači:

1. „Electra" d.o.o. Sarajevo sa cijenom od 7.300,00 KM bez PDV-a

2. „CLIMA TRADE" d.o.o. Sarajevo sa cijenom od 9.500,00 KM bez PDV-a

nakon odobrene računske greške od strane ponuđača „Clirna Trade" d.o.o. Sarajevo

(Cijena ponude ponuđača „Clima Trade" d.o.o. Sarajevo pročitana na otvaranju ponuda je 9.350,00 KM bez PDV-a)

3. „ALFA THERM" d.o.o. Mostar -sa cijenom od 12.000,00 KM bez PDV-a

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i vaiidnosti dokumentacije, Komisija za nabavke je utvrdila da 3 (tri) ponuđača ispunjavaju kvalifikacijske kriterije ugovornog organa i to:

1. „Electra" d.o.o. Sarajevo  - sa cijenom od 7.300,00 KM bez PDV-a,

2.  „CLIMA TRADE" d.o.o. Sarajevo  -sa cijenom od 9.500,00 KM bez PDV-a,

3. „ALFA THERM" d.o.o. Mostar -  sa cijenom od 12.000,00 KM bez PDV-a,

odnosno da su kvalificirani ponuđači i da njihove ponude mogu biti predmet tehničke ocjene ponuda.

Komisija za nabavke je nakon provjere i analize ponuda kvalificiranih ponuđača utvrdila da su tehnički prihvatljive ponude ponuđača:

1. „Electra" d.o.o. Sarajevo ,  sa cijenom od 7.300,00 KM bez PDV-a

2. „CLIMA TRADE" d.o.o. Sarajevo, sa cijenom od 9.500,00 KM bez PDV-a

3. „ALFA THERM" d.o.o. Mostar...., sa cijenom od 12.000,00 KM bez PDV-a

odnosno da njihove ponude mogu biti predmet ekonomske ocjene ponuda.

 

Polazeći od gore navedenih konstatacija, Komisija za nabavke je nakon izvršene kvalifikacione i tehničke ocjene pristupila ekonomskom vrednovanju ponuda shodno utvrđenom kriteriju «najniža cijena« te je redoslijed - rang lista prihvatljivih ponuda-ponuđača slijedeća:

1. „Electra" d.o.o. Sarajevo, sa cijenom od 7.300,00 KM bez PDV-a

2. „CLIMA TRADE" d.o.o. Sarajevo, sa cijenom od 9.500,00 KM bez PDV-a

3. „ALFA THERM" d.o.o. Mostar , sa cijenom od 12.000,00 KM bez PDV-a

 

Shodno utvrđenom redoslijedu-rang listi, Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom Direktora Podružnice «Hidroeiektrane na Neretvi» Jablanica broj: 02-2-83-2065/16 od 06.04.2016. godine, utvrdila da je prvoplasirana i najpovoljnija ponuda za usluge izrade projekta klimatizacije strojare za potrebe pogona HE Salakovac Podružnice «Hidroe!ektrane na Neretvi» Jablanica ponuda ponuđača „ESectra" d.o.o. - Sarajevo sa cijenom od 7.300,00 KM bez PDV-a, te da ista u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pravna pouka:

Svaki ponuđač koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka kod izbora najpovoljnijeg ponuđača prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili pcdzakonskih akata ili Pravilnika ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je njegov podnosilac primio odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se podnosi ugovornom organu JP „Elektroprivreda BiH" d.d.- Sarajevo, Podružnica „Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica.

 

Dostaviti:

Ponuđačima

Službi za komercijalne poslove Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: