Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izmjena regulacionog plana za područje Aleksandrovac- Mahovljani I u opštini Laktaši- I etapa I faze

Datum objave: 10.06.2016. 11:02 / Izvor: Akta.ba, 03.06.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA LAKTAŠI

Načelnik

 

Broj: 08-404-60/16

Datum: 03.06.2016. god.

 

Na osnovu člana člana 70.stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 08-404-60/16 od 03.06.2016. godine u postupku javne nabavke "Izmjena regulacionog plana za područje Aleksandrovac- Mahovljani I u opštini Laktaši"-1 etapa I faze (sa desne strane lokalnoga puta Aleksandrovac - Mahovljani), Načelnik opštine je donio:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 08-404-60/16 od 03.06.2016. godine i ugovor za javnu nabavku "Izmjena regulacionog plana za područje Aleksandrovac- Mahovljani I u opštini Laktaši"- I etapa I faze (sa desne strane lokalnoga puta Aleksandrovac - Mahovljani), dodjeljuje se ponuđaču Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o Banja Luka, po ponudi broj: PO-IGBL-IN-RP-1884/16 od 18.05.2016.godine, za ponuđenu cijenu od 3.032,64 KM sa PDV-om.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o Banja Luka, po isteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjeljenje za prostorno uređenje.

 

Član 4.

Istovremeno, sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, ova odluka će se objaviti na veb-stranici www.laktasi.net, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

U skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama odluka o dodjeli ugovora se dostavlja ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 08-404-60/16 od 21.04.2016. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskom zahtjeva za dostavu ponuda.

Procjenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om je 20.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 08-404-60/16 objavljeno je 04.05.2016. godine na Portalu javnih nabavki pod referencom broj: 1121-7-2-41-3-36/16.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavještenja na Portal javnih nabavki):

Pored proslijeđenih zahtjeva za dostavu ponuda sa portala tendersku dokumentaciju je preuzelo još pet zainteresovanih ponuđača.

Komisija za javnu nabavku dostavlila je dana 03.06.2016. godine Izvještaj o radu, zapisnik o ocjeni ponuda i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke za "Izmjena regulacionog plana za područje Aleksandrovac-Mahovljani I u opštini Laktaši"- I etapa I faze (sa desne strane lokalnoga puta Aleksandrovac - Mahovljani),Načelnik opštine je donio:

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu istih o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 6,

- da je blagovremeno zaprimljeno 6 ponuda,

- da su ponude od svih učesnika u postupku javne nabavke prihvatljive, te se uzimaju u dalje razmatranje.

 

U postupku donošenja ove odluke posebno su cjenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Načelnik opštine nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj:39/14) i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, od strene prihvatljivih ponuda utvrđene su ponuđene cijene i ukupan broj osvojenih bodova, što je vidljivo u sljedećoj tabeli:

Red. broj

Ponuđač

Ponuđena cijena

Ukupan broj osvojennh bodova

1.

"Intitut za građevinarstvo IG" d.o.o. Banja Luka

3.032,64 KM

100 bodova 1 mjesto

2.

Routing d.o.o. Banja Luka

6.809,40 KM

44 bodova 2 mjesto

3.

"Industroprojekat" a.d. Prijedor

9.319,05 KM

32 bodova 3 mjesto

4.

JU "Intitut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS" d.o.o. Banja Luka

10.678,21 KM

28 bodova 4 mjesto

5.

"Geoput" d.o.o. Banja Luka

11.372,40 KM

26 bodova 5 mjesto

6.

"Urbis centar" d.o.o. Banja Luka

15.795,00 KM

19 bodova 6 mjesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: