Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Uređenje parkovskih i javnih površina u gradu Doboju u 2016. godini

Datum objave: 10.06.2016. 14:45 / Izvor: Akta.ba, 08.06.2016.

GRAD DOBOJ

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-404-1-337 /16.

Datum: 08.06.2016.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), na preporuku Komisije za javne nabavke broj: 44/16 od 7.6.2016. godine, u postupku javne nabavke Uređenje parkovskih i javnih površina u gradu Doboju u 2016. godini , gradonačelnik je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 44/16 od 7.6.2016. godine i ugovor za javnu nabavku Uređenje parkovskih i javnih površina u gradu Doboju u 2016. godini dodjeljuje se ponuđaču ,Josipović"d.o.o. Doboj ponuda broj: 01-144/16. , za ponuđenu cijenu od 56,30 KM,(zbir jediničnih cijena) bez PDV., kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke dostaviti dokaze tražene tenderskom dokumentacijom.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.graddoboj.org istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:

02/404-1-245/16 od 6.5.2016.godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 85.450,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 103-1-3-56-3-69/16 poslano je na objavljivanje dana 16.5.2016. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 16.5.2016. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl. glasniku BiH".

Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki preuzeli su sljedeći ponuđači:"Centar za sjemensko rasadničku proizvodnju" Doboj, „infostrim"d.o.o."Liv-S „d.o.o. Visoko, Eurokapija d.o.o. Ilidža,"Maraton Ldn d.o.o. Mačvanska Mitrovica, „BBS Europe","Bossin",d.o.o. „Josipović", „Buljan ceste", „Net Green Agent" Komunalno preduzeće „Progres"a.d. Doboj i „Gradeko"

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 06/404-1-37/15 od 30.1.2015. godine. Komisija za javne nabavke dostavila je zapisnik o ocjeni ponuda broj: 44/16. od 7.6.2016. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 44/16 od 7.6.2016. godine, u postupku javne nabavke Uređenje parkovskih i javnih površina u gradu Doboju u 2016. godini.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1.

- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda;

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

- da je ponuda ponuđača „ Josipović „d.o.o. Doboj prihvatljiva;

U postupku ocjene provedenog postupka, gradonačelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skl adu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

Najniže cijene, kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača

Ukupna cijena ponude (sa PDV-om) (zbir jediničnih cijena)

1.

„Josipović"d.o.o. Doboj

65,87 KM

     

 

 

 

 

 

Izabrani ponuđač „Josipović" d.o.o. Doboj je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 65,87 KM (zbir jediničnih cijena) sa uračunatim PDV-om.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

Gradonačelnik

Obren Petrović s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: