Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Lift za kadu (robot lifter)

Datum objave: 13.06.2016. 07:47 / Izvor: Akta.ba, 08.06.2016.

1. Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, koga zastupa Ministar Fahrudin Čolaković (u daljem tekstu- ugovorni organ) i

2. Panon trade d.o.o. Sarajevo, koga zastupa direktor Luka Marunić (u daljem tekstu- ponuđać), zaključili su u Zenici, dana 04.04.2016. godine,

 

UGOVOR

o isporuci lifta za kadu (robot liftera)

 

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da kupoprodajna cijena lifta za kadu (robot liftera) iznosi 7.062,76 KM (Slovima.sedamhiljadašesdesetdvije i 76/100 konvertibilnih maraka).

Cijena je utvrđena na osnovu provedenog konkurentskog postupka javne nabavke „Nabavka elektro-motornih invalidskih kolica i lifta za kadu", odnosno prihvaćene najpovoljnije ponude ne može se mijenjati. U cijenu je uračunat porez na dodatnu vrijednost.

Član 2.

Ugovorna cijena biti će isplaćena ponuđaču iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, po dostavljenoj fakturi. Faktura za predmetnu robu mora biti dostavljena u roku od tri dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

Član 3.

Ponuđač je dužan predmetnu robu isporučiti u roku od 15 dana od dana zaključenja ovog Ugovora. Mjesto isporuke je ugovorni organ.

Član 4.

Ponuđač se obavezuje lift za kadu (robot lifter) ugraditi krajnjem korisniku, a ugovorni organ se obavezuje ponuđaču dostaviti podatke o istome.

Član 5.

Ukoliko Isporučilac ne isporuči robu u ugovorenom roku iz člana 3. Ugovora, Ministarstvo zadržava pravo naplate penala 0,1% dnevno od vrijednosti ponude za svaki dan kašnjenja. Razlog za raskid Ugovora je ukoliko Isporučilac isporuči robu koja nije predmet Ugovora.

Član 6.

Ovaj Ugovor se zakijučuje na određeno vrijeme dok se ne izvrši isporuka robe u ugovorenom roku, a stupa na snagu danom potpisivanja.

Član 7.

Sve eventualne sporove ugovorne strane nastojat će rijeSiti sporazumom, a ukoliko to nije moguće ugovorne strane priznaju nadležnost Općinskog suda u Zenici.

Član 8.

Sve Sto nije regulisano ovim Ugovoiom imaju se primjeniti odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 9.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: