Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Uredske potrepštine

Datum objave: 13.06.2016. 08:19 / Izvor: Akta.ba, 07.06.2016.

Broj:04-02-14-436/16

Ljubuški, 6. lipanj 2016. godine

 

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. stavka (1), (3) i (6) i članka 89. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BIH'', broj 39/14), članka 25. Pravilnika o javnim nabavama roba, usluga i radova u Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke broj: 04-01-02-765/15 od 23. travnja 2015. godine, a na Preporuku Povjerenstva za javne nabave, u postupku javne nabave roba-uredske potrepštine za potrebe Ministarstva financija za 2016. godinu u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, ministar financija donio je:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

Član 1.

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave i okvirni sporazum za javnu nabavu roba - uredske potrepštine za potrebe Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu dodjeljuje se ponuditelju ''Olovka STR'' Drinovci, za ponuđenu cijenu od: 11.904,34 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocjenjenom ponuditelju.

 

Član 2.

Prijedlog okvirnog sporazuma o nabavi dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju ''Olovka STR'' Drinovci po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuditelji obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

 Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Ministarstva financija www.ministarstvo-financija-zzh.gov.ba, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, shodno članu 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

 

 Član 4.

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od sedam dana od dana prijema ove Odluke dostaviti Uvjerenje/potvrdu nadležnih institucija da je ponuditelj izmirio dospjele obveze u svezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u originalu ili ovjerenoj kopiji koji ne smije biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude. Dokaz koji izabrani ponuditelj dostavi mora sadržavati potvrdu da je u trenutku predaje ponude ispunjavao uvjet koji se traži tenderskom dokumentacijom.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave shodno članku 71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave roba – uredske potrepštine za potrebe Ministarstva financija za 2016. godinu pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 04-02-14-436/16 od 17. ožujka 2016. godine.

Javna nabava je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabave roba – uredske potrepštine za potrebe Ministarstva financija za 2016. godinu bez PDV-a je 17.094,02 KM.

Obavijest o nabavi poslana je na objavu dana 16. 05. 2016. godine, a objavljena je na Portalu javnih nabava istog dana.

Zahtjev za dostavu ponuda proslijeđen je sljedećim ponuditeljima (istovremeno s slanjem obavijesti na Portal javnih nabava) i to:

- Ponuditelj: ''Olovka STR'' Drinovci

- Ponuditelj: Grafotisak d.o.o. Grude

- Ponuditelj: ''IC Štamparija'' d.o.o. Mostar

Po objavi na Portalu javnih nabava bilo je novih zahtjeva za dostavom tenderske dokumentacije:

- Defter d.o.o. Sarajevo

- R&S d.o.o. Vogošća-Sarajevo

- Keckom d.o.o. Banja Luka

Povjerenstvo za javnu nabavu imenovano Rješenjem ministra financija broj: 04-02- 14-436/16 od 17. ožujka 2016. godine ministru financija je dostavilo dana 2. lipnja 2016. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda koji ujedno predstavlja i Izvješće o radu i

Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

U daljnjem postupku utvrđeno je da je Povjerenstvo za javnu nabavu pravovremeno i pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike, u kojim je utvrđeno slijedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda za nabavu roba – uredske potrepštine za potrebe Ministarstva financija za 2016. godinu: 1 ponuda

- da je pravovremeno zaprimljena: 1 ponuda

- da nema nepravovremenih ponuda

- da je ponuda ponuditelja: ''Olovka STR'' Drinovci prihvatljiva.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno, izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka ministar financija, nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili razlog za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javne nabave.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je Povjerenstvo za javne nabave u svemu pravilno postupilo te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen u skladu s Zakonom o javnim nabava, podzakonskim aktima, internim aktima Ministarstva i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuditelj ''Olovka STR'' Drinovci najbolje ocijenjen zbog najniže cijene, kako slijedi: Izabrani ponuditelj ''Olovka STR'' Drinovci je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 11.904,34 KM.

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od sedam dana od dana prijema ove Odluke dostaviti Uvjerenje/potvrdu nadležnih institucija da je ponuditelj izmirio dospjele obveze u svezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u originalu ili ovjerenoj kopiji koji ne smije biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude. Dokaz koji izabrani ponuditelj dostavi mora sadržavati potvrdu da je u trenutku predaje ponudeispunjavao uvjet koji se traži tenderskom dokumentacijom, u protivnom će biti isključen iz daljnjeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uvjeta za kvalifikaciju.Iz navedenih razloga, a primjenom članka 64. stavak (1) točka b) Zakona o javnim nabavama te članka 25. Pravilnika o javnim nabavama roba, usluga i radova u Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Dostaviti:

- ''Olovka STR'' Drinovci,

- a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: