Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Dodatni radovi na rekonstrukciji zgrade Općine Orašje

Datum objave: 13.06.2016. 12:13 / Izvor: Akta.ba, 13.06.2016.

Bosna i Hercegovina    

Federacija Bosne i Hercegovine             

Županija Posavska         

Općina Orašje  

Općinski načelnik          

 

Broj: 01-23-160-1/16

Datum: 27.5.2016. godine

 

Na temelju članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), članka 26. Pravilnika o internim procedurama u postupku javne nabave u jedinstvenom općinskom tijelu uprave Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje", broj 1/15). te preporuke Povjerenstva za javne nabave broj 01-23-160-1/16 od 27.5.2016. godine, Općinski načelnik, po pregovaračkom postupku bez objave obavijesti, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

za rekonstrukciju zgrade Općine Orašje - dodatni radovi

 

1. Ovom Odlukom za najpovoljnijeg ponuditelja, nakon provedenog postupka javne nabave dodatnih radova, putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti za nabavu: Rekonstrukcija zgrade Općine Orašje (broj 01-23-160-1/16 od 17.5.2016. godine, objavljenoj na portalu općine Orašje). od zaprimljene jedne ponude, izabran je ponuditelj: VINKOVIĆ d.o.o. Oštra Luka.

 

2. Ponuditelj iz točke 1. ove Odluke izabran je zbog najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude za nabavu predmetnih radova, u iznosu od 5.767.00 KM bez PDV-a, što sa uključenim PDV-om od 17% ukupno iznosi 6.747,39 KM.

 

3. Ova Odluka će se objaviti na vveb stranici Općine Orašje, istodobno s danom upućivanja Odluke ponuditelj ima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave.

 

4. Prijedlog ugovora o nabavi dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju, najkasnije u roku od 15 dana. računajući od dana kada su svi sudionici u postupku obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ukoliko na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja nije uložena žalba.

 

Obrazloženje

Općina Orašje pokrenula je postupak javne nabave dodatnih radova: Rekonstrukcija zgrade Općine Orašje, Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 01-23-160-1/16 od 6.5.2016. godine. Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a je 5.770,00 KM.

Javna nabava provedena je puteni pregovaračkog postupka bez objave obavijesti, za nabavu dodatnih radova: Rekonstrukcija zgrade Općine Orašje, tender broj 01-23-160-1/16 od 17.5.2016. godine, objavljenoj na portalu općine Orašje.

Pregovarački postupak bez objave obavijesti upućen je na adresu jednog ponuditelja. Na objavljeni poziv pristigla je jedna početna ponuda, ponuditelja VINKOVIĆ d.o.o. Oštra Luka. Povjerenstvo za javne nabave izvršilo je evaluaciju pristigle ponude u skladu sa odredbama članka 63. - 68. Zakona o javnim nabavama, te je zapisnički konstatiralo da je dostavljena početna ponuda zadovoljila sve uvjete tražene u tenderskoj dokumentaciji.

 

Nakon toga donesena je Odluka da se pozove ponuditelj na pregovore radi dostavljanja konačne ponude. Na taj poziv ponuditelj je dostavio konačnu ponudu, u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

 

Analizom ponude koja je zadovoljila sve uvjete tražene u tenderskoj dokumentaciji, primjenom kriterija „najniža cijena", Povjerenstvo za javne nabave donijelo je preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. i to: VINKOVIĆ d.o.o. Oštra Luka. koji je ocijenjen kao kvalificirani ponuditelj sa najnižom cijenom tehnički zadovoljavajuće ponude u ukupnom iznosu od 6.747.39 KM sa PDV-om.

Ponuda izabranog ponuditelja u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve Općine Orašje, te je sukladno tome dana preporuka Općinskom načelniku da se donese ova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja predmetnog ugovora navedenom ponuditelj u.

Cijeneći naprijed navedeno odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom tijelu, u skladu sa člankom 99.-101. Zakona o javnim nabavama, najkasnije u roku od deset dana od dana zapri manja ove Odluke.

Žalba se ulaže Općini Orašje u pisanom obliku u tri primjerka, izravno na protokol Općine Orašje, ili preporučeno putem pošte ili elektroničkim putem.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: