Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izrada šumskoprivredne osnove za privatne šume na području opštine Vlasenica

Datum objave: 13.06.2016. 12:37 / Izvor: Akta.ba, 13.06.2016.

Na osnovu nlana 70. stav (1) i člana 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine". broj 39/14), člana 72. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske". broj 101/04. 42/05. 118/05 i 98/13), člana 101. Statuta opštine Vlassnica („Službeni glasnik opštine Vlasenica". broj 8/14 i 12/14), a na prijedlog Komisije za nabavke (u dalem tekstu: Komisija) broj 02/1-404-17/16 od 20.5.2016. godine. u postupku javne nabavke usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama - Ostale usluge izrada šumskoprivredne osnove za privatke šume na području opštine Vlasenica. načelnik opštine Vlasenica donio je

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

I             

U provedenom postupku javne nabavke putem Poziva za dostavu ponuda za usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama - Izrada šumskoprivredne osnove za privatne šume na području opštine Vlasenica, dodjeljuje se ugovor ponuđaču „ŠUMA PLAN" d.o.o. Banjaluka. čija ukupna ponuđena cijena iznosi 43.413,43 KM (slovima: četrdesettrihiljadečetiristotinetrinaest i 43/100 konvertibilnih maraka) sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost.

 

II            

Istovremeno sa slanjem odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača iz tačke I, ugovorni organ će na Portalu javnih nabavki objaviti dobrovoljno exante obavještenje o transparentnosti, u skladu sa članom 36. Zakona.

 

III           

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na internet stranici Opštine Vlasenica, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona.

 

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka za nabavku usluge - Izrada šumskoprivredne osnove za privatne šume na području opštine Vlasenica broj: 02/1-404-17/16 od 20.5.2016. godine, pokrenut je postupak nabavke putem Poziva za dostavu ponuda za usluge iz Aneksa II dio B - Ostale usluge, prema kriterijumu dodjele ugovora - najniža cijena i objavljen Poziv na internet stranici Opštine Vlasenica, dana 24.5.2016. godine.

Komisija je dana 1.6.2016. godine u 13:00 časova izvršila javno otvaranje prispjelih početnih ponuda i objavila sažetak prispjelih ponuda što je konstatovano u Zapisniku o otvaranju ponuda.

Komisija je konstatovala da je u ostavljenom roku za dostavljanje počegnih ponuda u predmetnom postupku nabavke, blagovremeno stigla jedna ponuda i to:

1. ,.ŠUMA PLAN" d.o.o. Banjaluka sa početnom ponuđenom cijenom u iznosu od 43.413,43 KM sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost.

U postupku provjere kvalifikacija ponuđača „ŠUMA PJ1AN" d.o.o. Banjaluka i ocjene ponude u skladu sa uslovima iz Poziva za dostavu ponuda, Komisija je pristupila razmatranju ponude i ocjeni kvalifikovanosti i konstatovala da ponuđač koji je dostavio ponudu ispunjava sve kvalifikacione uslove postavljene u Pozivu i iozvala istog na pregovore.

 

U skladu sa članom 10. stav (4) tačka a) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 104/14) - u daljem tekstu Pravilnik. Komisija je pripremila spisak pitanja na osnovu kojih će se pregovarati a odnose se na: konačnu cijenu ponude. rok izvršenja usluge (predaje dokumenta), dinamiku plaćanja i moguće rizike i kritične tačke u procesu izvršenja.

Pregovori su održani dana 7.6.2016. godine u Sali za sastanke I sprat u zgradi Opštine Vlasenica sa početkom u 11:00 časova. U ime Opštine Vlasenica kao ugovornog organa pregovore je provela Komisija sa predstavnikom ponuđača ,.ŠUMA PLAN" d.o.o. Banjaluka direktor Duško Topić što je konstatovano u Zapisniku o provedenim pregovorima.

Na osnovu prijedloga i podnošenja konačne ponude ponuđača „ŠUMA PLAN" d.o.o. Banjaluka postignut je sporazum što su komisija i ovlašteni predstavnik ponuđača verifikovali svojim potpisima u Izvještaju o prijedlozima i sporazumu sa ponuđačem.

 

Konačna ponuda ponuđača „ŠUMA PLAN" d.o.o. Banjaluka je:

1. Ukupna cijena izvršenja usluge iznosi 43.413.43 KM;

2. Rok izrade 9 (devet) mjeseci od dana potpisivanja ugovora

3. Uslovi plaćanja 30% ukupne cijene do kraja fiskalne 2016. godine, 30% od ukupne cijene nakon davanja saglasnosti Ministarstva i ostatak (40%) u toku fiskalne 2017. godine.

Uvažavajući naprijed navedene činjenice da je ponuđač „ŠUMA PLAN" d.o.o. Banjaluka kvalifikovan za izradu šumskoprivredne osnove za privatne šume na području opštine Vlasenica i da je ponudio prihvatljivu cijenu i ostale uslove za izvršenje ugovora Komisija je jednoglasno dala preporuku da se ugovor dodijeli ponuđaču „ŠUMA PLAN" d.o.o. Banjaluka sa konačnom ukupnom cijenom u iznosu od 43.413.43 KM.

Na temelju naprijed navedenog, a u skladu sa članom 64. stav (1) Zakona. odlučeno je kao u izreci.

 

Pouka o pravnom lijeku

 Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži žalbu ugovornom organu u pisanoj formi. u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru. odnosno od dana kada je saznao za povredu. Žalba se podnosi ugovornom organu u tri (3) primjerka.

 

Broj: 02/1-404-17/16

Datum: 10. jun 2016. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: