Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Vijčana roba

Datum objave: 14.06.2016. 08:46 / Izvor: Akta.ba, 09.06.2016.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske"

Matično preduzećeTrebinje

Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"

A.D. Ugljevik

 

Broj: 9068/16 godine

Pana, 09.06.2016 godine

 

Na osnovu člana 64., člana 70. stav 13. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik, na Preporuku Komisije za javne nabavke broj: 9029/16.od 09.06.2016. godine u predmetu: „Nabavka vijčane robe za R.J. Rudnik" putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda - interni broj: 27/16., Uprava Preduzeća donosi sledeću:

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora u predmetu: „Nabavka vijčane robe za R.J. Rudnik" putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda - interni broj: 27/16.

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije zajavne nabavke broj:9029/16.od 09.06.2016. godine, te se Ugovor o javnoj nabavci u postupku „Nabavka vijčane robe za R.J. Rudnik." putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda - interni broj: 27/16. dodjeljuje DOO„MARKANT" Valjevo, za ponuđenu cijenu 4.387,75 EUR ili 8.581,69 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 10 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno Članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Pravna i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupakjavne nabavke pokrenut je Odlukom Uprave Preduzeća broj: 5319/2016 od 08.04.2016. godine. Javna nabavka je sprovedena putem konkurentskog zahtjeva. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 10.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1276-7-1-336-3-144/16 poslato je na objavu dana 13.05.2016. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 13.05.2016. godine pod brojem:1276-7-1-336-3-144/16

Zahtjevu za dostavu ponuda je proslijeđen slijedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki):

1. DOO„GRAND IMPORT" Loznica,

2. DOO.,MARKANT" Valjevo.

3. DOO"STELAKS"Trstenik.

Komisija za javne nabavke Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik imenovana Rješenjem Direktora Preduzeća o imenovanju članova Komisije broj: 7946/16 od 25.05.2016. godine,

podnijela je Upravi Preduzeća Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 9029/16.od 09.06.2016. godine u predmetu:

„Nabavka vijčane robe za R.J. Rudnik" putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda - interni broj: 27/16.

U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponuda i o tome sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 26.05.2016. godine do 11,00 časova) zaprimljene su ponude sledećih ponudača: 

1. DOO„MARKANT" Valjevo u ukupnom iznosu od 4.387,75 EUR ili 8.581,69 KM bez uračunatog PDV-a,

2. DOO„MS-PROM" Bijeljina u ukupnom iznosu od 9.489,95 KM sa nopustom od 379,60 KM bez uračunatog PDV-a.

Komisija za javnu nabavku, nakon ocjene ponuda, konstatuje da su ponude koje su ispunile minimum kvalifikacionih uslova, kao i sve tehničke i formalno-pravne zahtjeve ugovornog organa, ponude ponuđača:

1. DOO„MARKANT" Valjevo u ukupnom iznosu od 4.387,75 EUR ili 8.581,69 KM bez uračunatog PDV-a,

2. DOO„MS-PROM" Bijeljina u ukupnom iznosu od 9.489,95 KM sa popustom od 379,60 KM bez uračunatog PDV-a.

Komisija za javnu nabavku, nakon ocjene ponuda, konstatuje da je najpovoljnija ponuda ponuđača: - DOO„MARKANT" Valjevo.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iztenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga. primjenom člana 64. ZJN BiH. te člana 57. Statuta MH .,ERS" MP a.d Trebinje - ZP ..RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (peT) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine,putem ugovornog organa u pisanoj formi, direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, na adresu:

Mješoviti holding ,,EPS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: