Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izrada novih vodomjernih profila na rijeci Zalomci u zoni HE Nevesinje

Datum objave: 14.06.2016. 12:33 / Izvor: Akta.ba, 13.06.2016.

Mješoviti Holding

„Elektroprivreda Republike Srpske"    

Matično preduzeće a.d. Trebinje           

Zavisno preduzeće        

"Hidroelektrane na Trebišnjici"

akcionarsko društvo, Trebinje

 

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -

 

Broj: 4562.

Datum: 13.06.2016.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka 6), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), člana 57. stav 1. tačka 7. Statuta Mješovitog holdinga „ERS - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i člana 60. Pravilnika o javnim nabavkama Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, na Preporuku Komisije za nabavku broj: 3187-2 od 18.05.2016. godine, u postupku javne nabavke - Izrada novih vodomjernih profila na rijeci Zalomci u zoni HE Nevesinje, Uprava preduzeća, je donijela

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za nabavku, broj: 3187-2 od 18.05.2016. godine i Ugovor za javnu nabavku - Izrada novih vodomjernih profila na rijeci Zalomci u zoni HE Nevesinje, dodjeljuje se Grupi ponuđača: „BEJAT PLUS" D.o.o. - Trebinje (vodeći partner) i „ALEM SISTEM" D.o.o. - Sarajevo (partner), ponuda br. 3380, dostavljena dana 10.05.2016. godine, za ponuđenu cijenu od 116.421,90 KM (bez PDV-a) na paritetu DDP - Trebinje, kao najpovoljnijem ponuđaču.

 

Član 2.

Član grupe ponuđača „ALEM SISTEM" D.o.o. - Sarajevo, je dužan da u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciji u određenom roku, ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, ugovor za javnu nabavku dodjeliće su drugorangiranom ponuđaču u skladu sa članom 72. stav 3. Zakona o javnim nabavkama. 

 

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na internet stranici (www.het.ba ), istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Direkcija za proizvodnju i tehničke poslove, Organizaciono - pravni sektor, Ekonomsko - finansijski sektor i Služba za javne nabavke.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dosgavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: NO-1362-K/9 od 09.03.2016. godine.

Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom.

Procijenjena vrijednost javne nabavke, bez PDV-a je 120.000,00 KM .

Obavještenje o nabavci broj: 1387-1-3-133-3-49/16, objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 19.04.2016. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavl^en je u Sl. Glasniku BiH broj: 29/16 od 22.04.2016. godine.

Komisija za nabavku, imenovana je Odlukom broj: 3187 od 03.05.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Upravi preduzeća Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 3187-1 od 18.05.2016. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 3187-2 od 18.05.2016. godine i Izvještaj o radu broj: 3187-3 od 18.05.2016. godine, u postupku javne nabavke - Izrada novih vodomjernih profila na rijeci Zalomci u zoni HE Nevesinje.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da su u predmetnom postupku primljene 2 ponude,

- da su blagovremeno primljene 2 ponude,

- da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda,

- da su ponude ponuđača „KONSTRUKTOR-INŽINjERING D.o.o. - Bileća i Grupe ponuđača: „BEJAT PLUS“ D.o.o. - Trebinje (vodeći partner) i „ALEM SISTEM D.o.o. - Sarajevo (partner), prihvatljive, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skpadu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene, a kako slijedi:

 

Naziv i sjedište ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1.

Grupa ponuđača: „BEJAT PLUS" D.o.o. - Trebinje (vodeći partner) i „ALEM SISTEM" D.o.o. - Sarajevo (partner)

116.421,90 KM

2.

„KONSTRUKTOR-INŽINjERING D.o.o. - Bileća

119.866,30 KM

 

- Naziv ponuđača čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija:

1.

Naziv ponuđača

Grupa ponuđača: „BEJAT PLUS" D.o.o. - Trebinje (vodeći partner) i „ALEM SISTEM" D.o.o. - Sarajevo (partner)

2.

Sjedište i adresa

Milentija Perovića 6.6., 89101 Trebinje

3.

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

116.421,90 KM na paritetu DDP-Trebinje

4.

Rok za izvođenje radova

10 (deset) mjeseci

5.

Podaci o dijelu ugovora koji se daje u poduogvor i podaci o podizvođaču

Ponuđač ne namjerava sklapati podugovor sa trećom stranom

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te članova člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), člana 57. stav 1. tačka 7. Statuta Mješovitog holdinga „ERSP - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, i člana 60. Pravilnika o javnim nabavkama Mješovitog Holdinga „ERS - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke. 

 

POUKA O PRAVNOM LIZEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Mješoviti holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, Obala Luke Vukalovića br.2, 89101 Trebinje.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: