Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kanalizacione cijevi za izmještanje kolektora u MZ Sniježnica

Datum objave: 15.06.2016. 15:30 / Izvor: Akta.ba, 15.06.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

Općina Teočak

Općinski načelnik

 

Broj: 02-23-882/16

Teočak, 07.06.2016.godine

 

Na osnovu člana l.stav 2., a u skladu sa članom 87.stav 3.,članom 70.stav 1., 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku i montažu kanalazionih cijevi za izmještanje kolektora u MZ Sniježnica, broj: 02-23-882/16 od 02.06.2016.godine i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Općine Teočak, ("Službeni bilten Općine Teočak", broj:2/15), Općinski načelnik Općine Teočak, donosi:

 

O D L U K U

o direktnom sporazumu

 

I

 

Prihvata se ponuda i zaključuje Direktni sporazum sa ponuđačem „Izgradnja" d.o.o. za građevinsko komunalne poslove Teočak, ID 4209369590007 sa sjedištem na adresi Teočak bb, 75414 Teočak, za nabavku i montažu kanalazionih cijevi za izmještanje kolektora u MZ Sniježnica, po specifikaciji i količinama definisanim u ponudi broj:127-1-02/2016 od 06.06.2016.godine.

 

II

 

Nabavka iz tačke I ove odluke vrši se u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), te odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Općine Teočak("Službeni bilten Općine Teočak", broj:2/15).

 

Dostavljena je jedna ponuda ponuđača „Izgradnja" d.o.o. za građevinsko komunalne poslove Teočak, ID 4209369590007 sa sjedištem na adresi Teočak bb, 75414 Teočak.

 

III

Vrijednost ove nabavke je 7.002,83 KM sa uračunatim PDV-om

 

IV

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Služba za za privredu, finansije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu.

 

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranici Općine www.opcinateocak.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70.stav 6. Zakona ojavnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Odlukom broj: 02-23-882/16 od 02.06.2016.godine, utvrđeno je da se postupak javne nabavke za nabavku i montažu kanalazionih cijevi za izmještanje kolektora u MZ Sniježnica provede putem direktnog sporazuma.

 

Ugovorni organ je prije pozivanja određenog ponuđača, izvršio ispitivanje tržišta, te zahtjev za dostavu pismene ponude uputio jednom ponuđaču, privrednom društvu „Izgradnja" d.o.o. za građevinsko komunalne poslove Teočak.

 

Ponuđač „Izgradnja" d.o.o. za građevinsko komunalne poslove Teočak je dostavio ponudu broj: 127-1-02/2016 od 06.06.2016.godine. Ukupna cijena ponude je 7.002,83 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Obzirom da ponuđena cijena, koju je ponuđač „Izgradnja" d.o.o. za građevinsko komunalne poslove Teočak, dostavio ne odstupa od tržišnih cijena, da ponuda zadovoljava zahtjeve Ugovornog organa, na osnovu člana 90.Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14),te člana 7.stav 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Općine Teočak("Službeni bilten Općine Teočak", broj:2/15)odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove odluke može se uložiti prigovor u roku od pet dana od dana prijema ove Odluke.

 

Dostavljeno:

1 x Izgradnja d.o.o.

1 x Evidencija,

1 x a/a.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Tajib Muminović sr.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: