Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Radovi na izgradnji sistema prikupljanja otpadnih voda na području općine Tešanj, kolektor B-I (dionice II-dio)

Datum objave: 15.06.2016. 15:51 / Izvor: Akta.ba, 15.06.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj:02-49-l -1323-16/16

Datum: 13.06.201 ć.godine

 

Na osnovu člana 70.stav (1) i (3) te člana 25. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 09.06.2016.godine, sačinjenog od strane Komisije za nabavke imenovane rješenjem Općinskog načelnika, Općinski načelnik, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Najpovoljnija ponuda za radove u predmetu nabavke "Izgradnja sistema prikupljanja otpadnih voda na području općine Tešanj, kolektor B-I (dionice II-dio, III-dio, IV i V) i pumpna stanica PS "JELAH" na dionici V" za:

LOT 1. - Kolektor BI (dionica II- dio), po cijeni od 1.115.888,33KM (slovima.jedanmilionstotinupet-naesthiljadaosamstotinaosamdesetosam i 33/100 konvertibilnih maraka) bez uključenog PDV-a odnosno sa PDV-om 1.305.589,34KM (slovima.jedanmiliontristotinepethiljadapetstotinaosamdesetdevet i 34/100 konvertibilnih maraka) je ponuda ponuđača Konzorcij "Harysco" d.o.o. Sarajevo, "Dobojpute-vi" d.d. Doboj Jug i "Nedjing" d.o.o. Tešanj.

LOT 2. - Kolektor BI (dionica III-dio, dionica IV, dionica V) i pumpna stanica PS"JELAH", po cijeni od 1.489.914,25KM (slovima: jedanmiliončetiristotineosamdesetdevethiljadadevetstotinačetrnaest i 25/100 konvertibilnih maraka) bez uključenog PDV-a odnosno sa PDV-om 1.743.199,67KM (slovima: jedanmilionsedamstotinačetrdesettrihiljadestotinudevedesetdevet i 67/100 konvertibilnih maraka) je ponuda ponuđača HP "Investing" d.o.o. Mostar i "Inžinjeringl" d.o.o. Jelah.

 

II

Ponude su dostavljene u otvorenom postupku javne nabavke koji je objavljen na Portalu javnih nabavki dana 28.04.2016.godine pod brojem:375-1-3-77-3-29/16, obavještenje o nabavci objavljeno u Sl.-glasniku BiH broj:33/16 dana 06.05.2016.godine, kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

III

Obavezuju se izabrani ponuđači da u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke dostave ugovornom organu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju svoju ličnu, ekonomsku i finansijsku sposobnost na način i u formi koja je propisana tenderskom dokumentacijom.

 

IV

Ponude ponuđača Konzorcij "Harysco" d.o.o. Sarajevo, "Dobojputevi" d.d. Doboj Jug i "Nedjing" d.o.o. Tešanj za Lot-2 i "Euro-asfalt" d.o.o. Sarajevo za Lot-2 odbacuju se kao nepotpune iz razloga formalne neispravnosti.

 

V

Za realizaciju Odluke zadužuje se Služba za društvene djelatnosti i investicije .

 

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

VII

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Tešanj www.opcina-tesanj.ba, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Aktom broj:02-49-1 -1323-2/16 od 27.04.2016.godine Općina Tešanj je donijela Odluku o provedbi postupka javne nabavke za radove "Izgradnja sistema prikupljanja otpadnih voda na području općine Tešanj, kolektor B-I (dionice II-dio, III-dio, IV i V) i pumpna stanica PS "JELAH" na dionici V", sq podjelom na dva lota. Odabran je otvoreni postupak, koji je objavljen na Portalu javnih nabavki dana 28.04.2016.godine pod brojem:375-1-3-77-3-29/16, obavještenje o nabavci objavljeno u SI.glasniku BiH broj:33/16 dana 06.05.2016.godine, kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. U ostavljenom roku za dostavu ponuda pristigle su 4 (četiri) ponude kako slijedi: Ponuda Konzorcij "Harysco" d.o.o. Sarajevo, "Dobojputevi" d.d. Doboj Jug i "Nedjing" d.o.o. Tešanj, Ponuda Konzorcij "HP Investing" d.o.o. Mostar i "Inžinjering 1" d.o.o. Tešanj, Ponuda "Euro-asfalt" d.o.o. Sarajevo i Ponuda Konzorcij "Špic Beton" d.o.o. Zenica i "Agi" d.o.o. Konjic.

Komisija za javne nabavke imenovana rješenjem Općinskog Načelnika broj:02-49-l-1323-6/16 od 20.05.2016. godine izvršila je dana 31.05.2016.godina javno otvaranje ponuda, utvrdila da su ponuđači Konzorcij "Harysco" d.o.o. Sarajevo, "Dobojputevi" d.d. Doboj Jug i "Nedjing" d.o.o. Tešanj, Konzorcij "HP Investing" d.o.o. Mostar i "Inžinjering 1" d.o.o. Tešanj i "Euro-asfalt" d.o.o. Sarajevo dostavili ponude za Lot-1 i Lot-2 a daje ponuđač Konzorcij "Špic Beton" d.o.o. Zenica i "Agi" d.o.o. Konjic dostavio ponudu za Lot-2, o čemu je sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda i isti proslijedila svim ponuđačima.

Komisija je na zatvorenoj sjednici izvršila provjeru formalne ispravnosti sadržaja pristiglih ponuda, te ustanovila da su za Lot-1 tri (3) a za Lot-2 dvije (2) ponude formalno ispravne (sadržajno kompletne i ispravnog sadržaja) i da se kao takve mogu ocjenjivati u skladu sa zahtjevom za dostavu ponuda.

Komisija je prilikom pregleda i ocjene pinuda utvrdila da ponuda ponuđača Konzorcij "Harysco" d.o.o. Sarajevo, "Dobojputevi" d.d. Doboj Jug i "Nedjing" d.o.o. Tešanj za Lot-1 u Obrascu za cijenu ponude "stavka broj V "NEPREDVIĐENI RADOVI" ima računsku grešku, te je ugovorni organ u skladu sa članom. 17. stav 5. Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije i ponuda (SI.Glasnik BiH broj:90/14 i 20/15) dostavio zahtjev za prihvatanje ispravke računske greške (akt ugovornog organa broj:08-49-l-1323-13/16 od 06.06.2016.godine). Ponuđač je svojim aktom broj:02-269/16 od 09.06.2016.godine (protokol broj:08-49-l-1323-14/16 od 09.06.2016.godine) dao saglasnost na ispravku računske greške, tako da je vrijednost ponude ponuđača Konzorcij "Harysco" d.o.o. Sarajevo, "Dobojputevi" d.d. Doboj Jug i "Nedjing" d.o.o. Tešanj za Lot-1 bez PDV-a 1.1 15.888,33KM a ne 1.024.588,39KM kako je evidentirano na Zapisniku sa otvaranja ponuda od 31.05.2016.godine.

Komisija je izvršila rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponuda (najniža cijena ekonomski prihvatljive ponude) te sačinila konačnu listu ponuda, rangiranu po cijeni ponuda kako slijedi:

 

Lot-1

1. Konzorcij "Harysco" d.o.o. Sarajevo, "Dobojputevi" d.d. Doboj Jug i "Nedjing" d.o.o. Tešanj

2. Konzorcij "HP Investing" d.o.o. Mostar i "Inžinjering 1" d.o.o. Tešanj

3. "Euro-asfalt" d.o.o. Sarajevo

 

za Lot-2

1. Konzorcij "HP Investing" d.o.o. Mostar i "Inžinjering 1" d.o.o. Tešanj

2. Konzorcij "Špic Beton" d.o.o. Zenica i "Agi" d.o.o. Konjic

 

Komisija je kod ocjene ponuda takođe utvredila da određene ponude oblikom i sadržajem ne odgovaraju traženim uslovima iz tenderske dokumentacije te koje se odbacuju zbog neispunjavanja formalnih razloga kako slijedi:

- Ponuda Konzorcij "Harysco" d.o.o. Sarajevo, "Dobojputevi" d.d. Doboj Jug i "Nedjing" d.o.o. Tešanj za Lot-2 "Kolektor BI (dionica III-dio, dionica IV, dionica V) i pumpna stanica PS"JELAH" nije prihvatljiva iz razloga što, Izjava o kvalitetu materijala, Prilog 15 tenderske dokumentacije nije ispunjena na način da su popunjene sve stavke o kvalitetu matrijala. Dio tabele "Kanalizacione PP cijevi pune stijenke, koljena, račve" nije upisan: CERTIFIKAT (naziv akreditirane institucije), Proizvođač i Zemlja porjekla.

- Ponuda "Euro-asfalf d.o.o. Sarajevo za Lot-2 "Kolektor BI (dionica III-dio, dionica IV, dionica V) i pumpna stanica PS"JELAH" nije prihvatljiva iz razloga što dostavljene ponude nisu bile zapakovane kako je to predviđeno tačkom 16. tenderske dokumentacije. Naime tačkom 15. tenderske dokumentacije propisano je da "Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu ijednu kopiju na kojima će čitko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njena kopija sa pečatom ili potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti", kako je i uradio ali nije fi-nansijski dio ponude po lotovima dostavio u posebnim kovertam. Tačkom 16. tenderske dokumentacije je predviđeno da se "Finansijski dio ponuda po lotovima sa dokumentacijom na koje se prijavljuju, ponuđači dostavljaju u posebnim kovertama na kojima mora biti naznačeno na koji lot se ponuda odnosi". Ponuđač je finansijski dio ponude dostavio za Lot-1 i Lot-2 zajedno u jednom registratoru, dakle formalno pravno Komisija za ocjenu ponuda je prihvatila ispravnom ponudu za Lot-1 , a ponudu za Lot-2 smatra formalno neispravnom.

Ponude Konzorcij "Harysco" d.o.o. Sarajevo, "Dobojputevi" d.d. Doboj Jug i "Nedjing" d.o.o. Tešanj za Lot-2 i "Euro-asfalt" d.o.o. Sarajevo za Lot-2 su u skladu sa članom 68. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) su odbačene, kako je navedeno u tački 4. dispozitiva ove Odluke.

Shodno navedenom, Komisija za javnu nabavku je prema utvrđenom kriteriju "najniža cijena ekonomski prihvatljive ponude" preporučila Općinskom Načelniku, općine Tešanj (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj:08-49-1-1323-15/16 od 09.06.2016.godine), da se u predmetu javne nabavke"Izgradnja sistema prikupljanja otpadnih voda na području općine Tešanj, kolektor B-I (dionice II-dio, III-dio, IV i V) i pumpna stanica PS "JELAH" na dionici V", donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i da se kao najbolje ocijenjene prihvatljive ponude za radove u predmetu nabavke, određuju ponude ponuđača Konzorcij "Harysco" d.o.o. Sarajevo, "Dobojputevi" d.d. Doboj Jug i "Nedjing" d.o.o. Tešanj za Lot-1 te ponuda ponuđača HP "Investing" d.o.o. Mostar i "Inžinjeringl" d.o.o. Jelah za Lot-2, te da se sa istim zaključe ugovori u skladu sa ponudama navedenih ponuđača za radove predmetne nabavke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Žalba na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača izjavljuje se URŽ-u putem ugovornog organa u roku od 10 dana od dana prijema Odluke, na način propisan Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (SI.glasnik BiH broj:39/14).

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr.sc. Suad Huskić, profesor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: