Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge na građevinskim poslovima u tekućem održavanju

Datum objave: 16.06.2016. 08:46 / Izvor: Akta.ba, 16.06.2016.

Broj:5381/716.

Dana,14.06.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14.), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 7563/16 od 19.05.2016. godine u postupku javne nabavke usluga na građevinskim poslovima u tekućem održavanju - putem otvorenog postupka - interni broj 16/16, Uprava preduzeća donijela je:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke „Nabavka usluga na građevinskim poslovima u tekućem

održavanju" - putem otvorenog postupka - interni broj 16/16

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 7563/16 od 19.05.2016. godine, te se ugovor za javnu nabavku usluga na građevinskim poslovima u tekućem održavanju - putem otvorenog postupka - interni broj 16/16, dodjeljuje ponuđaču DOO „INTER TRANS" Ugljevik, čija cijena ponude iznosi 74.988,90 KM bez uračunatog PDV-a, a sa uračunatim popustom.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Pravna i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Odluke Uprave preduzeća o pokretanju postupka javne nabavke broj: 2347/16 od 22.02.2016. godine i Odluke o davanju saglasnosti Mješovitog Holdinga „Elektroprivrede Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje broj: 1.1/03/1-486-2/16 od 10.03.16. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 110.000,00 KM.

Obavijest o nabavci broj: 1276-1-2-184-3-48/16 poslata je na objavu dana 17.03.2016. godine, a objavljena je na Portalu javnih nabavki dana 17.03.2016. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u ,,SI. glasniku BiH" broj: 21/15 od 25.03.2016. godine. Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 5715/16 od 18.04.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 19.05.2016. godine Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 7563/16 od 19.05.2016. godine, u postupku javne nabavke usluga na građevinskim poslovima u tekućem održavanju - putem otvorenog postupka - interni broj 16/16.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 18.04.2016. godine do 11:00 časova) zaprimljene su ponude sledećih ponuđača:

DOO „INTER TRANS" Ugljevik, čija cijena ponude iznosi 104.250,00 KM, bez uračunatog PDV-a, ponuđeni popust u iznosu od 29.261,10 KM, ukupna ponuđena cijena sa uračunatim popustom 74.988,90 KM, a bez uračunatog PDV-a, DOO „SPORTING MB" Ugljevik kao glavni ponuđač i DOO „VATROSTALAC" Tuzla kao član grupe ponuđača čija cijena ponude iznosi 103.500,00 KM, bez uračunatog PDV-a i DOO JOVIĆ S&D" Ugljevik kao glavni ponuđač i DOO „PGP GRADITELJ" Bijeljina kao član grupe ponuđača čija cijena ponude iznosi 99.900,00 KM, bez uračunatog PDV-a.

ANAUZOM DOKUMENTACIJE PRISTIGLIH PONUDA UTVRĐENO JE SLIJEDEĆE:

Ponude ponuđača DOO „INTER TRANS" Ugljevik, DOO „SPORTING MB" Ugljevik kao glavni ponuđač i DOO „VATROSTALAC" Tuzla kao član grupe ponuđača i DOO „JOVIĆ S&D" Ugljevik kao glavni ponuđač i DOO ,,PGP GRADITEU" Bijeljina kao član grupe ponuđača zadovoljavaju minimum kvalifikacionih uslova, kao i sve tehničke i formalno pravne zahtjeve ugovornog organa.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKAO PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se predati žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se predaje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: