Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Proširenje - izgradnja javne rasvjete u mjesnim zajednicama Ljubače, Ljepunice i Par Selo u gradu Tuzla

Datum objave: 17.06.2016. 10:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1004-1-3-47-5-60/16Broj obavještenja o nabavci 1004-1-3-47-3-33/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD TUZLA
IDB/JIB 4209382690002
Kontakt osoba Ernad Halilović
Adresa ZAVNOBiH-a broj 11
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 307-360
Faks (035) 307-361
Elektronska pošta javnenabavke@tuzla.ba
Internet adresa www.tuzla.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja i proširenje javne rasvjete u gradu Tuzla

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete
  34993000-4 Cestovna rasvjeta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Proširenje - izgradnja javne rasvjete u mjesnim zajednicama Brčanska Malta, Gornja Tuzla, Grabovica, Simin Han i Gornja
Obodnica u gradu Tuzla

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete
Dodatni predmet(i) 34993000-4 Cestovna rasvjeta

II Ukupna količina ili obim ugovora

definisano tenderskom dokumentacijom

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

definisano tenderskom dokumentacijom

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Izvođenje radova obuhvata sljedeće lokacije:
a) Badre, MZ Brčanska Malta
b) MZ Gornja Tuzla, više lokacija
c) Alibašići-Bekići, MZ Grabovica
d) MZ Simin Han, više lokacija
e) Pavlovići, MZ Gornja Obodnica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BREND Co 4209974780004 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

17108,20


IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.6.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17108,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19558,60

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Proširenje - izgradnja javne rasvjete u mjesnim zajednicama Bukinje, Dobrnja i Slavinovići u gradu Tuzla

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete
Dodatni predmet(i) 34993000-4 Cestovna rasvjeta

II Ukupna količina ili obim ugovora

definisano tenderskom dokumentacijom

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

definisano tenderskom dokumentacijom

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Izvođenje radova obuhvata sljedeće lokacije:
a) Krčevine-Buk, MZ Bukinje
b) Bare-Razići, MZ Dobrnja
c) Pumpna stanica Vlasulje, MZ Dobrnja
d) Mahmuta Bušatlije 63, MZ Slavinovići
e) Goste Lazarevića i Majdan, MZ Slavinovići

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BREND Co 4209974780004 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

16162,90


IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.6.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16162,90

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

18998,60

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Proširenje - izgradnja javne rasvjete u mjesnim zajednicama Ljubače, Ljepunice i Par Selo u gradu Tuzla

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete
Dodatni predmet(i) 34993000-4 Cestovna rasvjeta

II Ukupna količina ili obim ugovora

definisano tenderskom dokumentacijom

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

definisano tenderskom dokumentacijom

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Izvođenje radova obuhvata sljedeće lokacije:
a) MZ Ljubače, više lokacija
b) Đakovići-Delići, MZ Ljepunice
c) Jurići – Kulići, MZ Par Selo

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BREND Co 4209974780004 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

11185,60

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma


15.6.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11185,60

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19140,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: