Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge emitovanja čestitki i oglasa povodom državnih, vjerskih i međunarodnih praznika

Datum objave: 17.06.2016. 10:43 / Izvor: Akta.ba, 17.06.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Unsko-sanski kanton

OPĆINA BUŽIM

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-05-1837-2/16

Bužim, dana 14.06.2016.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („SI. glasnik BiH", broj 39/14), u postupku javne nabavke, Općinski načelnik općine Bužim kao rukovodilac ugovornog organa donosi:

 

ODLUKU o

izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača JP RTV USK d.o.o. Bihać, ponuda broj: 435-04/16 od 06.06.2016.godine, za vršenje usluga emitovanja čestitki i oglasa povodom državnih, vjerskih i međunarodnih praznika, a za potrebe općine Bužim, sa ponuđenom cijenom od 1.000,00 KM bez PDV-a (ukupno 1.170,00 KM sa PDV-om), kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Sa izabranim ponuđačem potpisat će se ugovor za vršenje usluga iz člana 1. ove Odluke, a plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana izvršenja istih te dostavljanja i prihvatanja fakture ponuđača.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za opću upravu i društvene djelatnosti te Kabinet Općinskog načelnika.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici općine www.opcinabuzim.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05- 1837/16 od 03.06.2016.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.000,00 KM.

Pismeni zahtjev - poziv za dostavu ponude, broj: 02-05-1837-1/16 upućen je ponuđaču JP RTV USK d.o.o. Bihać, dana 03.06.2016.godine.

U postupku donošenja ove odluke utvrđeno daje izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom.

 

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u dispozitivu

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: