Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izgradnja javne rasvjete

Datum objave: 17.06.2016. 13:36 / Izvor: Akta.ba, 17.06.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA BANOVIĆI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 01-05-679/16-8

Datum: 14. 06. 2016. Godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. a u vezi sa članom. 89., članom 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 39/14), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBIH, broj 35/05 ) člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („ Službene novine FBIH" broj 49/06) člana 42. Statuta Općine Banovići ( Službeni glasnik općine Banovići broj 3/08) i Preporuke Komisije za javnu nabavku, broj: 01-05-679/16-7 od 13. 06. 2016. godine u postupku javne nabavke radova „Izgradnja javne rasvjete u : MZ Grivice, MZ Stražbenica i MZ Seona" Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavke broj: 01-05-679/16-7 od 13. 06. 2016. godine i Ugovor za javnu nabavku radova „Izgradnja javne rasvjete u : MZ Grivice, MZ Stražbenica i MZ Seona" dodjeljuje se ponuđaču „ARCADE" d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u Tuzli , Dokanj do broja 22. , ponuda broj 029/16 za ponuđenu cijenu od 12.438,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog Ugovora o nabavci radova dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču iz člana 1. ove Odluke u roku od 10 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internet stranici www.opcina- banovici.com.ba istovremeno s upućivanjem svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 6. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 39/14).

 

obrazloženje

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke radova broj: 01-05-679/16 od 17. 05. 2016. godine donesenom od strane ovog organa pokrenut je postupak javne nabavke radova „Izgradnja javne rasvjete u : MZ Grivice, MZ Stražbenica i MZ Seona". Predmetna javna nabavka predviđena je Planom javnih nabavki općine Banovići za 2016. godinu, broj: 01-05-1681/2015 od 28.12. 2015. godine , evidencijski broj 119. Javna nabavka usluga sprovedena je konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 40.000,00 KM.

Broj Obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki: 1220-7-3-60-3-19/16 od 18. 5. 2016. godine,

Ispravka Obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki: 1220-7-3-60-8-24/16 od 25. 5. 2016. godine, Broj Obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki: 1220-7-3-60-3-19/16 od 25. 5. 2016. godine ( SA ISPRAVKOM)

Tenderska dokumentacija objavljena je na Portalu javnih nabavki https://www.ejn.gov.ba dana 18.5.2016. godine

Dopuna Tenderske dokumentacije objavljena je na Portalu javnih nabavki https://www.ejn.gov.ba dana 23.5.2016. godine

Ispravka Tenderske dokumentacije objavljena je na Portalu javnih nabavki https://www.ejn.gov.ba dana 25.5.2016. godine

Odgovor na postavljena pitanja ( od 24.5.2016.godine) objavljen na Portalu javnih nabavki https://www.ejn.gov.ba dana 27.5.2016. godine

Dopuna Tenderske dokumentacije objavljena je na Portalu javnih nabavki https://www.ein.gov.ba dana 27.5.2016. godine

Poziv za preuzimanje TD u sistemu ,,e nabavke" (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki i TD na portal JN) upućen je slijedećim potencijalnim ponuđačima:

-           „ERING" d.o.o. Živinice, sa sjedištem u Živinicama, ulica Partizanska broj 8.

-           „HASANAGIĆ" d.o.o. BANOVIĆI, sa sjedištem u Banovićima, ulica Alije Izetbegovića broj l\. -„KALELEKTRIK" d.o.o. Živinice sa sjedištem u Živinicama, ulica Pašaga Gogića bb.

Komisija za javne nabavke imenovana rješenjem broj: 01-05-91/16 od 18. 1. 2016. godine, ovom organu dostavila je dana 14. 06. 2016. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 01-05-679/16-6 od 13. 06. 2016. i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-05-679/16-7 od 13. 5. 2016. godine u postupka javne nabavke radova „Izgradnja javne rasvjete u : MZ Grivice, MZ Stražbenica i MZ Seona" .

U postupku je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

-           daje ukupan broj pristiglih ponuda 6 (šest),

-           da su blagovremeno zaprimljene 6 (šest) ponuda,

-           da nema neblagovremenih ponuda,

-           da je šest (6) ponuda ocijenjeno kao prihvatljivima i to ponude ponuđača:

1.         „KALELEKTRIK" d.o.o. Živinice, sa sjedištem u Živinicama, ulica Pašage Gogića bb (datum predaje ponude 06. 06. 2016. godine; vrijeme predaje ponude 14: 30 h),

2.         „CONRAM" d.o.o. Brčko distrikt, sa sjedištem u Brčkom , Bulevar mira bb, zgrada „Delta 2" I sprat (datum predaje ponude 08. 06. 2016. godine; vrijeme predaje ponude 10: 10 h),

3.         „ELMONT" D.o.o. Bijeljina, sa sjedištem u Bijeljini, ulica Majevičkih brigada broj 34. Dvorovi Bijeljina (datum predaje ponude 09. 06. 2016. godine; vrijeme predaje ponude 10: 38 h),

4.         „ARCADE" d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, Dokanj do broja 22.

(datum predaje ponude 09. 06. 2016. godine; vrijeme predaje ponude 10: 53 h),

5.         „BREND Co" d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, Aleja Alije Izetbegovića broj 25.

( datum predaje ponude 09. 06. 2016. godine; vrijeme predaje ponude 11: 07 h),

6.         „HASANAGIĆ" d.o.o. Banovići, sa sjedištem u Banovićima, ulica Alije Izetbegovića broj 74. (datum predaje ponude 09. 06. 2016. godine; vrijeme predaje ponude 11: 45 h),

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, ovaj organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskim dokumentom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač „ARCADE" d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, Dokanj do broja 22. najbolje ocijenjen primjenjujući kriterijum najniže cijene, koja je ponuđena u 

ukupnom iznosu od 12.438,00 KM bez PDV-a u ponudi broj 029/16, dok su ostali Ponuđači čije su ponude ocijenjene prihvatljivima dali slijedeće cijene ponuda,

2. „CONRAM" d.o.o. Brčko distrikt

14.795,00 KM

0

14.795,00 KM

6. „HASANAGIĆ" d.o.o. Banovići

15.340,00 KM

0

15.340,00 KM

3. „ELMONT" D.o.o. Bijeljina

17.588,00 KM

0

17.588,00 KM

1. „KALELEKTRIK" d.o.o. Živinice

18.931,00 KM

0

18.931,00 KM

5.„BREND Co" d.o.o. Tuzla

19.948,00 KM

0

19.948,00 KM

Čime je utvrđen njihov sukcesivni red.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b. a u vezi sa članom 89. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke dopuštena je žalba. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog organa u roku od 5 dana od dana prijema Odluke. Žalba se dostavlja u tri istovjetna primjerka ispisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Općina Banovići, ulica Alije Dostovića br. 1. 75290 Banovići.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: