Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge organizovanog prevoza putnika Potočari – Srebrenica, za sljedeće relacije: Modriča–Srebrenica–Modriča, Busovača–Srebrenica–Busovača, Doboj Istok–Srebrenica–Doboj Istok, Doboj–Srebrenica–Doboj...

Datum objave: 17.06.2016. 15:09 / Izvor: Akta.ba, 17.06.2016.

Bosna i Hercegovina    

FEDERACIJA BOSNE IHERCEGOVINE  

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH        

OSOBA I IZBJEGLICA 

Broj: 01-36-805-48-3/16

Sarajevo, 17.06.2016. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), a na prijedlog Komisije za javne nabavke za odabir najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga organizovanog prevoza putnika Potočari - Srebrenica, a u vezi sa Programom obilježavanja 21. godišnjice genocida nad građanima Srebrenice „zaštićene zone UN-a" i ukopa identifikovanih žrtava iz jula 1995. godine ,,NE ZABORAVIMO", imenovane Rješenjem broj: 01-36-805-4/16 od 06.05.2016. godine, po ovlaštenju federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica, broj: 01-36-580-2/16 od 25.03.2016. godine, pomoćnik ministra d o n o s i:

 

O D L U KU

o izboru najpovoijnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga organizovanog prevoza putnika Potočari - Srebrenica, a u vezi sa Programom obilježavanja 21. godišnjice genocida nad građanima Srebrenice „zaštićene zone UN-a" i ukopa identifikovanih žrtava iz jula 1995. godine ,,NE ZABORAVIMO"

 

Član 1.

U cilju odabira najpovoljnijeg ponuđača, u provedenom otvorenom postupku javne nabavke usluga organizovanog prevoza putnika Potočari - Srebrenica, a u vezi sa Programom obilježavanja 21. godišnjice genocida nad građanima Srebrenice „zaštićene zone UN-a" i ukopa identifikovanih žrtava iz jula 1995. godine ,,NE ZABORAVIMO", evidencijski broj nabavke: 01-36-805-10/16 od 17.05.2016. godine, broj obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki: 668-1-2-17-3-23/16, sažetak Obavještenja objavljen u „Službenom glasniku BiH - Oglasnik javne nabavke", broj: 37/16, kao najbolje ocijenjene prihvatljive ponude (cijena po 1 km bez PDV-a), za pojedinačne LOT-ove (1-19), su ponude sljedećih ponuđača:

LOT 1 - „Prevoz putnika" d.o.o. Zavidovići - 1,90 KM

LOT 2 - Grupa ponuđača: Nosilac „Gips" d.d. Tuzla i članovi: „Ljaljić - turs" d.o.o. Celić i „Litvatrans" d.d. Banovići - 1,96 KM

LOT 3 - Grupa ponuđača: Nosilac „Gips" d.d. Tuzla i članovi: „Ljaljić - turs" d.o.o. Celić i „Litvatrans" d.d. Banovići - 1,90 KM

LOT 4 - Grupa ponuđača: Nosilac „Gips" d.d. Tuzla i članovi: „Ljaljić - turs" d.o.o. Celić i „Litvatrans" d.d. Banovići - 1,90KM

LOT 5 - Grupa ponuđača: Nosilac „Gips" d.d. Tuzla i članovi: „Ljaljić - turs" d.o.o. Čelić i „Litvatrans" d.d. Banovići - 1,80 KM

LOT 6 - „Laser" d.d. Brčko - 1,49 KM

LOT 7 - „Laser" d.d. Brčko -  1,62 KM

LOT 8 - „Prevoz putnika" d.o.o. Zavidovići -   1,40 KM

LOT 9 - „Centrotrans-eurolines" d.d. Sarajevo -   1,90 KM

LOT 10 - „Centrotrans-eurolines" d.d. Sarajevo - 1,70 KM

LOT 11 - „Centrotrans-eurolines" d.d. Sarajevo - 1,75 KM

LOT 12 - „Centrotrans-eurolines" d.d. Sarajevo - 1,90 KM

LOT 13 - „Hankom Turs" d.o.o. Kalesija - 1,89 KM

LOT 14 - „Integral" d.o.o. Kladanj - 1,89 KM

LOT 15 - „Transmont" d.o.o. Kladanj -  1,89 KM

LOT 16 - ATTP„Centroprevoz" d.o.o. Goražde   2,04 KM

LOT 17 - „Laser" d.d. Brčko -  1,48 KM

LOT 18 - „Kim" d.o.o. Doboj Istok -    2,10 KM

LOT 19 - „Centrotrans - eurolines" d.d. Sarajevo - 1,85 KM

 

Član 2.

Ponuđači iz člana 1. ove odluke ocijenjeni su kao najpovoljniji, jer ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom, a u skladu sa kriterijem za dodjelu ugovora (najniža cijena), ponudili su najnižu cijenu po 1 km bez PDV - a.

 

Član 3.

Prijedlog Okvirnog sporazuma dostaviti će se na potpis izabranim ponuđačima po isteku roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada isti budu obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Izabrani ponuđači dužni su dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku od pet (5) dana nakon što budu obavješteni od strane ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke, a prema tački 10.3. tenderske dokumentacije.

 

Član 4.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Sektor za pravne, finansijske i opće poslove.

 

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (www.fmroi.gov.ba) u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, istovremeno s upućivanjem iste svim ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Postupak nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 01-36-805-3/16 od 05.05.2016. godine. Javna nabavka provedena je putem otvorenog postupka za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 145.140,00 KM bez PDV-a, a predmet nabavke podijeljen je na devetnaest (19) lotova. Predviđeno je zaključivanje okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem posebno za svaki lot, na period od dana/datuma stupanja na snagu istog do 31.07.2016. godine. Obavijest o nabavci broj: 668-1-2-17-3-23/16 poslana je na objavu 17.05.2016. godine, te je istog dana objavljena na portalu Javnih nabavki. U „Službenom glasniku BiH - Oglasnik javne nabavke", broj: 37/16 objavljen je sažetak Obavještenja o nabavci.

Tendersku dokumentaciju preuzelo je 19 privrednih subjekata, a 14 ponuđača dostavilo je ponude u predmetnom postupku nabavke i to: za LOT 1 jedna (1) ponuda: „Prevoz putnika" d.o.o. Zavidovići, za LOT 2 jedna (1) ponuda: Grupa ponuđača: Nosilac „Gradski i prigradski saobraćaj" d.d. Tuzla i članovi: „Ljaljić - turs" d.o.o. Čelić i „Litvatrans" d.d. Banovići, za LOT 3 jedna (1) ponuda: Grupa ponuđača: Nosilac „Gradski i prigradski saobraćaj" d.d. Tuzla i članovi: „Ljaljić - turs" d.o.o. Čelić i „Litvatrans" d.d. Banovići, za LOT 4 jedna (1) ponuda: Grupa ponuđača: Nosilac „Gradski i prigradski saobraćaj" d.d. Tuzla i članovi: „Ljaljić - turs" d.o.o. Čelić i „Litvatrans" d.d. Banovići, za LOT 5 jedna (1) ponuda: Grupa ponuđača: Nosilac „Gradski i prigradski saobraćaj" d.d. Tuzla i članovi: „Ljaljić - turs" d.o.o. Čelić i „Litvatrans" d.d. Banovići, za LOT 6 tri (3) ponude: „Laser" d.d. Brčko, Grupa ponuđača: Nosilac „Gradski i prigradski saobraćaj" d.d. Tuzla i članovi: „Ljaljić - turs" d.o.o. Čelić i „Litvatrans" d.d. Banovići i „Hazre tours" d.o.o. Srebrenik, za LOT 7 dvije (2) ponude: „Laser" d.d. Brčko i Grupa ponuđača: Nosilac „Gradski i prigradski saobraćaj" d.d. Tuzla i članovi: „Ljaljić - turs" d.o.o. Čelić i „Litvatrans" d.d. Banovići, za LOT 8 tri (3) ponude: „Prevoz putnika" d.o.o. Zavidovići, „Zeni - tours" d.o.o. Vitez i „Centrotrans - eurolines" d.d. Sarajevo, za LOT 9 jedna (1) ponuda: „Centrotrans - eurolines" d.d. Sarajevo, za LOT 10 jedna (1) ponuda: „Centrotrans - eurolines" d.d. Sarajevo, za LOT 11 jedna (1) ponuda: „Centrotrans - eurolines" d.d. Sarajevo, za LOT 12 jedna (1) ponuda: „Centrotrans - eurolines" d.d. Sarajevo, za LOT 13 jedna (1) ponuda: „Hankom Turs" d.o.o. Kalesija, za LOT 14 jedna (1) ponuda: „Integral" d.o.o. Kladanj, za LOT 15 dvije (2) ponude: „Međeđa promet" d.o.o. Sapna i „Transmont" d.o.o. Kladanj, za LOT 16 jedna (1) ponuda: ATTP „Centroprevoz" d.o.o. Goražde, za LOT 17 dvije (2) ponude: „Laser" d.d. Brčko i „Semberija transport" a.d. Bijeljina, za LOT 18 jedna (1) ponuda: „Kim" d.o.o. Doboj Istok, te za LOT 19 dvije (2) ponude: „Autoprevoz - bus" d.d. Mostar i „Centrotrans - eurolines" d.d. Sarajevo. Nije bilo neblagovremenih ponuda.

Komisija za javne nabavke, imenovana Rješenjem broj: 01-36-805-4/16 od 06.05.2016. godine, dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-36-805-48-2/16 od 16.06.2016. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijih ponuđača i to za: LOT - ove 1 i 8 ponuđač „Prevoz putnika" d.o.o. Zavidovići, sa registriranim sjedištem u ul. Omladinsko naselje bb, Zavidovići, ID: 4218119470005, LOT - ove 2,3,4 i 5 Grupa ponuđača: Nosilac „Gradski i prigradski saobraćaj" d.d. Tuzla, sa registriranim sjedištem u ul. Bukinje bb, Tuzla ID: 4209197100002 i članovi „Ljaljić tours" d.o.o. Čelić, sa registriranim sjedištem u ul. Ekrema Agića br. 113, Općina Čelić, ID: 4209376960006 i „Litvatrans" d.d. Banovići, sa registriranim sjedištem u ul. Armije BiH 4, općina Banovići, ID: 4209018530008, LOT - ove 6, 7 i 17 ponuđač „Laser" d.d. Brčko, sa registriranim sjedištem u ul. Vukosavačka br. 53, Brčko, ID: 4600104630008, LOT - ove 9, 10, 11, 12 i 19 ponuđač „Centrotrans - eurolines" d.d Sarajevo, sa registriranim sjedištem u ul. Kurta Schorka br. 14, Sarajevo, ID: 4200153220003, LOT 13 ponuđač „Hankom Turs" d.o.o. Kalesija, sa registriranim sjedištem u ul. Senada Hodžića Mehdina bb, Općna Kalesija, ID: 4209174400009, LOT 14 ponuđač „Integral" d.o.o Kladanj, sa registriranim sjedištem u ul. Gojakovići bb, Općina Kladanj, ID: 4209286460004, LOT 15 ponuđač „Transmont" d.o.o. Kladanj, sa registriranim sjedištem u ul. Patriotske lige 7, Općina Kladanj, ID: 4209242680007, LOT 16 ponuđač ATTP „Centroprevoz" d.o.o. Goražde, sa registriranim sjedištem u ul. Ruždije Islamagića bb, Općina Goražde, ID: 4245000710005, LOT 18 ponuđač „Kim" d.o.o. Doboj Istok, sa registriranim sjedištem u ul. Klokotnica, Općina Doboj Istok, ID: 4209239030000.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice, da je Komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije, te da je izbor izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

U predmetnom postupku nabavke, sve ponude ocjenjene su kao prihvatljive. Izabrani ponuđači su odabrani primjenjujući kriterij „najniže cijene".

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke svaki od ponuđača koji je učestvovao u postupku nabavke može izjaviti žalbu ugovornom organu - Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: