Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Pjenila za gašenje požara

Datum objave: 10.08.2016. 09:33 / Izvor: Akta.ba, 05.08.2016.

Mješoviti Holding

„Elektroprivreda Republike Srpske"

Matično preduzeće a.d. Trebinje

Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik

 

Broi: 12842 /16

Dana, 05.8.2016. godine

 

Na osnovu člana 65. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14.), člana 18 Uputstva za pripremu rnodela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH" broj: 90/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj 103/14) i tačke 3., kao i zaprimljenog Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi broj: JN2 - (])2-07-1-222-5/16 od 09.06.2016. godine kojim se usvaja žalba ponuđača DOO „SV COMPANY" Laktaši i Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi broj: JN2-02-07-1-223-6/16 od 09.06.2016. godine kojim se usvaja žalba ponuđača DOO „MIPEX-AUTO RS" Banja Luka, a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 12136/16 od 25.07.16. godine u postupku javne nabavke pjenila za gašenje požara - putem otvorenog postupka -- interni broj 130/14/Pl, Uprava preduzeća donijela je:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke:

„Nabavka pjenila za gašenje požara"- putem otvorenog postupka - interni broj130/14/Pl

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 12136/16 od 25.07.2016. godine, te se ugovor za javnu nabavku pjenila za gašenje požara - putem otvorenog postupka - interni broj 130/14/Pl, dodjeljuje ponuđaču DOO ,,MIPEX-AUTO RS" Banja Luka,. čija cijena ponude iznosi 68.400,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Pravna i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj: 14625/14 od 13.08.2014. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 80.000,00 KM.

Obavijest o nabavci broj: 1276-1-1-397-3-206/15 poslata je na objavu dana 17.07.2015. godine, a objavljena je na Portalu javnih nabavki dana 17.07.2015. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u ,,Sl. glasniku BiH" broj: 59/15 od 27.07.2015. godine. Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 13528/15 od 24.08.2015. godine.

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 25.07.2016. godine Izvještaj o radu sa preporukom broj: 12136/16 od 25.07.16. godine, u postupku javne nabavke pjenila za gašenje požara - putem otvorenog postupka - interni broj 130/14/Pl.

 

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

 

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 25.08.2015. godine do 11.00) na Protokol Preduzeća zaprimljene su ponude sleciećifji ponuđača, i to:

DOO „PURIĆ" Bijeljina, čija ponuđena cijena iznosi 77.130,00 KM bez uračunatog PDV-a,

DOO ,,SV COMPANY" Laktaši kao glavni ponuđač i DOO „EUROMODUS" Laktaši, kao člana grupe ponudača, čija ponuđena cijena iznosi 49.410,00 KM bez uračunatog PDV-a,

DOO „FINANC" Mostar, čija ponuđena cijena iznosi 79.380,00 KM bez uračunatog PDV-a,

DOO „DELTA T.E.C." Beograd, čija ponuđena cijena iznosi 28.800,00 EUR-a bez uračunatog PDV-a, preračunato u KM po srednjem kursu koji utvrđuje CBBiH 56.327,90 KM,

DOO „GRUBIN EXPORT-IMPORT" Brčko, čija ponuđena cijena iznosi 50.850,00 KM bez uračunatog PDV-a,

DOO „VATROSISTEMI" Sarajevo, čija ponuđena cijena iznosi 64.800,00 KM bez uračunatog PDV-a,

DOO ,,MIPEX-AUTO" Banja Luka, čija ponuđena cijena iznosi 68.400,00 KM bez uračunatog PDV-a,

DOO „HEMING B&G" Beograd, čija ponudena cijena iznosi 17.550,00 EUR-a bez uračunatog PDV-a, preračunato u KM po srednjem kursu koji utvrđuje CBBiH 34.324,81 KM.

 

ANALIZOM DOKUMENTACIJE PRISTIGLIH PONUDA UTVRĐENO JE SLIJEDEĆE:

1.  Uvodom u ponudu ponuđača DOO „PURIĆ" Bijeljina utvrđeno je sledeče: -Tačkom 6.1 pod d) predmetnog tenderskog dokumenta zahtjevano je:

„Obrazac za cijenu ponude popunjen u skladu sa šemom koji je dat u Aneksu 3 Tenderske dokumentacije."

Šema Aneksa 3 data je na strani 19/31 tenderskog dokumenta u kojoj je zahtevano da se navede: Naziv proizvođača, oznaka proizvoda i zemlja porijekla.

Imenovani ponuclač je na strani 4/67 svoje ponude dostavio obrazac za cijenu ponude (Aneks 3) u kome nije naveo niti riaziv proizvođača, ni oznaku proizvoda, ni zemlju porijekla.

 

-Ponudač je dostavio laboratorijski izvještaj laboratorije Herkon Mostar kao i akreditaciju i dodatke akreditaciji iste laboratorije. Iz dostavljenih dodataka akreditaciji nije moguče utvrditi da li je laboratorija Herkon Mostar akreditovana za ispitivanja karakteristika pjenila koja su definisana predmetom nabavke, a za koje je dostavljen laboratorijski izvještaj o ispitivanju.

 

Slijedom navedenog, ponuda imenovanog ponuđača nije prihvatljiva za Ugovorni organ.

2. Uvodom u ponudu DOO „SV COMPANY" Laktaši kao glavnog ponudača i DOO „EUROMODUS" Laktaši, kao člana grupe ponudača, utvrdeno je sledeće:

U cilju dokazivanja karakteristika ponudenog pjenila po svim zadatim tehničkim karakteristikama tenderskim dokumentom je zahtjevano da se za ponuđeno pjenilo dostavi laboratorijski izvještaj o izvršenom ispitivanju, a kao dokaz da je laboratorijja akreditovana ponuđači su obavezni dostaviti: certifikat o akreditaciji laboratorije i dodatak o akreditaciji laboratorije. Ponuđač je dostavio potvrdu o akreditaciji i dodatke akreditacije na stranici 22/102 svoje ponude, iz dostavljenih podataka u akreditaciji nije moguče utvrditi dali je laboratorija CNPP akreditovana za ispitivanja karakteristika pjenila za gašenje požara koja su definisana predmetom nabavke.

 

Ponuđač je dostavio potvrdu o ispitivanju izdatu od strane laboratorije CNPP iz kog je moguće ustanoviti da ponuđeno pjenilo zadovoljava normu EN1568-3, što odgovara samo jednom od postavljenih zahtjeva iz tenderskog dokumenta u kom su postavljeni zahtjevi da pored navedene norme EN1568-3 ponuđeno pjenilo mora da zadovolji i norme EN1568-2.

 

Tačkom 3.1 tenderskog dokumenta zahtijevano je da viskozitet na 20°C iznosi 6±2 mm2/C. Imenovani ponuđač je u svojoj ponudi na strani 17/102 ponudio pjenilo čiji viskozitet iznosi veći od 2mm' C, što ne odgovara zahtjevu ugovornog organa. Egzaktno je traženo da se viskozitet nalazi u granicama 6±2mm2/C što nije učinjeno.

 

Iz svega gore navedenog ponuda DOO ,,SV COMPANY" Laktaši kao glavnog ponuđača i DOO „EUROMODUS" Laktaši nije prihvatljiva za ugovorni organ.

 

3. Uvodom u ponudu ponuđača DOO „FINANC" Mostar utvrđeno je sledeće:

-Ponuđač je dostavio laboratorijski izvještaj laboratorije Herkon Mostar kao i akreditaciju i dodatke akreditaciji iste laboratorije. Iz dostavljenih dodataka akreditaciji nije moguće utvrditi da li je laboratorija Herkon Mostar akreditovana za ispitivanja karakteristika pjenila koji su definisana predmetom nabavke, a za koje je dostavljen laboratorijski izvještaj o ispitivanju.

 

-U dostavijenim prevodima na strani 75 ponude su dati podaci koji ne odgovaraju zahtjevanim tehničkim karakteristikama pjenila (tačka smrzavanja: -5°C u odnosu na traženu -15°C; specifična težina na 20°C: 1020±20 Kg/m3 u odnosu na traženu 1070±20 Kg/rn"')

 

Slijedom navedenog, ponuda imenovanog ponuđača nije prihvatljiva za Ugovorni organ.

 

4. Uvodom u ponudu ponuđača DOO „DELTA T.E.C." Beograd utvrđeno je sledeće:

- Na strani 41 ponude imenovanog ponuđača u poglavlju prihvatljivost s gledišta životne sredine stoji: „Fluorne komponente nisu u potpunosti razgradive".

Takođe, u listu sa podacima o sigurnosti na strani 32 i 33 ponude imenovanog ponudača u poglavlju ekološki podaci u dijelu ostala štetna dejstva stoji: „Produkt sadrži biološke nerazgradive fluortenzide", što je u suprotnosti tački 3.1 tenderskog dokumenta kojim je zahtjevano; „Posebni zahtjevi kupca: pjena ne smije da sadrži fluor".

Slijedom navedenog ponuda imenovanog ponuđača nije prihvatljiva za ugovorni organ.

 

5. Uvodom u ponudu ponuđača DOO „GRUBIN EXPORT-IMPORT" Brčko utvrdeno je sledeće: -Tačkom 6.1 pod d) predmetnog tenderskog dokumenta zahtjevano je:

„Obrazac za cijenu ponude popunjen u skladu sa šemom koji je dat u Aneksu 3 Tenderske dokumentacije."

Šema Aneksa 3 data je na strani 19/31 tenderskog dokumenta u kojoj ne zahtevano da se navede: Naziv proizvođača, oznaka proizvoda i zemlja porijekla.

Imenovani ponudač je na strani 7/165 svoje ponude dostavio obrazac za cijenu ponude (Aneks 3) u kome nije naveo oznaKu proizvoda.

 

Slijedom navedenog, ponuda imenovanog ponuđača nije prihvatljiva za Ugovorni organ.

6.Uvidom u ponudu ponuđača DOO „VATROSISTEMI" Sarajevo članovi komisije su konstatovali da ponuda nije zagovoljila uslove zahtjevane tenderskim dokumentom, i to:

-Tačkorn 6.3 predmetnog tenderskog dokumenta zahtjevano je:

„Ponude i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponudača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine.

Izuzetno dio propratne dokumentacije može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju obavezno se prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen.

 

Ponuđač je na stranama 44-51 svoje ponude dostavio dokumentaciju koja nije na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine, a u prilogu navedene dokumentacije nije dostavio prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen. -Nadalje, tačkom 3.2 tenderskog dokumenta zahtjevano je da ponuđači dostave uzorak pjene u originalnom pakovanju od 5 kg do 25 kg.

 

Uvidom u dostavljeni uzorak pjene konstatovano je da ponuđač nije dostavio zahtjevanu količinu pjene, dostavio je oko Vi kg pjene koja nije upakovana u originalno pakovanje.

 

-Nadalje, tačkom 4.7 pod b) predmetnog tenderskog dokumenta zahtjevano je: „Ponuđač mora imati neto vrijednost pozitivnu za poslovnu 2012, 2013, 2014 godinu."

 

Ponuđač je u svojoj ponudi na strani 60-67 dostavio bilans stanja i bilans uspijeha za period 01.01.13.-31.05.13. godine. - Nadalje, tačkom 6.1 pod d) predmetnog tenderskog dokumenta zahtjevano je:

„Obrazac za cijenu ponude popunjen u skladu sa šemom koji je dat u Aneksu 3 Tenderske dokumentacije."

 

Šema Aneksa 3 data je na strani 19/31 tenderskog dokumenta u kojoj je zahtevano da se navede: Naziv proizvođača, oznaka proizvoda i zemlja porijekla.

Imenovani ponuđač je na strani 6/75 svoje ponude dostavio obrazac za cijenu ponude (Aneks 3) u kome nije naveo niti naziv proizvođača, ni oznaku proizvoda, ni zemlju porijekla.

 

Slijedom navedenog, ponuda imenovanog ponuđača nije prihvatljiva za Ugovorni organ.

7. Uvodom u ponudu ponuđača DOO ,,MIPEX-AUTO RS" Banja Luka utvrđeno je sledeće:

Imenovani ponuđač je ispinio sve zahtjeve zahtjevane tenderskom dokumentacijom u smislu ocjene ekonomske sposobnosti, sve formalno pravne zahtjeve, kao i što je dostavio potrebnu tehničku dokumentaciju sa tehničkim karakteristikama ponuđene robe koja u potpunosti odgovara tehničkim parametrima robe tražene u tendrskom dokumentu.

 

Slijedom navedenog, ponuda imenovanog ponuđača je prihvatljiva za Ugovorni organ.

 

8.  Uvodom u ponudu ponuđača DOO „HEMING B&G" Beograd utvrđeno je sledeće: -Tačkom 4.10 pod a) predmetnog tenderskoh dokumenta zahtjevano je:

„Lista izvršenih ugovora na isporuci sredstava za gašenje požara ili vatrogasne opreme u poslednje tri godine, a kao lični dokumeht koji izdaje sam ponudač (U skladu sa čemom datom u Aneksu 6). Lista mora da sadrži:

Naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata,

Predmet ugovora,

Vrijednost ugovora,

Vrijeme i mjesto izvršenja ugovora."

 

Ponudač je na strani 14 svoje ponude dostavio Aneks 6 (Lista izvršenih ugovora) iz koga se ne vidi vrijeme i mjesto izvršenja ugovora. -Ponuđač je dostavio laboratorijski izvještaj laboratorije Rafinerija ulja Modričaka i akreditaciju i dodatke akreditaciji is.te laboratorije. Iz dostavljenih dodataka akreditaciji nije moguče utvrditi da li je laboratorija Rafinerija ulja Modričaka akreditovana za ispitivanja karakteristika pjenila koju su definisana predmetom nabavke, a za koje je dostavljen laboratorijski izvještaj o ispitivanju. -Ponuđač je dostavio laboratorijski izvještaj laboratorije Visoke tehničke škole strukovnih studija Novi Sadza koju nije dostavljena akreditacija kao ni dodaci akreditaciji iste laboratorije. Iz dostavljenih dokumentacije nije moguče utvrditi da li je laboratorija Visoke tehničke škole strukovnih studija Novi Sad akreditovana za ispitivanja karakteristika pjenila koja su definisana predmetom nabavke, a za koje je dostavljen laboratorijski izvještaj o ispitivanju.

 

-Ponudač je dostavio laboratorijski izvještaj laboratorije Euro-inspekt Doboj kao i akreditaciju iste laboratorije. Istovremeno nisu dostavljeni dodataci akreditaciji laboratorije Euro-inspekt Doboj te nije moguće utvrditi da li je laboratorija akreditovana za ispitivanja karakteristika pjenila koja su definisana predmetom nabavke, a za koje je dostavljen laboratorijski izvještaj o ispitivanju.

 

Slijedom navedenog, ponuda imenovanog ponuđača nije prihvatljiva za Ugovorni organ.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

 

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je Preporuka o dodjeli ugovora data u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKAO PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkorn na adresu: Mješoviti Holding ,,ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: