Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Građevinski materijal za potrebe rekonstrukcije seoskog doma u Sitnešima i sportskog objekta u Prijebljezima

Datum objave: 13.10.2016. 13:51 / Izvor: Akta.ba, 12.10.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SRBAC

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 02 – 404- 111-2/16

Datum: 05.10.2016. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14), člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi ( « Službeni glasnik Republike Srpske « br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 ), člana 35. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u opštini Srbac ( „ Službeni glasnik opštine Srbac „ br. 3/15 ), člana 67. i 84. Statuta opštine Srbac ( « Službeni glasnik opštine Srbac « br. 7/14) , Načelnik opštine Srbac donosi

 

O D L U K U

o dodjeli Ugovora o isporukama robe „ Građevinskog materijala za potrebe rekonstrukcije seoskog doma u Sitnešima i sportskog objekta u Prijebljezima „

ponuđaču „ SINT PROMET „ proizvodno, prometno i eksport-import d.o.o. Sitneši, Srbac

 

 

Član 1.

I DODJELjUJE SE Ugovor o isporukama robe „ Građevinskog materijala za potrebe rekonstrukcije   seoskog doma u Sitnešima i sportskog objekta u Prijebljezima „, ponuđaču „ SINT PROMET „  proizvodno, prometno i eksport-import d.o.o. Sitneši, Srbac.

Postupak javne nabavke – konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, protokolisan je  u opštinskoj upravi opštine Srbac pod brojem 02 – 404- 111/16 i proveden je u  skladu sa Zakonom o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14) i Pravilnikom o  javnim nabavkama roba, usluga i radova u opštini Srbac ( „ Službeni glasnik opštine Srbac „  br. 3/15 ).

 

II Ugovor ukupne vrijednosti 21.025,38 KM, u koji iznos je uračunat PDV, a čiji su elementi  utvrđeni tokom vođenja predmetnog postupka javne nabavke, zaključiće se u rokovima utvrđenim  članom 98. Zakona o javnim nabavkama .

 

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u Službenom glasniku opštine Srbac i na internetskoj stranici opštine Srbac.

 

O B R A Z L O Ž E Nj E:

Postupak javne nabavke robe „Građevinskog materijala za potrebe rekonstrukcije seoskog doma u Sitnešima i sportskog objekta u Prijebljezima „( konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda ) , pokrenut je Odlukom Načelnika opštine br. 02-404-111/16 dana 13.09.2016. godine, na prijedlog Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne djelatnosti opštinske uprave opštine Srbac.

Obavještenje o nabavci br. 987-7-1-41-3-19/16 za predmetne robe objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 19.09.2016. godine i na internetskoj stranici opštinske uprave.

Nabavka je sadržana u Planu javnih nabavki opštine Srbac za period od 01.07.2016. godine do 31.12.2016. godine ( redni br. 26 ).

Procjenjena vrijednost nabavke iznosi 18.800,00 KM, u koji iznos nije uračunat PDV.

Postupak za izbor najpovoljnijeg ponuđača vodi se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ( „ Službeni glasnik BiH „ br. 39/14 ) i Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u opštini Srbac ( „ Službeni glasnik opštine Srbac „ br. 3/15) a po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda br. 02-404-111-1/16 od 19.09.2016. godine.

Javno otvaranje ponuda pristiglih do krajnjeg roka za prijem istih određen od strane opštine Srbac kao ugovornog organa ( 30.09.2016. godine do 9,00 časova ) izvršila je Komisija za javne nabavke ( imenovana rješenjem Načelnika opštine br. 02-111-95/16 od 30.09.2016 . godine ) dana 30.09.2016. godine u 9,05 časova.

Do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda na adresu ugovornog organa dostavljena je jedna ponuda i to ponuda Privrednog društva „ SINT PROMET „ proizvodno, prometno i eksport-import d.o.o. Sitneši, Srbac.

 

Komisija je konstatovala da su elementi blagovremeno dostavljene ponude sledeći:

1. „ SINT PROMET „ proizvodno, prometno i eksport-import d.o.o. Sitneši, Srbac

Ponuda dostavljena dana 29.09.2016. godine, u 13,15 časova

Cijena: Ukupno ponuđena cijena: 17.970,41 KM, u koji iznos nije uračunat PDV,  odnosno 21.025,38 KM, u koji iznos je uračunat PDV.

 

Komisija je pristupila računskoj kontroli ponuda i konstatovala da u ponudi nema računskih grešaka.

Komisija je nakon računske kontrole ponude pristupila analizi tehničkog dijela ponude odnosno dostavljene dokumentacije te je jednoglasno konstatovala da je ponuda „ SINT PROMET „ proizvodno, prometno i eksport-import d.o.o. Sitneši, Srbac tehnički zadovoljavajuća.

Uzimajući u obzir činjenicu da je ponuda „ SINT PROMET „ proizvodno, prometno i eksport-import d.o.o. Sitneši, Srbac tehnički zadovoljavajuća, da je jedina ponuda dostavljena u predmetnom postupku javne nabavke i da vrijednost iste ne prelazi procjenjenu vrijednost nabavke Komisija je jednoglasno dala preporuku Načelniku opštine da u postupku javne nabavke robe „Građevinskog materijala za potrebe rekonstrukcije seoskog doma u Sitnešima i sportskog objekta u Prijebljezima“ prihvati ponudu Privrednog društva „ SINT PROMET „ proizvodno, prometno i eksport-import d.o.o. Sitneši, Srbac, odnosno da donese Odluku o dodjeli Ugovora o isporukama predmetne robe ukupne vrijednosti od 21.025,38 KM, u koji iznos je uračunat PDV, navedenom ponuđaču.

Izvještaj Komisije za javne nabavke i preporuka su prihvaćeni pa je donesena odluka kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Načelniku opštine u roku od 5 ( pet ) dana računajući od dana prijema Odluke.

 

NAČELNIK OPŠTINE:

Drago Ćirić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: