Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Toplovodni kondezacioni kotao

Datum objave: 31.10.2016. 08:52 / Izvor: Akta.ba, 31.10.2016.

KJKP SARAJEVOGAS d.o.o.

Broj: 0602-03-2828/16

Sarajevo, 28.10.2016. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 39/14) i člana 38. Statuta KJKP Sarajevogas d.o.o., Sarajevo, a na prijedlog Komisije za nabavke (u daljem tekstu Komisija). Direktor Preduzeća donosi:

 

ODLUKU

o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Na javno nadmetanje po otvorenom postupku nabavke broj: TD-05-15/16, od 27.09.2016. godine. za nabavku toplovodnog kondezacionog kotla, koje je javno oglašeno na portalu javnih nabavki pod brojem: 17-1-1-152-3-60/16 od 27.09.2016. godine, od ponudača koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na nadmetanje su se prijavili slijedeći ponudači:

E+E+E Energy d.o.o., Hamida Svrze br. 8, Sarajevo,

EL-TE 3 d.o.o., Goraždanska br.3, Sarajevo,

Unis Fagas d.o.o., Rajlovačka bb, Sarajevo.

 

II

Nakon razmatranja ponuda koje ispunjavaju sve uslove javnog nadmetanja u otvorenom postupku nabavke, ocijenjeno je da je najpovoljniji ponudač EL-TE3 d.o.o., Goraždanska br. 3, Sarajevo.

 

III

Ponuda ponudača iz tačke II ove odluke je u Zapisniku sa pregleda i ocjenjivanja ponuda br.: ZP-OJ06-TD-05-15/16. kao sastavnog dijela ove Odluke, od strane Komisije ocijenjena kao najpovoljnija, jer je prema javno oglašenom kriteriju ponudio najnižu cijenu za nabavku toplovodnog kondezacionog kotla u iznosu od od 71,350 KM bez PDV- a, odnosno 83.479,50 KM sa PDV-om, te će mu biti ponuđeno potisivanje Ugovora za nabavku istog.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

V

Shodno odredbama člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, ova Odluka će biti objavljena na web stranici Preduzeća - www.sarajevogas.ba istovremeno sa upućivanjem ponudačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Shodno odredbama čl. 101. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14) žalba se može izjaviti najkasnije deset (10) dana po prijemu ove odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabavke u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti, te postupak pregleda, ocjene i izbora najpovoljnijeg ponudača.

Žalba se u pisanoj formi u dovoljnom broju primjeraka podnosi KJKP Sar2yev3gas d.o.o. Sarajevo kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: