Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Čišćenje otvorenih kanala oborinske kanalizacije po nalogu inspektora

Datum objave: 31.10.2016. 10:25 / Izvor: Akta.ba, 28.10.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA NEVESINjE

NAČELNIK OPĆINE

 

Broj 02/012 4-53/16

Datum 28.10 2016.godine

 

Na osnovu člana 70. Zakoma o javnim kabavkama Bosne i Herčegoeine (Hlužbeni gpasni« BiH". bro) 39/14) člana 6 Pravilnika o posgupku direktnog sporazuma za nabavku roba usluga i radova u Opštini Nevesinje ("Službeni gdasnik olštine Nevesinje" br.č 1/15 i 6/15> i člana 72. Zakona o lokalno) samoupravi ("Službeni glvsnik Republike Srpske" , broj 101/04.42L)5.118/05 i 98/13) u postupku Javne nabavke radova "Čišćenje otvorenih kanala oborinske kanalizacije po nalogu inspektora", Načelnik opštine d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se ponuda broJ 18/16 od 28 10.2016 godine za Javnu nabavku radova "Čišćenje otvorenih kanala oborinske kamaliaacije po nalogu inspektora" i Ugovor se dodjeljuje ponuđaču GU "Tešanović" Nevesinje za ponuđenu cijenu od 5.700,00 KM, bez PDV-a

 

Član 2.

PriJvdlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču GU "Tešanović" Nevesinje. u roku od 10 dana od dana obavještavanja učesnika.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba Načelnika opštine

 

Član 4.

Istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvoeao u postupku Javne nabavke. ova odluka će se o6jzviti na veb-stramici www.opstinanevesinje.rs.ba, u skladu sa članom 70. stav 6 Zakona o javnim nabavkama Bosme i Hercegoeine

 

Član 5.

Oea odluka stula na snagu dznsm donošenjz i u shladu sa članom 71 staa 2 Zakona o javnim mabavkzma Bosne i Hercegovine dostavl>a se ponuđaču koji je učestaovao u postupku javne nabavke

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka Javne nabavke broj 02/012.4-53/16 od 28.10 2016. godine

Javna nabavka je sprovedena putem direktnog sporazuma Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.700.00 KM

U postupku donošenja ove odluke posebno je cijenjena činjenica da je službenik pravilno i potpuno dao ocjenu, prispjele ponude u skladu sa kriterijumima iz poziva za dostavljanje ponude. Naime, u postupku je ocijenjeno da je službenik u svemu pravilno postupio te da je izbor najpovoljnijeg psnuđača izvršen u skladu sa Zazkonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine podzzkonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom izabrani ponuđač je jedini dostavio ponudu u direktnom sporazumu iz navedenih razloga odlučeno je kao u dispozitivu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: