Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Dorada aplikacije za nadzor priređivača igara na sreću CBOM po osnovu internet i SMS klađenja

Datum objave: 31.10.2016. 12:15 / Izvor: Akta.ba, 31.10.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo financija - finansija

Porezna uprava Federacije BiH Sarajevo

Broj: 13/06/3-14-32-1980/2016 S.M.

Sarajevo, 26.10.2016.godine

 

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), člana 114. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), v.d. direktor d o nosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Odobrava se izbor „МIВО KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo, kao najpovoljnijeg ponuđača za provođenje otvorenog postupka javne nabavke “Dorada aplikacije za nadzor priređivača igara na sreću CBOM po osnovu internet i SMS klađenja”.

 

II

U roku određenom za dostavu ponuda, blagovremeno je zaprimljena 1 (jedna) ponuda.

 

III

Ponuda ponuđača „МIВО KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo, broj: PON-1346/16 od 25.10.2016. godine je kvalificirana te je iz tog razloga izabrana kao ekonomski povoljna ponuda.

 

IV

Sa odabranim ponuđačem „МIВО KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo, ul. Tvornička broj 3, zaključit će se ugovor za „“Dorada aplikacije za nadzor priređivača igara na sreću CBOM po osnovu internet i SMS klađenja”.

 

V

O izboru najpovoljnijeg ponuđača obavijestiti učesnika ovog javnog nadmetanja.

 

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazlože nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka v.d. direktora, broj: 13/06/3-14-32-1980/2016 od 29.09.2016.godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka, čija procijenjena vrijednost iznosi 60.000,00 KM bez PDV-a. Obavještenje o nabavci, broj: 1415-1-1-40-3-52/16 je objavljeno na portalu javnih nabavki 03.10.2016.  godine i „Službenom glasniku BiH", broj: 75/16 od 07.10.2016.godine.

Komisija je blagovremeno i pravilno izvršila javno otvaranje ponude dana 25.10.2016. godine i sačinila Zapisnik sa otvaranja ponude koji je nakon završenog postupka otvaranja ponuda dostavljen ponuđaču „МIВО KOMUNIKACIJE" d.o.o. Nakon otvaranja ponude, Komisija je pristupila ocjeni iste te o tome sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno slijedeće: da je blagovremeno pristigla 1 (jedna) ponuda („МIВО KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo); da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda; da je ponuda „МIВО KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo ocijenjena prihvatljivom u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Komisija je v.d. direktoru ugovornog organa dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude i prijedlog o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke "Dorada aplikacije za nadzor priređivača igara na sreću CBOM po osnovu internet i SMS klađenja”.

U postupku ocjene provedenog postupka, v.d. direktor ugovornog organa nije našao nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je izabrani ponuđač „МIВО KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo izabran primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude tj. potkriterija za ocjenu ponuda utvrđenih u tenderskoj dokumentaciji navedenog postupka.

 

Iz navedeneih razloga, primjenom člana 64. stav 1. a) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Na ovaj izbor imate pravo izjaviti žalbu ugovornom organu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

Dostavljeno:

1. Učesniku postupka

2. Računovodstvu

3. a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: