Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge smještaja u zemlji i inostranstvu

Datum objave: 01.11.2016. 11:53 / Izvor: Akta.ba, 01.11.2016.

Broj: 21.06/404-6-27/16

Datum: 19.10.2016. godine

 

Na osnovu člana 86. st. 2. i st. 3. Vakona o republičkoj upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 i 57/16), a u vezi sa članom 8. stav (1) i članom 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14; u daljem tekstu: Zakon), direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, d o n o s i

 

ODLUKU

 

I             

Prihvata se Ponuda ponuđača Gestioni Alberghiere d.o.o. Hotel Rex, Beograd od 19.10.2016. godine po jediničnim cijenama iskazanim u istoj, dostavljena po Pozivu za dostavljanje ponuda br. 21.06/404- 6/16 od 23.02.2016. godine, u okviru postupka javne nabavke usluga smještaja u zemlji i inostranstvu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koji se provodi u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona ("Službeni glasnik BiH, br. 104/14).

 

II            

Predmetne usluge će se pružati sukcesivno po potrebi do 31.12.2016. godine. Kada se ukaže potreba za uslugama koje su predmet ove nabavke, Ugovorni organ će se ponuđaču Alberghiere d.o,o, Hotel Rex, Beograd, Beograd obratiti pisanim putem, na način da će istom dotaviti narudžbenicu. Ukoliko vrijednost pojedinačne nabavke iznosi do 1.000,00 KM, priložena faktura će se smatrati zaključenim ugovorom, dok će se za nabavku čija vrijednost prelazi prethodno navedeni iznos zaključiti ugovor.

Pružalac usluga se obavezuje da, ukoliko dođe do eventualnih promjena prihvaćene Ponude, pisanim putem obavijesti Ugovorni organ o istom.

 

III           

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i, shodno članovima 70. stav (6) i 71. Zakona, biće proslijeđena ponuđaču koji je učestovao u postupku javne nabavke uz istovremeno objavljivanje na međ stranici Ugovornog organa www.rgurs.org

 

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu Poziva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga smještaja u zemlji i inostranstvu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, broj 21.06/404-6/16 od 23.02.2016. godine, objavljenog na web stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove www.rgurs.org ponuđač Gestioni Alberghiere d.o,o, Hotel Rex, Beograd, Beograd je elektronskim putem dostavio Ponudu, koja je na Protokolu Ugovornog organa zaprimljena 19.10.2016. pod brojem 21.06/404-6/16.

Razmatrajući navedenu Ponudu Ugovorni organ je konstatovao da je ista pripremljena u skladu sa uslovima navedenim u Pozivu za dostavljanje ponuda, te da su iskazane jedinične cijene usluga koje su predmet ove nabavke, a koje uključuju noćenje sa doručkom, boravišnu taksu i osiguranje.

Kada se ukaže potreba za gorenavedenim uslugama, Ugovorni organ će se ponuđaču Gestioni Alberghiere d.o,o, Hotel Rex, Beograd obratiti pisanim putem, na način da će istom dostaviti narudžbenicu.

Uzimajući u obzir činjenicu da dostavljena Ponuda zadovoljava postavljene uslove, te da se ne zahtijeva dostava dodatne dokumentacije, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ili podzakonskih akata donesenih na osnovu njega ima pravo izjaviti žalbu protiv ove odluke Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

 

DOSTAVLjENO:

1. Gestioni Alberghiere d.o,o, Hotel Rex, Beograd

2. Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene

3. a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: