Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Asfaltiranje pristupnog puta za RP 10(20) kV Kamenica u naselju Kamenica, grad Bihać

Datum objave: 01.11.2016. 12:13 / Izvor: Akta.ba, 25.10.2016.

Javno preduzeće            

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. -Sarajevo

Podružnica "Elektrodistribucija", Bihać

 

Bihać, 25.10.2016. godine

Broj: 03-2-63-39916/2016

 

Na osnovu članova 70. stav (3), 71. i 88. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 99. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine, članova 25, 73. stav (5) i 74. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO - 5155/15 - 52/5.1. od 26.02.2015. godine i člana 16. tačka 6. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika Generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01 -25162/15-234./15. Od 25.08.2015. godine, broj: U-01-33994/15-15/9. od 17.11.2015. godine, U-01-6884/16-2./7. Od 09.03.2016. godine i U-01-24254/16-32./15 od 09.08.2016. godine, donosim

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova,

po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za nabavku radova na asfaltiranju pristupnog puta za RP 10(20) kV „Kamenica" u naselju Kamenica, grad Bihać, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać, izabran po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, broj: KZ 033-EDB/16, je:

 

„E-BEGANOVIĆ" d.o.o. Cazin

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać da u roku od tri dana a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

 

Obrazloženje:

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj: KZ 033-EDB/16 - Asfaltiranje pristupnog puta za RP 10(20) kV „Kamenica" u naselju Kamenica, grad Bihać je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 03-2-63-36833/2016 od 30.09.2016. godine. Obavještenje o nabavci o postupku javne nabavke i tenderska dokumentacija su objavljeni na portalu javnih nabavki dana 04.10.2016. godine, pod brojem obavještenja 1421-7-3-159-3-102/16.

Tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabavke su preuzeli sljedeći privredni subjekti:

 

1. „Infostrim" d.o.o. Beograd

2. „BBS Europe" d.o.o. Istočno Sarajevo

3. ,,BEHIĆ-SANY-BOY" d.o.o. Bihać

4.  „ENERGOINVEST SUE" d.d. Sarajevo

5. „E-BEGANOVIĆ" d.o.o. Cazin

6. „BC-GRADNJA" d.o.o. Bosanska Krupa

 

Rok za prijem ponuda je bio 17.10.2016. godine do 13:00 sati, a javno otvaranje ponuda je obavljeno dana 17.10.2016. godine u 14:00 sati.

 

U krajnjem roku za dostavu ponuda, ponude su dostavili sljedeći ponuđači:

1. ,,BEHIĆ-SANY-BOY" d.o.o. Bihać............... 5.989,92 KM (bez PDV-a)

2. „E-BEGANOVIĆ" d.o.o. Cazin.................... 5.526,60 KM (bez PDV-a)

 

Komisija za nabavku, imenovana Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 03-2-63- 36833/2016 od 30.09.2016. godine, izvršila je javno otvaranje, pregled, uspoređivanje i ocjenu blagovremeno primljenih ponuda i utvrdila da sve ponude zadovoljavaju uslove tenderske dokumentacije, te su ocijenjene prihvatljivim.

 

Na osnovu ukupne ocjene ponuda, po kriteriju najniža cijena tehnički prihvatljive ponude, Komisija za nabavku je predložila da se po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, broj: KZ 033-EDB/16 - Asfaltiranje pristupnog puta za RP 10(20) kV „Kamenica" u naselju Kamenica, grad Bihać, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać, izvrši izbor društva „E-BEGANOVIĆ" d.o.o. Cazin kao najpovoljnijeg ponuđača sa ponudom u iznosu od 5.526,60 KM (bez PDV-a).

 

Obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Bihać) u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove

Odluke.

 

Direktor

Zijad Mujagić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: